Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Evidenční list důchodového pojištění je třeba do konce dubna 2022 vyhotovit a do konce května předat ČSSZ

Jarní měsíce jsou ve firmách všeobecně dobou zvýšeného plnění administrativních povinností a jednou z těchto povinností je i vyhotovení a předání evidenčních listů důchodového pojištění ČSSZ. Do konce dubna 2022 je nutné mít evidenční listy hotové a následně nejpozději do konce května je třeba tyto dokumenty odeslat místně příslušným OSSZ nebo přímo ČSSZ.

Evidenční list důchodového pojištění je třeba do konce dubna 2022 vyhotovit a do konce květn 2.jpg
Datum článku: 27. 04. 2022

Evidenční list důchodového pojištění se vyhotovuje každému zaměstnanci za každý uplynulý rok a tuto aktualizovanou dokumentaci je třeba vždy také předat správě sociálního zabezpečení

Evidenční list důchodového pojištění je zásadní dokumentací zaměstnance, kde jsou zaznamenávány klíčové údaje o výdělečné činnosti zaměstnance a z ní odváděného sociálního pojištění čili údaje nezbytné ohledně nároku na starobní důchod.

Tyto údaje musí zaměstnavatelé povinně vést a pravidelně aktualizovat u každého zaměstnance, s nímž uzavřeli pracovněprávní vztah, z něhož plyne účast na důchodovém pojištění. Evidenční list je tedy třeba každému zaměstnanci při vzniku pracovního poměru založit a vést po celou dobu trvání pracovního vztahu. Za každý rok trvání pracovního vztahu je třeba vytvořit každému zaměstnanci evidenční list důchodového pojištění nový s aktualizovanými údaji.

V roce 2022 je tedy nutné zaměstnancům vyhotovit evidenční listy za rok 2021. Pozor vyhotovení má zákonem stanovenu lhůtu respektive jedna lhůta je pro vyhotovení a druhá zákonná lhůta je zde pro zaslání evidenčních listů České správě sociálního zabezpečení. Vyhotovit evidenční listy důchodového pojištění je tedy nutné i za rok 2021 a hotovo musí být nejpozději 30. dubna 2022. Následně je nutné neotálet a listy co nejdříve předat ČSSZ. Předání musí proběhnout do třiceti dnů od vyhotovení tedy do konce května 2022.

U zaměstnanců, kteří v zaměstnání končí, musí, být evidenční list důchodového pojištění odevzdán v průběhu roku do jednoho měsíce po konečném vyúčtování příjmů. Nejpozdější možný termín je do konce ledna roku následujícího, pokud pracovní poměr skončil v prosinci roku předchozího.

Každý evidenční list musí být vyhotoven vždy ve dvou provedeních. Jedno provedení se zašle ČSSZ a druhé musí být vždy v archivaci u zaměstnavatele

Kromě vyhotovení a zaslání evidenčních listů v určených lhůtách je nutné u dané dokumentace dodržet i další stanovená pravidla. Pro každého zaměstnance musí být každý evidenční list vyhotoven ve dvou stejnopisech. Obě listiny musí být následně předloženy zaměstnanci k seznámení a zaměstnanec by je měl stvrdit podpisem. Každý evidenční list zaměstnance má odcházet ČSSZ s podpisem zaměstnance. Pokud zaměstnanec nemůže, případně nechce dokument podepsat je třeba o tom ČSSZ informovat. Jeden stejnopis tedy odchází úřadu a druhý je zaměstnavatel povinen vždy archivovat. Archivovat je nutné každý evidenční list po dobu nejméně 3 let po roce, jehož se list týká.

Správě sociálního zabezpečení je třeba evidenční listy zaslat výhradně elektronicky

Zásadní u dané povinnosti je nejen to zaslat evidenční listy v požadované lhůtě se všemi stanovenými náležitostmi, kterými jsou kromě identifikačních údajů o zaměstnanci vždy zejména doba účasti na důchodovém pojištění, vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení, informace o náhradních i vyloučených dobách pojištění a další informace. Zásadní také je předat ČSSZ přes příslušné OSSZ či v Praze PSSZ daný dokument ve správné formě, což znamená předání jedině elektronicky

Dokument se tedy zasílá buď:

prostřednictvím datové schránky zaměstnavatele do datové schránky místně příslušné OSSZ, PSSZ či MSSZ,

prostřednictvím určené elektronické podatelny ČSSZ s uznávaným elektronickým podpisem odesilatele nebo,

s využitím ePortálu ČSSZ s elektronickou identifikací občana pomocí elektronické občanky s čipem nebo jiného prostředku pro elektronickou identifikaci například bankovní identitou. V papírové formě dokument zasílat nelze.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nenárokové odměny musí mít vždy precizně nastavená pravidla

Nenárokové odměny musí mít vždy precizně nastavená pravidla

Datum článku: 24. 05. 2022

Vyplácení zvláštních nenárokových odměn za nadstandardní pracovní výsledky je jistě bohulibá činnost, která…

Více informací
Atrapa kamery se ke zlepšení morálky zaměstnanců používat nesmí

Atrapa kamery se ke zlepšení morálky zaměstnanců používat nesmí

Datum článku: 19. 05. 2022

Každý zaměstnavatel se samozřejmě snaží mít přehled o dění ve firmě a také nejrůznějšími způsoby motivuje…

Více informací
Cestovní náhrady jsou od čtrnáctého května 2022 znovu vyšší

Cestovní náhrady jsou od čtrnáctého května 2022 znovu vyšší

Datum článku: 17. 05. 2022

Zaměstnavatelé, kteří vyšlou v těchto dnech zaměstnance na pracovní cestu automobilem, jim musí ze zákona, opět…

Více informací
Povinnosti související se sociálním pojištěním by si měli hlídat OSVČ i zaměstnanci

Povinnosti související se sociálním pojištěním by si měli hlídat OSVČ i zaměstnanci

Datum článku: 12. 05. 2022

Sociální zabezpečení a povinnosti, které se k dané záležitosti vztahují, by nemělo být lhostejné OSVČ ani…

Více informací