Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daň darovací

Daň darovací

Daň darovací upravoval do konce roku 2013 Zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. K 1. 1. 2014 byl tento zákon zrušen a byl nahrazen zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Daň darovací byla tímto včleněna do Zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, konkrétně § 10 ostatní příjmy. Dary se zde označují termínem “bezúplatná plnění”.

Daň darovací se pro většinu transakcí zvýší, protože její sazba je sjednocena se sazbou ostatních daní z příjmů, tedy na 15 %. V praxi to znamená, že například dary do 1 milionu korun budou zatíženy dvojnásobným zdaněním než tomu bylo podle staré legislativy platné do konce roku 2013. Danit se budou dary za celé zdaňovací období a budou počítány jako celek, nikoliv tedy jednotlivě a ne do třiceti dnů od přijetí daru jako tomu bylo před rokem 2014.

Osvobození od placení darovací daně

Ke změně došlo v případě darů mezi příbuzenstvem. V přímé a vedlejší příbuzenské linii, která zahrnuje například manžele, děti, rodiče manželů, sourozence, tety, strýce atd. budou dary od daní osvobozeny úplně. Toto se vztahuje i na dary od osob, které před věnováním daru žily s obdarovanou osobou minimálně rok ve společné domácnosti. Od daně jsou také osvobozeny příležitostné dary s hodnotou nižší než 15 000 Kč.

Placení darovací daně

Darovací daň hradí nabyvatel, tedy příjemce daru (tedy ten kdo dar přijal, ne ten kdo ho poskytnul). Jestliže je nabyvatelů více, platí darovací daň každý nabyvatel zvlášť. Samozřejmě alikvotní částkou dle hodnoty podílu daru.

Pokud však dárce s trvalým pobytem v České republice (fyzická osoba), nebo se sídlem v České republice (právnická osoba) obdaruje fyzickou nebo právnickou osobu s trvalým pobytem, nebo sídlem mimo ČR, je plátcem daně ta osoba, která dar poskytla.

Je třeba si také uvědomit, že dárce je současně i ručitelem daně. Správce daně, pokud se nedočká zaplacení darovací daně od nabyvatele, bude ji požadovat od dárce.

Správce daně, tedy územně příslušný finanční úřad, vyměří darovací daň poté, co poplatník daně doloží daňové přiznání spolu se skutečnostmi rozhodnými pro vyměření daně. Poplatník musí také doložit nárok dokládající právo na osvobození od této daně.
Dle nové legislativy se dary uvádí spolu s ostatními příjmy v rámci celkového daňového přiznání, které se podává jednou ročně dle Zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů.

Texty Zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů