Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Obchodní partneři si musí hlídat povinnosti plynoucí z mezinárodních sankcí

Válčení na Ukrajině se samozřejmě nepříjemně dotýká také oblasti obchodních vztahů. I tuzemské obchodní společnosti si musí pečlivě hlídat jakých vývozních či dovozních komodit se týkají mezinárodní sankce a prověřovat je třeba také nově navazované styky s partnery i zákazníky, zda nejsou osobou, které se sankce týkají.

Obchodní partneři si musí hlídat povinnosti plynoucí z mezinár 2.jpg
Datum článku: 27. 04. 2022

Válka na Ukrajině si bohužel žádá ostražitost a větší prověřování i v obchodních vztazích

Prověřování obchodních partnerů nejen z hlediska solventnosti je vždy pro firmy potřebnou záležitostí a pomáhá předcházet mnoha nepříjemným situacím. V době napětí a probíhajícího válečného konfliktu se prověřování obchodních partnerů dodavatelů i zákazníků nejen ještě více vyplatí, ale je přímo nezbytné. Na agresora a jeho přisluhovače jsou totiž uvaleny tvrdé mezinárodní restrikce, v nichž je nutné se orientovat a respektovat je. Nerespektování uvedených záležitostí třeba jen z nevědomosti, neznamená pro firmy jen jaksi běžné pochybení, ale znamená to tvrdý finanční postih i poškození dobrého jména firmy.

Ostražité a kontrolující musí být i tuzemské firmy, které obchodovaly s ruskými a běloruskými zákazníky a spolupráci zcela nepřerušily. Je nutné si hlídat, co se nesmí vyvážet a dovážet. Vývozní restrikce z EU se týkají především alkoholu, oblečení, sportovního vybavení, elektroniky a mnoha dalších položek. Z hlediska dovozního se sankce týkají především kontraktů ohledně železa a oceli, ale seznam je také mnohem delší a neustále se rozšiřuje.

Důležité při transakcích s obchodními partnery je hlídat možné propojení nejen přímo se společnostmi a osobami ze sankčního seznamu, ale také propojení z hlediska vlastnických vztahů. Velmi nepříjemný problém může nastat i ve chvíli, kdy by tuzemská firma figurovala jako subdodavatel zákazníka, jehož se sankce týká.

Zákon o dodržování mezinárodních sankcí se týká právnických i fyzických osob a za porušení hrozí pokuty několik milionů i obvinění z trestného činu

Jak je naznačeno výše s nedodržováním pravidel mezinárodních sankcí není radno si při uskutečňování obchodních vztahů zahrávat. I ČR má zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, který stanoví pravidla a povinnosti pro právnické i fyzické osoby pro uskutečňování a respektování těchto sankcí.

Tento zákon přímo ukládá fyzickým i právnickým osobám mimo jiné i povinnost při uzavírání obchodních i jiných smluv zkoumat zda předmět plnění či smluvní strana nepodléhá mezinárodním sankcím. Pokud má obchodník v daném směru byť jen podezření, že protistrana sankcím podléhá, má povinnost danou skutečnost oznámit nejpozději bezprostředně po uzavření smlouvy Finančnímu analytickému úřadu.

Za nedodržování povinností souvisejících s uvedenými sankcemi stanoví zákon samozřejmě velmi citelné pokuty. Za nedodržení uvedené oznamovací povinnosti hrozí pokuta 4 000 000 Kč. Pokud porušením povinnosti dojde k získání prospěchu v hodnotě nad pět milionů korun nebo je způsobena škoda přesahující pět milionů může být Finančním analytickým úřadem uložena pokuta až 50 000 000 Kč.

Závěrem je nutné upozornit, že porušení mezinárodních sankcí může být z hlediska právního trestný čin a za pachatele takového činu může být samozřejmě označena jak právnická tak fyzická osoba.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Datum článku: 24. 03. 2023

Změnu pneumatik ze zimních na letní je vždy potřeba důkladně promyslet nejen z hlediska ročního období…

Více informací
Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Smlouva o dílo se dá ukončit dohodou nebo také odstoupením

Smlouva o dílo se dá ukončit dohodou nebo také odstoupením

Datum článku: 06. 03. 2023

Smluvní vztah plynoucí ze smlouvy o dílo má ideálně skončit, tak, že dílo je dokončeno a předáno objednateli, tak…

Více informací