Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Mezinárodní kupní smlouva má svá pravidla, která je dobré před uzavíráním znát

Uzavírání mezinárodních kupních smluv mezi obchodními partnery není dnes v podnikatelských vztazích nic výjimečného, naopak se uvedený jev děje velmi často. Je samozřejmé, že tento akt nemůže probíhat živelně, ale má právními normami daná pravidla. Uvedená pravidla jsou jednak společná mezinárodní, která si společně dohodlo mezinárodní úmluvou už 94 zemí, a kromě toho jsou zde ještě pravidla specifická čili pravidla jednotlivých států. Před uzavíráním mezinárodních kupních smluv je důležité zejména mezinárodní pravidla znát a smlouvu s jejich znalostí uzavírat, aby se předešlo chybám a případným konfliktním vztahům.

Mezinárodní kupní smlouva má svá pravidla, která je dobré před uzavírá 2.jpg
Datum článku: 14. 07. 2022

Klíčovou právní normou, podle níž je nutné při uzavírání mezinárodních kupních smluv postupovat je mezinárodní úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží známá pod zkratkou CISG úmluva

Mezinárodní kupní smlouvy jsou dnes běžnou součástí mnoha podnikatelských vztahů a tvoří jeden z nejvýznamnějších a důležitých prvků mezinárodních závazkových vztahů. Jak je naznačeno výše, uvedený proces obchodních podnikatelských vztahů může správně fungovat jen s jednoznačně nastaveným řádem platným pro všechny zúčastněné partnery. Již od 20 století se začal objevovat názor, že je nutné vytvořit jednotný unifikovaný mezinárodní seznam pravidel ohledně kupních smluv závazný pro všechny partnery. Tato snaha sílila, až skutečně došlo ke vzniku a uzavření CISG úmluvy čili úmluvy o mezinárodní koupi zboží. Uvedená úmluva je tedy souborem jednotných hmotněprávních pravidel upravujících mezinárodní koupi zboží. Tato pravidla jsou závazná pro všechny státy, které danou úpravu podepíší. V roce 2020 mělo pod touto normou podpis již 94 států a ČR je jedním z nich.

Hlavní část uvedené CISG úmluvy se věnuje právě právním vztahům vznikajícím kupní smlouvou a pravidlům uzavírání mezinárodní kupní smlouvy, Dále jsou zde samozřejmě vymezena práva a povinnosti smluvních stran i pravidla, podle nichž se postupuje v případě, že dojde k porušení těchto práv a povinností.

Zásadní na co je třeba si dát při uzavírání obchodních smluv pozor, jsou závazné zvyklosti pro smluvní strany a forma uzavření smlouvy i forma komunikace mezi stranami

Klíčovými body dané úmluvy, kterým je třeba věnovat při uzavírání mezinárodní smlouvy zvýšenou pozornost, aby nedošlo k chybám, které mohou vyústit až do nepříjemných soudních sporů, je článek 9 a článek 13 dané úmluvy. Článek 9 se týká úpravy závazných zvyklostí pro obě strany smluvního vztahu. Článek stanoví, že strany smluvního vztahu jsou vázány zvyklostmi,  na nichž se vzájemně dohodnou a praxí, kterou si mezi sebou zavedou a mají povinnost dále podle těchto zvyklostí i zavedené praxe postupovat a řídit se jimi.

Pečlivou pozornost kvůli předcházení případným sporům u uzavíraných mezinárodních obchodních smluv je nutné taktéž věnovat písemné formě uzavíraných smluv a formě komunikace, čemuž se věnuje článek 13 uvedené CISG úmluvy. Písemná forma je pro mezinárodní obchodní smlouvy samozřejmě nutností ale druhy písemné formy se mění, pokrok postupuje a druhem této písemné formy již nemusí být jenem telegraf a dálnopis, které úmluva vymezila jako závazné v době svého vzniku. Platnou mezinárodní kupní smlouvu už pár let lze samozřejmě uzavřít i prostřednictvím e-mailu čili elektronické komunikace. To, že mezinárodní kupní smlouva může mít elektronickou formu e-mailu, potvrdil v jednom ze svých rozsudků i Nejvyšší soud ČR už v roce 2013. Jedná se o rozsudek pod spisovou značkou 23 Cdo 1308/2011.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Datum článku: 29. 11. 2023

Každý občan České republiky by měl pečlivě sledovat své závazky v oblasti zdravotního pojištění, obzvláště…

Více informací
Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Datum článku: 29. 11. 2023

Manažery větších firem s počtem zaměstnanců přesahujícím padesátku a ročním obratem v přepočtu kolem 10…

Více informací
Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací