Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Od září 2022 je možné žádat o výchovné k důchodu a někdo jej dostane i automaticky

Již od 1. 9. 2022 si mohou lidé pobírající starobní důchod, kteří vychovávali dítě/děti v převážném rozsahu výchovy mohou podat žádost o navýšení důchodu o výchovné. Výchovné přidává ke starobnímu důchodu 500 Kč měsíčně za každé vychovávané dítě. Vlastní výplata výchovného začne od 1. 1. 2023 až začne být účinný příslušný zákon. Někteří rodiče dostanou uvedené navýšení důchodu i automaticky bez žádosti.

Od září 2022 je možné žádat o výchovné k důchodu a někdo jej dostane i 2.jpg
Datum článku: 31. 08. 2022

Výchovné zvýší starobní důchody lidem, kteří se během ekonomicky aktivního života věnovali i výchově dětí, což jim snížilo budoucí důchod

Výchovné je finanční částka, která bude reálně od 1. 1. 2023 zvyšovat pravidelně vyplácené starobní důchody lidem, kteří se během ekonomicky aktivního života věnovali nejen získávání příjmů zaměstnáním či podnikáním, ale současně naplno i výchově dítěte či hned několika dětí. Výchova dětí většinou poznamenala získání a výši příjmů potřebných pro nárok na budoucí důchod. Většina lidí, kteří jsou starobní důchodci či o starobní důchod žádají a věnovali několik potřebných let během ekonomicky aktivního života výchově dítěte či dětí, má starobní důchod znatelně nižší, než ti, kdo se věnovali výdělku naplno. Rozdíl ve starobních důchodech těchto dvou skupin je až kolem 3000 Kč měsíčně v neprospěch těch, kteří na nějakou dobu svého života upřednostnili výchovu dětí před profesí a věnovali se plně dětem.

Politici již před nějakou dobou začali hovořit o tom, že uvedenou nerovnost je nutné řešit a začít kompenzovat a konečně už byla schválena i příslušná zákonná úprava, aby tato kompenzace právě výchovným ke starobnímu důchodu mohla začít.

Výchovné zvýší starobní důchody, těch kdo mají a budou mít nárok, od ledna 2023 o 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě vždy jednomu z rodičů. Někteří dostanou dávku automaticky, ale někdy bude nezbytné o ni požádat

Jak ukazují předešlé řádky, výchovné bude pravidelnou měsíční částkou zvyšující starobní důchody těm, kteří budou mít na uvedenou částku nárok. Bude se jednat o částku 500 Kč měsíčně za každé vychovávané dítě. Při  dvou vychovaných dětech bude mít tedy výchovné zvyšovat měsíčně důchod o 1000. Při třech dětech to bude 1500 Kč. Nárok na uvedené zvýšení starobního důchodu se však nebude týkat obou rodičů, ale vždy jen jednoho z rodičů, který se výchově věnoval v největším rozsahu čili naplno. Výchova v největší rozsahu v daném případě znamená veškerou výchovnou péči o dítě od narození až do jeho zletilosti. Čili zajišťování fyzického a duševního rozvoje i materiálních potřeb dítěte od příchodu na svět po zletilost.

Z velké části se tak bude výchovné týkat zejména žen, které se v naší zemi výchově dětí naplno tedy na úkor ekonomické aktivitě věnují a věnovali častěji než muži. Výchova dítěte se pro daný účel bude prokazovat čestným prohlášením a rodným listem dítěte, případně jiným dokladem o vztahu k dítěti. Výchova dítěte se projevuje v délce doby zaměstnání rodiče, což se objevuje v důchodové dokumentaci ČSSZ.

Jak je naznačeno výše někdo dostane uvedené navýšení důchodu automaticky, ale jiný si bude muset požádat a žádost si může podávat již od 1. září 2022. Proč tomu tak je?

Automaticky čili bez žádání se starobní důchod o výchovné zvýší ženám, kterým se výchova dětí propsala do nároku na důchod již snížením důchodového věku, a mohly tedy odejít do řádného starobního důchodu dříve, než ženy bezdětné. Tyto ženy tedy získají výchovné automaticky.

Ostatní, kdo vychovávali děti a jsou starobními důchodci, si budou muset o uvedené navýšení důchodu požádat. Žádost o uvedené navýšení důchodu si budou muset podat i všichni s důchodem přiznaným od roku 2023 a později. Ten kdo již starobním důchodcem je, splňuje podmínku ohledně uvedené výchovy a musí žádat, čili nedostane částku automaticky, si musí o toto zvýšení požádat nejpozději do konce roku 2024.

Žádosti je možné začít podávat již od 1. 9. 2022. To znamená, že je možné žádat s předstihem, před začátkem samotné výplaty. Reálná výplata výchovného může však začít až s nabytím účinnosti zákona, čili až ve chvíli, kdy zákon dokončí celý administrativně-legislativní proces a stane se součástí Sbírky zákonů. Tento proces nastane právě od 1. 1. 2023 a od té chvíle se tedy výchovné začne vyplácet.

Žádost o výchovné se podává na ČSSZ a žádat mohou nejen rodiče biologičtí

Ti, kdož nedostanou výchovné automaticky, ale budou o něj muset žádat, musí žádat na příslušném tiskopise na ČSSZ. Uvedený tiskopis bude k dispozici v papírové i elektronické podobě. Elektronická varianta teprve bude zveřejněna na ePortálu ČSSZ. Žadatel, který má elektronickou identitu tedy bude moci žádost i elektronicky poslat a nemusí kvůli této záležitosti na úřad respektive příslušnou pobočku správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Žádost o výchovné si mohou, kromě biologických rodičů, kteří vychovávali vlastní biologické dítě či děti, podat i rodiče, kteří byli rodiči adoptivními. Požádat o výchovné si mohou také pěstouni, pokud pěstounskou péči, která taktéž nahrazuje výchovnou péči rodičovskou, poskytovali dítěti či dětem v dostatečné délce potřebné k nároku.

Výchovné se prioritně pojí s důchodem starobním a invalidní důchodci jej získají jen, když jim vznikne nárok na důchod starobní

Rodičovství a výchova dětí se však týká i lidí s invalidními důchody. Jak to tedy bude pro danou skupinu s výchovným. Jak je podotýkáno v článku výše, částka výchovného bude svázána jen s důchodem starobním. Jedná se o navýšení příjmu ve stáří za to, že se rodič část svého aktivního věku místo práce a zajišťování příjmu na léta budoucí věnoval výchově dítěte. K invalidnímu důchodu samotnému tedy výchovné nenáleží, i když se invalidní rodič výchově věnuje či věnoval. O výchovné si však může osoba s invalidním důchodem požádat ve chvíli, kdy splní podmínky nároku na starobní důchod.

Pokud osoba pobírající invalidní důchod splní podmínky nároku na důchod starobní, dosáhne příslušného důchodového věku a potřebné doby pojištění a splňuje samozřejmě i podmínku výchovy dítěte či dětí, může samozřejmě o výchovné ke starobnímu důchodu také žádat.

Pokud je člověku s invalidním důchodem při splnění podmínky důchodového věku a dosažení potřebné doby pojištění přiznán důchod starobní, tak bude mít, pokud se věnoval výchově dětí i nárok na výchovné. Pokud invalidnímu člověku nárok na starobní důchod nevznikne, zůstává mu důchod invalidní i ve stáří, ale na výchovné mít nárok nebude.

S nárokem na starobní důchod u invalidních důchodců to bývá tak, že pokud se jedná o důchod pro invaliditu třetího stupně, pomáhá ke starobnímu důchodu respektive k získání potřebné doby pojištění i tento invalidní důchod. Doba pobírání invalidního důchodu pro třetí stupeň invalidity se do starobního důchodu započítává. Ve chvíli, kdy následně přijde důchodový věk a osoba si požádá o důchod starobní, dochází k přepočtu obou důchodů a člověku zůstává ten vyšší. Pokud je starobní důchod vyšší než ten starobní, tak stát přizná ten starobní a invalidní zanikne a o výchovné je třeba si požádat. Pokud výpočet vychází tak, že by starobní důchod i s výchovným vycházel nižší, než pobíraný důchod invalidní, zůstává člověku i nadále důchod invalidní, starobní důchod zanikne a žádost o výchovné je bezpředmětná, protože logicky nárok nevznikne,

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Datum článku: 24. 03. 2023

Změnu pneumatik ze zimních na letní je vždy potřeba důkladně promyslet nejen z hlediska ročního období…

Více informací
Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Nezapočítávání studia do nároku na důchod znamená pro současné mladé o tisícovky nižší penzi

Nezapočítávání studia do nároku na důchod znamená pro současné mladé o tisícovky nižší penzi

Datum článku: 10. 03. 2023

Současná mladá generace to skutečně nebude mít ohledně starobního důchodu vůbec snadné třeba i proto, že se jí…

Více informací