Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Ani spolky se nevyhnou otázce daní a k tomu jsou potřeba ty správné stanovy

Spolky a spolková činnost mají v naší zemi dlouhou tradici. Probíhá zde většinou bohulibá činnost sloužící veřejnému prospěchu a záleží na aktuálním politickém ovzduší zda jejich činnost utěšeně a znatelně bují či se jen tiše činní v ústraní a prezentuje se více svými činy. Ať tak či onak i tato uskupení musí dodržovat zákony, mít stanovena pravidla fungování závazná pro jejich členy a také řádně plnit daňové povinnosti.

Ani spolky se nevyhnou otázce daní a k tomu jsou potřeba ty správné stanovy.jpg
Datum článku: 12. 05. 2016

Do roku 2017 nutno spolky sladit s novým občanským zákoníkem

Jak uvádíme výše musí i každý spolek či sdružení fungovat podle platných právních norem či nařízení a pokud se tyto normy mění je třeba na situaci reagovat řádně a včas.

Základní právní úprava je spolkům určována novým občanským zákoníkem účinným od 1.1.2014. Tento zákoník spolkům ukládá v paragrafu 3042, že k 1.1.2016 by měla mít všechna sdružení upravena svůj název tak, aby obsahoval právě slovo „spolek“ či zapsaný spolek, ale vyhovující je i jen zkratka z.s. V uvedené souvislosti však zákon připouští i výjimku při které se název spolku může nechat v původní podobě a upravovat se nemusí. Je to v případech pokud uvedená organizace tedy právnická osoba užívala svůj název dlouhodobě a je s ní natolik charakteristicky spjat že jeho zaměnitelnost nelze rozumně předpokládat.

Nový občanský zákoník spolkům také ukládá. Aby do 1.1.2017 sladily své stanovy kompletně s jeho paragrafy. Jedná se především o implantaci nových donucovacích ustanovení a přizpůsobení nové terminologii.

Náležitě upravenou společenskou smlouvu je pak nutno doručit orgánu veřejné moci, která vede veřejný rejstřík v němž je příslušný spolek zapsán. Pokud toto nebude učiněno spontánně, pak orgán veřejné moci dá spolku ještě šanci věci napravit a smlouvu patřičně upravit v náhradní lhůtě, pokud by však ani v této lhůtě nedošlo k patřičné úpravě, soud může na základě návrhu orgánu veřejné moci přistoupit až ke zrušení spolku a jeho likvidaci.

Bez zápisu do spolkového rejstříku spolek veřejně neexistuje

Pokud má spolek veřejně plnit svoji funkci a vůbec existovat, musí být právě zapsán do spolkového rejstříku, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR v souladu se zákonem č.304/2013 o veřejných rejstřících právnických i fyzických osob. V tomto rejstříku musí být tedy spolek veden a je nutno, aby zde byly také všechny informace o případných změnách i případném zrušení spolku. Příslušným rejstříkovým soudem pro daný spolek bude, krajský soud v jehož teritoriu spolek působí.

Zápis, změnu nebo výmaz z uvedeného rejstříku provede tedy uvedený krajský soud poté, kdy je o úkon právnickou osobou požádán prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře podepsaného elektronickým kvalifikovaným podpisem či vlastnoručním ověřeným podpisem. Uvedený formulář je možné odeslat s patřičně ověřeným podpisem buď klasickou poštou nebo elektronicky s kvalifikovaným podpisem nebo přes datovou schránku. Při zápisu do rejstříku je nutno dodat také všechny důležité listiny o spolku a stejný krok je potřeba učinit i v případě, změn nebo výmazu z rejstříku pokud není uloženo jinak.

Těmito listinami se myslí

  • stanovy spolku
  • zápis o průběhu ustavující schůze,
  • zápis o rozhodnutí ustavující schůze a schválení stanov,
  • oprávnění k podnikatelské činnosti pokud není veřejně zjistitelné z jiných přístupných veřejných rejstříků, toto oprávnění se nevyžaduje pokud bude podnikání vedlejší činností,
  • zápis rozhodnutí o změně stanov,

listina osvědčující právní důvod užívání prostor sídla spolku, pokud jde v uvedeném případě o prohlášení vlastníka nemovitosti nesmí být starší než tři měsíce a musí na sobě mít ověřený podpis tohoto vlastníka.

Srdcem spolku jsou stanovy a klíčový je i účel

Jak již bylo řečeno základním kamenem každého spolku jsou jeho stanovy, které udávají pro spolek ty nejdůležitější body a musí se na nich dohodnout všichni členové spolku. Udávají vždy

  • název spolku,
  • účel spolku,
  • práva a povinnosti členů a jak tato práva vznikají a zanikají,
  • určení statutárního orgánu.

V uvedeném ohledu rozhoduje §218 nového občanského zákoníku, který stanoví právě tento absolutně nutný obsah stanov, Krom uvedeného mohou mít stanovy ještě i další individuální náležitosti.

Další podstatou, která musí být jasně dána od samého začátku je účel spolku. Účel spolku udává jeho činnost a podstatu proč vznikl. Tato činnost může být buď jediná a prioritní nebo může být i vedlejší činnost spolku.

Hlavní činnost bývá v prezentaci, prosazování a ochraně společně provozované veřejné aktivity sloužící veřejnému blahu a hlavních činností podobného obsahu může mít spolek i více. Může však k tomuto ještě provozovat i vedlejší podnikatelskou činnost. Zisk z takovéto činnosti spolku musí však vždy být použit zase jen k činnosti tohoto spolku a právě zde se už dostáváme k účetním a daňovým záležitostem spolku.

I ve spolcích to musí být daňově a účetně v pořádku

Málo platné i v každém spolku je nutno mít pořádek v dokladech a dokumentech i zde je potřeba pečlivě zaznamenávat náklady, výdaje a schraňovat patřičné dokumenty i splnit to co požaduje zákon o daních z příjmů č.586/1992 Sb. Klíčovými paragrafy pro spolky jsou pak § 17 a § 18 tohoto zákona. Uvedené paragrafy zákona o daních z příjmů vymezují koho se přesně týká zvláštní režim zdaňování veřejně prospěšných poplatníků, který se týká zdaňování pouze těch příjmů pocházejících z podnikání.

Proto se zrak daní v případě spolků soustředí hlavně na to zda mají či nemají hlavní a vedlejší činnost a co z ní pochází. Ideální je když je činnost spolku vymezena tak, že zapadá do § 18 zákona o daních z příjmů svým základem daně. Podle uvedeného zákona totiž příjmy veřejně prospěšných poplatníků z nepodnikatelské činnosti nepodléhají dani z příjmů, když výdaje vynaložené na provádění veřejně prospěšné činnosti za celé zdaňovací období převažují nad příjmy.Z toho důvodu je podle nového občanského zákoníku  nutné do stanov uvést co nejstriktněji hlavní nepodnikatelskou činnost spolku, aby následně bylo možné se snadno a bez zbytečných záludností vypořádat s daněmi.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vysvětlující informace k novele zákona o DPH účinné od 1. září 2020

Vysvětlující informace k novele zákona o DPH účinné od 1. září 2020

Datum článku: 19. 10. 2020

Změny v daňových zákonech si podnikatelé potřebují osvojit vždy co nejrychleji, aby se podle nich dokázali řídit.…

Více informací
Notářské služby budou od ledna 2021 dražší o stovky i tisíce korun

Notářské služby budou od ledna 2021 dražší o stovky i tisíce korun

Datum článku: 16. 10. 2020

Kdo se chystá v příštím roce vyřizovat nějaké záležitosti s notáři třeba ohledně dědictví, předmanželské…

Více informací
Vláda schválila návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví

Vláda schválila návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví

Datum článku: 12. 10. 2020

V minulém týdnu dala vláda zelenou modernizovanějšímu a systematičtějšímu účetnictví, když schválila návrh…

Více informací
Seniorů bez nároku na starobní důchod přibývá, protože máme nejdelší nutnou dobu pro nárok na důchod ze států EU

Seniorů bez nároku na starobní důchod přibývá, protože máme nejdelší nutnou dobu pro nárok na důchod ze států EU

Datum článku: 07. 10. 2020

Dopracovat se v ČR k nároku na starobní důchod není vůbec snadné. Podmínky nároku jsou i podle ombudsmana ČR…

Více informací