Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

K dosažení oddlužení je nutné nedělat chyby

Oddlužení umožňuje dlužníkovi se zcela zákonným způsobem zbavit dluhu splacením jen jeho určité části za zákonem určených podmínek a poté začít znovu bez dluhů. Aby se oddlužení skutečně podařilo, musí si dlužník dávat pozor, aby se vědomě či nevědomky nedopouštěl chyb, které by mohly oddlužení zcela překazit.

K dosažení oddlužení je nutné ne 2.jpg
Datum článku: 19. 11. 2021

K dosažení oddlužení je nutné splnit určité podmínky a nedělat chyby, ale právě ubránit se chybám je často nesnadné

Jak už naznačuje úvod článku, oddlužení čili insolvenční řízení o prohlášení úpadku zákon č.182/2006 je zákonný způsob, který umožňuje dlužníkovi dostat se z dluhů, které mu přerostly přes hlavu zpět do normálního života. Oddlužení schválené soudem okamžitě zastavuje nárůst dluhů a chrání dlužníka, pokud plní podmínky oddlužení před exekutory a vymahači.

O oddlužení si musí dlužník vždy požádat a samozřejmě splnit určité podmínky, aby bylo oddlužení soudem povoleno. Základními podmínkami pro povolení oddlužení je.

Doložení možnosti dlužníka že bude schopen po určitou stanovenou dobu splácet část dluhů věřitelům a k tomu odměnu insolvenčnímu správci a sepisovateli oddlužení plus případně pohledávky na výživném, pokud tyto pohledávky dlužník má.

Další podmínkou je, že se dlužník musí soudu zavázat k odpovědnému přístupu v plnění povinností v insolvenčním řízení a musí prokázat, že mu v posledních předchozích 10 letech nebylo přiznáno povolení k osvobození od pohledávek a v období předešlých pěti let mu nebyl zamítnut návrh na oddlužení či oddlužení zamítnuto pro nepoctivé jednání.

Jak už jasně naznačují tyto řádky tak bez disciplíny a závazků k plnění určitých jasně nastavených podmínek dlužník povolení oddlužení nedosáhne a velmi často může dojít k tomu, že si vlastní chybou či chybami již zde cestu z dluhů zmaří. Ale ani ve chvíli, kdy soud oddlužení povolí, nemá dlužník zdaleka vyhráno a je dále potřeba nedopouštět se chyb, které mohou cestu z dluhů třeba i zcela zmařit.

Jakých chyb se dlužníci v úsilí o dlužení dopouští nejčastěji a na co je nutné dávat pozor?

Jak je také naznačeno výše dlužníci v oddlužení se často dopouští chyb, jak nevědomých tak vědomých. I když je samozřejmě u každého insolvenčního řízení postupováno individuálně důsledky chyb jsou vždy nepříjemné a vážné.

Chyby nevědomé vznikají nejčastěji z neznalosti situace a z opomenutí

K zásadním chybám patří nedostatečná aktivita dlužníka před i po schválení oddlužení. Nedostatečná komunikace s insolvenčním správcem, nepřebírání pošty a velkým problémem hned na začátku může být i prosté neoznačení poštovní schránky.

Další chybou je nepřipravená dokumentace k jednání s insolvenčním správcem a nenahlášení třeba zdánlivě bezvýznamných ale pro oddlužení důležitých skutečností. Zásadní je sdělovat insolvenčnímu správci třeba i takové aktuální změny jako je těhotenství manželky nebo partnerky, ukončení školní docházky dítěte, závažné zdravotní problémy dlužníka. Vše uvedené ovlivňuje výši srážek a možnost dlužníka splácet. Z dokumentace je důležité si pro jednání s insolvenčním správcem připravit originály darovacích smluv, rozsudků o výživném a podobných dalších dokladů.

Dlužníkům často chybí i dokumentace o předchozích již splněných pohledávkách. Takovou dokumentací může být i výpis z již zrušeného účtu. Banka samozřejmě takový výpis i s údaji z bankovní historie dlužníkovi vydá, ale za uvedenou službu se platí.

Další nevědomou chybou bývá nenahlášení například nějakého pojištění dlužníka i tyto finanční prostředky mohou být na pokyn soudu použity k uspokojení dluhů a rozděleny věřitelům.

Chyby vědomé samozřejmě ohrožují zdárný proces oddlužení ještě více, vznikají tedy  nesprávným konáním dlužníka samotného a bohužel také nejsou ojedinělé

K těmto chybám nejčastěji patří zatajení nějakého příjmu dědictví, výhra a vědomá snaha dlužníka převést tyto peníze na jiné osoby, tedy zbavit se jich a nepoužít je k řešení splácení dluhu.

Velkou chybou je nenahlášení změny zaměstnavatele.

Další zásadní a častou chybu bývá, že si dlužník vezme další půjčku třeba na vánoční dárky i těsně před zahájením oddlužení, i když jednoznačně ví, že tuto půjčku nemá z čeho splácet. Uvedené jednání velmi často způsobí, že se cesta z dluhů nezdaří.

Zásadní pro oddlužení je informovanost a sebekázeň

Nejdůležitější proto, aby se dlužníkovi podařilo se úspěšně oddlužit je mít předem informace o tom, co vše proces oddlužení žádá, co bude třeba dělat a dodržet. Další nutností je sebekázeň dlužníka, umět dodržet pravidla, umět se vzdát věcí, které nejsou nutné a jít pevně k vytčenému cíli.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Preventivní novinku ochrany podnikatelů před úpadkem schválila vláda

Preventivní novinku ochrany podnikatelů před úpadkem schválila vláda

Datum článku: 17. 03. 2023

Prevence je vždycky lepší, než léčit již rozběhlé onemocnění a neplatí to jen pro zdraví lidské, ale i pro…

Více informací
K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

Datum článku: 15. 03. 2023

K nepřímé diskriminaci zaměstnance se zdravotním postižením, omezením či specifickou potřebou může na pracovišti…

Více informací