Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňové slevy a zvýhodnění pro rok 2015

Daňové slevy a zvýhodnění jsou a budou předmětem zájmu každého poplatníka. Proto neškodí si přehledně připomenout, na co se můžeme těšit v tomto roce. Slevy si předně uvědomí zejména rodiny s více dětmi. Zvyšuje se sleva na druhé a třetí dítě vyživované ve společné domácnosti. Je možné uplatňovat novou slevu na „umístění dítěte” ve školce a větší možnosti při uplatňování slev budou mít rodiče osvojených dětí. Nadále platí i další slevy, které poplatníci využívali již v roce 2014.

Daňové slevy a zvýhodnění pro rok 2015.jpg
Datum článku: 05. 01. 2015

Slevy a zvýhodnění, které lze u daní uplatnit
Jedná se o slevy na dani, které lze uplatnit v daňovém přiznání nebo zúčtování za rok 2013 i 2014 a které jsou stanoveny § 35 a, b a § 35c zákona o daních z příjmů. Jedná se o :

 • Základní slevu na poplatníka,
 • Slevu na manžela či manželku žijící s poplatníkem ve společné domácnosti,
 • Slevu při pobírání invalidního důchodu,
 • Sleva držitele průkazu ZTP/P,
 • Sleva na umístění dítěte ve školce,
 • Sleva na studenta,
 • Zvýhodnění na vyživované dítě,

Sleva na poplatníka

Základní sleva na dani na poplatníka je 24 840 Kč ročně. Tato sleva se vztahuje na všechny poplatníky, ať jsou zaměstnanci, podnikatelé nebo třeba maminky na mateřské, které prokáží zdanitelný příjem alespoň za část roku. Sleva se uplatňuje měsíčně podpisem Prohlášení poplatníka nebo ročně buď v žádosti o zúčtování od zaměstnavatele nebo podáním daňového přiznání.
Z rozhodnutí ústavního soudu mají opět na tuto slevu nárok i pracující důchodci. Pracující důchodci, kteří v roce 2013 u svého zaměstnavatele podepsali  Prohlášení k dani, a slevu neúspěšně uplatnili, mají nárok na automatickou opravu provedenou zaměstnavatelem a vrácení přeplatku nebo si mohou podat daňové přiznání. Za rok 2014 se důchodcům uplatní sleva v plné výši v zúčtování nebo v přiznání a od roku 2015 již novela daňových zákonů zaručuje slevu všem poplatníkům a starobní důchod nebude překážkou.

Sleva na manžela či manželku ve společné domácnosti

Sleva na manžela či manželku žijící s poplatníkem ve společné domácnosti se může uplatňovat pouze jednou ročně prostřednictvím daňového přiznání nebo ročního zúčtování k dani provedeného zaměstnavatelem. Výše slevy je 24 840 Kč. V případě, že manžel či manželka na které sleva náleží jsou držitelé průkazu ZTP/P částka se zvyšuje na dvojnásobek. Když dojde ke sňatku během roku, slevu lze také uplatnit a to v poměru 1/12 z výchozí částky za každý měsíc, kdy se osoba stala manželem či manželkou. K uplatnění uvedené slevy musí být dodrženy některé podmínky.

 • Příjmy manžela manželky nesmí být vyšší než 68 000 Kč za rok. Příjmy se rozumí příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, ale také příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení, mateřská, dávky v nezaměstnanosti.
 • Do příjmů se nezapočítávají dávky v hmotné nouzi, dávky sociální péče, příspěvky na péči o osobu těžce postiženou, státní příspěvky k penzijnímu připojištění nebo stavebnímu spoření ani stipendium při přípravě na budoucí povolání.
 • Do příjmů manžela či manželky se zahrnují sociální dávky dosažené v daném zdaňovacím období příslušného roku. To jest dávky vyplacené v lednu 2015 se započítávají do zdaňovacího období 2014, protože náleží za prosinec 2014.
 • Stejně je tomu také u příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které byly vyplaceny poplatníkovi do 31 dne po skončení zdaňovacího období, se do uvedeného skončeného období započítávají. To znamená příjmy vyplacené v lednu 2015 za prosinec 2014, se započítají do zdaňovacího období 2014.
 • U společného jmění manželů platí, že se do vlastních příjmů nezahrnují příjmy, které plynou druhému z manželů

Od roku 2013 platí omezení pro využívání uvedené slevy pro OSVČ, které využívají výdajové paušály. Nárok na slevu bude moci uplatnit OSVČ, která je zaměstnána a součet základu daně s využitím paušálu bude nižší než polovina základu daně.

Sleva na invaliditu a sleva na držitele průkazu ZTP/P

V systému daňových slev lze uplatňovat také základní či rozšířenou slevu na invaliditu. Záleží na stupni přiznaného důchodu. U prvního a druhého stupně invalidity a s tím souvisejícího důchodu je nárok na slevu základní ve výši 2 520 Kč. Rozšířená sleva se týká třetího stupně invalidity a činí 5 040 Kč. V případě změn, které se týkají zvýšení nebo snížení invalidity a nároku, rozhoduje oprávněnost k 1 dni v měsíci kdy se vyplácí. K nároku je třeba doložit kopii o přiznání důchodu a potvrzení o výplatě důchodu z ČSSZ.

Další slevou je sleva na držitele průkazu ZTP/P. Slevu lze uplatňovat měsíčně za každý měsíc, kdy byl poplatník držitelem průkazu ZTP/P a rovná se 1/12 z 16 140 Kč.

Daňová sleva na umístění dítěte v předškolním zařízení

Jedná se o slevu poplatníka na umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení. Jedná se o školky, jesle a podobná zařízení, které je registrováno příslušným školským zákonem, jako zařízení poskytující péči o děti předškolního věku.
Sleva je roční a uplatňuje ji vždy jeden z rodičů žijící s dítětem ve společně hospodařící domácnosti. Slevu je možné uplatnit na dítě vlastní nebo osvojené a dítě jemuž je poskytována péče nahrazující péči rodičů. Nárok tedy mají i prarodiče, kteří vnoučeti poskytují péči nahrazující péči rodičů. Maximální výše slevy odpovídá aktuální výši minimální mzdy stanovené pro uvedené zdaňovací období. To znamená v roce 2014 to je částka 8 500 Kč a za zdaňovací období 2015 bude maximální částka 9 200 Kč. Poplatník uplatňující uvedenou slevu musí doložit umístění dítěte potvrzením ze zařízení ve kterém je dítě ve zdaňovacím období umístěno. Poplatník podávající daňové přiznání vyplní řádek 69a a doloží příslušné potvrzení. Zaměstnanci žádající roční zúčtování u svého zaměstnavatele vyplní zvláštní přílohu prohlášení poplatníka, která byla k uvedenému účelu vytvořena pro zdaňovací období 2014. Tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob za rok 2015 již bude mít zakomponovánu kolonku k uplatnění příslušné slevy.

Sleva na studenta

Na studenta který se soustavně připravuje na budoucí povolání může být uplatňována daňová sleva až do dovršení věku 26 let při studiu na vysoké škole. Jedná se o slevu ve výši 4020 Kč měsíčně Počítá se každý započatý měsíc studia včetně měsíce dovršení příslušného věku. Dobou přípravy na budoucí povolání je i období, kdy studium bylo přerušeno z důvodu mateřské případně rodičovské dovolené. Nárok se dokládá potvrzením o studiu.

Daňové zvýhodnění na dítě

Daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě ve společné domácnosti činí i v roce 2015 stejně jako v roce minulém 13 404 Kč ročně. Slevu lze uplatňovat ročně a nebo čerpat částky měsíční. Sleva na druhé dítě se v roce 2015 zvyšuje o 200 Kč a na třetí o 300 Kč. Slevu na dani na dítě může opět uplatňovat pouze jeden z rodičů poplatníků a lze ji kombinovat s daňovým bonusem. Maximální výše ročního daňového bonusu 60 300 Kč. Na daňový bonus dosáhne poplatník který ve zdaňovacím období dosáhl ročního příjmu ve výši šestinásobku platné minimální mzdy.

Za vyživované dítě se považuje nezletilé dítě do 18 let věku žijící ve společné domácnosti poplatníka a dále také zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavným studiem připravuje na budoucí povolání a nepobírá důchod pro invaliditu třetího stupně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rovná daň nebude nejspíš nikdy stejně rovná pro všechny

Rovná daň nebude nejspíš nikdy stejně rovná pro všechny

Datum článku: 24. 09. 2018

Současná vláda už dlouho plánuje zrušení superhrubé mzdy a slibuje občanům, že díky uvedenému opatření, budou…

Více informací
Finanční správa si bude předávat informace s Magistrátem města Prahy ohledně ubytovatelů přes Airbnb

Finanční správa si bude předávat informace s Magistrátem města Prahy ohledně ubytovatelů přes Airbnb

Datum článku: 31. 08. 2018

Plnění daňových povinností poskytovatelů služeb přes Airbnb bude Finanční správa ČR hlídat s aktivní pomocí…

Více informací
Finanční správa díky sepětí s Portálem občana pomůže k rychlejšímu řešení daňových záležitostí

Finanční správa díky sepětí s Portálem občana pomůže k rychlejšímu řešení daňových záležitostí

Datum článku: 29. 08. 2018

Daňové povinnosti by občané měli od 1. září 2018 řešit zase o něco snáze a rychleji. Od uvedeného data se…

Více informací

Finanční správa začala vymáhat daně u problémových dlužníků rychleji

Daňový poplatníci, kteří si nehlídají včasné plnění daňových povinností, mohou mít od letošního léta nepříjemnosti s exekucí ještě dříve, než tomu bylo do nedávné doby, Finanční správa nasadila v daném směru rychlejší postup.

Nedoplatky daňovým dlužníkům vyměřuje Finanční správa rychleji

Časy se mění a postupy úřadů také. Finanční správa nasadila v průběhu letošního léta rychlý a razantnější postup ve vymáhání daně u dlužníků, u kterých se problémy s pozdním placením či neplacením daně vyskytnou opakovaně.

Poplatníci s uvedenými problémy by nyní měli urychleně změnit svůj přístup k věci a začít si plnit povinnosti včas, aby během pár dnů neskončili v exekuci. S vyměřením nedoplatků a odstavením bankovních účtů nyní Finanční správa opravdu pospíchá a stačí další drobnější zpoždění s platbou a dlužník má během několika dnů ve schránce exekuční příkaz. Uvedený postup si finanční správa hájí tím, že jedině právě rychlé vymáhání, může skutečně přinést od dlužníka co nejvíce dlužných peněz.

Uvedený postup už vyvolal neklid a negativní postoje v řadách dlužníků, ale nelíbí se ani právníkům, na které se obrací znepokojení klienti s uvedenými problémy. Právníci vůči uvedenému novému postupu namítají, že i pro zahájení exekučního řízení jsou stanoveny lhůty, které musí úměrně korespondovat se lhůtami, které poplatníci na splnění záležitosti mají.