Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti

 

Další z přímých daní, které zároveň spadají pod daně majetkové, je daň z nemovitosti, neboli také daň z nemovitých věcí. Na rozdíl například od silniční daně je tato daň příjmem měst a obcí. Správa daně je však v pravomoci místně příslušných finančních úřadů.

Daní z nemovitostí rozumíme zdanění:

  • pozemků,
  • staveb a bytových jednotek.

Výše uvedené nemovitosti podléhají zdanění tehdy, pokud se nacházejí na území České republiky a jsou zapsány českém katastru nemovitostí.

Legislativně tuto daň upravuje Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

Nejedná se tedy o jeden typ daně vypočtený jako nedělitelný celek, ale o dva odlišné daňové případy, vypočtené odlišným postupem a také vedené v daňovém přiznání v odlišných kolonkách.

Daň se platí jednou ročně, daňový poplatník podává daňové přiznání nejpozději k 31. 1. toho roku. za který se daň platí. Platba se vypočítává podle stavu nemovitého majetku k 1. lednu daného roku. Pokud již bylo daňové přiznání v předchozím roce, nebo rocích podáno a nedošlo za tu dobu k žádné změně, tak se opětovně daňové přiznání nepodává. FÚ zašle údaje a pokyny k platbě za nový rok plátci daně automaticky. Pokud částka daně přesahuje 5000 Kč, je možné ji splácet ve dvou splátkách v částkách ve shodné výši v termínech do 31. května a do 30. listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají termíny splacení daně stanovené na 31. srpen a 30. listopad. Do částky 30 Kč se daň neplatí s výjimkou, kdy pozemek spoluvlastní více osob.  V tomto případě se daň platí vždy v minimální výši 50 Kč, a to i v případě nižšího výpočtu daně.

Jako poplatník daně je vždy evidován na prvním místě majitel pozemku. Pokud je majitelů více, řeší tuto situaci společné daňové přiznáni. Pokud je majitel pozemku neznámý, ale pozemek je využíván, platí daň uživatel, nebo uživatelé pozemku, nájemce, popřípadě pachtýř. Toto jen v případě, že jsou výše uvedené osoby v katastru nemovitostí evidováni zjednodušeným způsobem. I zde však existuje řada výjimek, které jsou vyjmenovány ve znění Zákona o nabytí nemovitých věcí.

Daň z pozemků

Do bodu a) se započítává například půda orná a půda určená k pěstování zemědělských plodin.  Například pole, chmelnice, sady. Do stejné kategorie ale spadají i louky, lesy s hospodářským využitím a umělá, nebo přírodní vodní díla určená k chovu ryb. V samotném zákoně jsou však uvedeny pozemky se specifickým zaměřením, které jsou z této daňové soustavy vyjmuty. Mezi tyto výjimky patří například pozemky ve vlastnictví státu nebo měst a obcí. Příkladem mohou být sportoviště, veřejné parky, ale i hřbitovy, nebo pozemky, které jsou důležité pro obranu státu. Dále pozemky dle předpisů o ochraně přírody, háje, remízky a krajinné větrolamy.

Výše daně je odvislá od základu daně. Ten se vypočítá tak, že se výměra pozemku v m2 vynásobí průměrnou cenou půdy na metr čtvereční. Tuto cenu stanovuje vyhláška platná k 1. 1. daného roku. Takto vypočtená cena pozemku je braná jako základ daně. Výše daně se stanoví tak že se základ daně vynásobí sazbou daně z pozemku a koeficientem, vyjadřujícím počet obyvatel města, do jehož katastru pozemek spadá. Tento postup výpočtu daně je platný pro orná pole, zahrady, ovocné sady, louky, chmelnice a vinice.

Pokud se daň počítá pro lesy a rybníky hospodářsky významné, stanovuje se základ daně buď jako násobek výměry pozemku v metrech čtverečních a fixní ceny 3,80 Kč, nebo je tento základ určen cenou pozemku v dané lokalitě podle platné cenové vyhlášky. Rozhodčí datum je 1. leden toho roku, za který se daň platí. Následný výpočet výše daně je stejný jako v předchozím odstavci.

Zásadní pro určení daně z pozemků je to, jaký druh je u daného pozemku evidován v katastru nemovitostí. Podle toho o jaký druh pozemku podle této evidence jde, se vypočítává daň. Může se však také stát, že druh pozemku v katastru uveden není. V takovém případě se daň stanoví ze skutečného stavu pozemku, respektive dle toho jakému druhu pozemku onen stav pozemku odpovídá dle katastrálního zákona.

Daň ze staveb a bytových jednotek

Dle výše uvedeného bodu b) podléhají daním stavby, které nespadají do seznamu výjimek ze zdanitelných staveb a dále bytové jednotky. U staveb, které obsahují jednotky, se nedaní budovy, ve které jsou tyto jednotky rozmístěny. Cílem danění jsou jen tyto jednotlivé byty. Stavby, které podléhají platbě daně ze staveb, zákon definuje jako „stavby spojené se zemí pevným základem“, které prošly kolaudačním řízením. Takové stavby podléhají zdanění i tehdy, pokud ještě kolaudací neprošly, ale i jako nezkolaudované jsou využívané. Dani se nevyhnou ani takové stavby, pokud byly dokončeny podle starších platných právních norem. Po roce 2001 se daní byty včetně části domu, pokud jsou vedeny jako společné prostory a dále samostatné prostory, které nejsou určené k bydlení.

Stejně jako v případě danění pozemků je i v případě daní ze staveb a bytů v zákoně vyjmenováno velké množství výjimek. Zdanění nepodléhají například úpravny vody, vodní díla jako jsou přehrady a vodní cesty, čističky vod, stavby určené pro veřejnou dopravu, ochranné stavby před povodněmi apod.

Daň platí majitel stavby. Pokud je stavba pronajata například od Fondu státního majetku, platí daň nájemce. Stejně jako v případě pozemků, jestliže je nájemců více, platí daň společně.

Základ daně u staveb se vypočítává z velikosti nadzemní části v m2 a to z pohledu na půdorys stavby. V případě bytu se základ daně počítá z výměry podlahové části bytu znásobené koeficientem 1,2. Takto vypočítaný základ daně má název „upravená podlahová plocha“. Znásobením hodnoty upravené podlahové plochy sazbou a koeficientem se vypočte sazba daně. Každé vyšší podlaží má o 0,75 za m2 větší platbu daně, jestliže zastavěná plocha takového podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy.

 

 

 

Daň z nemovitých věcí musí být splacena do konce listopadu

Daň z nemovitých věcí musí být splacena do konce listopadu

Datum článku: 30. 11. 2015

Daň z nemovitosti neboli dnes správně daň z nemovitých věcí, která je placena ve dvou splátkách musí být celá…

Více informací
Daň z nemovitých věcí nemusí být věcí majitele, povinnost může ležet na bedrech nájemce

Daň z nemovitých věcí nemusí být věcí majitele, povinnost může ležet na bedrech nájemce

Datum článku: 22. 11. 2018

Daň z nemovitých věcí nebo dřívější terminologií daň z nemovitosti ve velké většině případů má povinnost…

Více informací
Daň z nemovitých věcí nezapomeňte zaplatit do 31.5.2016

Daň z nemovitých věcí nezapomeňte zaplatit do 31.5.2016

Datum článku: 23. 05. 2016

Kdo má nemovitost bydlí, ale kdo vlastní a bydlí musí také platit a proto ví, že v měsíci květnu je nutno krom…

Více informací
Elektronická evidence tržeb, daně ani mrazy nás nesmí vykolejit

Elektronická evidence tržeb, daně ani mrazy nás nesmí vykolejit

Datum článku: 21. 04. 2017

Termín pro platbu daně z nemovitosti už se blíží a je dobré si ho pohlídat. Zbystřit pozornost je potřeba…

Více informací
Finanční správa již začala rozesílat složenky na zaplacení daně z nemovitostí. Od příštího roku bude možné platit přes SIPO

Finanční správa již začala rozesílat složenky na zaplacení daně z nemovitostí. Od příštího roku bude možné platit přes SIPO

Datum článku: 28. 04. 2015

Daň z nemovitých věcí nebo alespoň její část je nutné uhradit do 1.června 2015. V současné době se…

Více informací
Firmy obchodující s nemovitostmi by rády dosáhly zrušení daně z nemovitostí

Firmy obchodující s nemovitostmi by rády dosáhly zrušení daně z nemovitostí

Datum článku: 26. 03. 2019

Daň z nemovitostí nevynáší státu žádné horentní sumy a záležitosti kolem ní zpomalují a často komplikují…

Více informací
Informace k placení daně z nemovitosti mohou přicházet e-mailem

Informace k placení daně z nemovitosti mohou přicházet e-mailem

Datum článku: 05. 01. 2017

Elektronická komunikace a administrativa se stále více rozšiřuje. Od roku 2017 už je možné si elektronickou cestou…

Více informací
Jak danit zpevněné plochy pozemků užívaných k podnikání

Jak danit zpevněné plochy pozemků užívaných k podnikání

Datum článku: 12. 12. 2016

Není úplně jednoduché se správně vypořádat s pozemkovými daněmi. Různé druhy pozemků podléhají ze zákona…

Více informací
Jak na daň z nemovitosti

Jak na daň z nemovitosti

Datum článku: 22. 09. 2014

Daň z nemovitosti, jak a z čeho se vlastně platí? Musí být zaplacena a Jakým způsobem? Vlastnictví nemovitosti…

Více informací
Jak postupovat při koupi nemovitosti

Jak postupovat při koupi nemovitosti

Datum článku: 16. 07. 2014

Postup při koupi a prodeji nemovitosti, přiznání daně, modelová situace. Smlouva o převodu nemovitosti musí být…

Více informací