Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Osvojení nezletilého dítěte znamená náročný úkol s mnoha pravidly i důsledky na celý další život mnoha lidí

Osvojení nezletilého dítěte je vždy velmi zásadním občanským i právním aktem, který nesmazatelně zasáhne do životů mnoha lidí, proto má jednoznačná pravidla stanovená zákonem, vždy přináší povinnosti a je nutné si uvědomit, že už nikdy nebude život jako před osvojením.

Osvojení nezletilého dítěte znamená náročný úkol s mnoha pravidly i důsledky na 2.jpg
Datum článku: 29. 05. 2019

Na osvojení dítěte se osvojitelé musí připravit ještě důkladněji než na biologického potomka a neobejde se to bez spolupráce s úřady

Jak je řečeno již v úvodu osvojení vždy nezvratně zasáhne do života mnoha lidí. Jde o proces, ve kterém je potřeba vždy v maximální míře předcházet pochybení. Osvojitelé případně jedinec osvojitel, se musí vždy připravit na to, že půjde o psychicky i fyzicky velmi náročnou záležitost, která si vyžádá plné nasazení, připravenost, velkou vnitřní vyrovnanost i nezbytný kontakt a spolupráci s úřady ještě před tím než dojde k samotnému aktu osvojení.

Osvojením dítěte vždy dochází k propojení dvou lidských světů, které pokud má splnit svůj zásadní účel a poskytnout prostor pro fungování a rozvoj plnohodnotné lidské bytosti, musí být propojením pevným dobře promyšleným a připraveným. Není zde totiž prostor pro dělání chyb, či příliš zkoušek nanečisto.

Osvojením vzniká mezi osvojiteli a osvojeným dítětem stejná právní i příbuzenská vazba jaká je mezi biologickými rodiči a jejich biologickým potomkem a naopak zaniká vazba dítěte s původní rodinou. Osvojitelé získávají za dítě plnou rodičovskou zodpovědnost se všemi právy a povinnostmi. Stávají se zákonnými zástupci dítěte, jsou zapsáni v rodném listě dítěte jako jeho rodiče a po uplynutí tří let od rozhodnutí soudu o osvojení už osvojení nelze zrušit, pokud k němu nedošlo v rozporu se zákonem.

  • osvojení dítěte je nutné vždy podat žádost o osvojení dítěte obecnímu úřadu s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu žadatelů či žadatele.
  • Po podání žádosti procházejí žadatelé odborným posuzováním obecního úřadu s rozšířenou působností i příslušného krajského úřadu. Posuzuje se a hodnotí psychický a zdravotní stav i majetkové poměry osvojitelů a charakteristika jejich osobností z hlediska podmínek pro výchovu a vývoj dítěte. Zkoumáním je podroben také vztah mezi osvojiteli i vztahy v širší rodině osvojitelů.
  • Na základě výsledků uvedených šetření a zkoumání vydají úřady rozhodnutí o zařazení či nezařazení žadatelů do evidence žadatelů o osvojení dítěte. Když dojde k zařazení žadatelů do evidence, přichází doba čekání na dítě. Uvedená doba může trvat různě dlouho dokonce i několik let.
  • Výběr rodiny pro dítě plně závisí na situaci a potřebách dítěte a schopnostech žadatelů dané potřeby naplnit. Žadatelé musí být především schopni přijmout dítě, takové jaké je i se všemi možnými riziky a nepředvídatelnými situacemi, které mohou v životě nastat.

A teprve na samém konci tohoto přípravného procesu přichází zprostředkování kontaktu osvojitelů s dítětem a začne další fáze sžívání se a doby péče před osvojením.

Než dojde k definitivnímu rozhodnutí o osvojení, je třeba urazit dlouhou cestu

Jak je naznačeno výše, osvojení zdaleka není završeno nalezením vhodných osvojitelů k potřebnému dítěti. K osvojení dítěte je kromě rozhodnutí soudu potřebný také souhlas biologických rodičů či opatrovníka dítěte a také souhlas samotného dítěte, pokud už je dítě schopno takový souhlas vyjádřit.

U dítěte ve věku dvanácti let a staršího je potřeba jeho osobního souhlasu s osvojením nutná. Za dítě mladší dává souhlas s osvojením opatrovník, ale vždy pokud to stupeň duševního vývoje dítěte alespoň trochu umožňuje, vyslechne soud i osvojované dítě a přihlíží k jeho vyjádření k osvojení.

K osvojení dítěte je téměř vždy nutný písemný souhlas obou jeho biologických rodičů. Bez souhlasu biologických rodičů se akt obejde jedině v případě, že oba rodiče byli soudem zbaveni rodičovských práv či nejsou svéprávní nebo pokud se rodič zdržuje na neznámém místě a nepodaří se jej nalézt.

Biologický otec dítěte může dát souhlas s osvojením potomka okamžitě po jeho narození. Matka může souhlas s osvojením s plnou právní vahou dát nejdříve až šest týdnů po narození dítěte. I v případě, kdy matka poskytne svůj souhlas ihned po narození dítěte či dokonce ještě před ním musí se uvedených šest týdnů vyčkat a teprve poté lze v dané záležitosti konat.

I biologičtí rodiče, kteří již dali souhlas s osvojením dítěte, si mohou situaci ještě rozmyslet o do tří měsíců od rozhodnutí soudu o osvojení daný souhlas odvolat.

Proto ve většině případů provází osvojení období tří ideálně až šesti měsíců onoho sžívání takzvané před adopční péče, kdy se sleduje rozvoj vztahů mezi dítětem a osvojiteli. A ani přesto se i při velké snaze nemusí podařit, aby se poslání osvojení naplnilo, proto je zde ještě období mezi zrušitelným a nezrušitelným osvojením.

Až po třetím roce od rozhodnutí soudu o osvojení nastává teprve osvojení definitivně nezrušitelné

Jak dokládají předchozí řádky je osvojení velmi složitý proces plný nadějí a nejistot a zákon proto přece jen nechává alespoň v prvních letech po osvojení jakousi šanci se z daného vztahu vymanit, ale jen v případě zvlášť závažných a výjimečných důvodů vzniklých na straně osvojence či osvojitelů.

Tři roky od rozhodnutí soudu o osvojení jsou osvojitelé s osvojeným dítětem ve vztahu takzvaného zrušitelného osvojení. Což znamená, že osvojení se všemi právy a povinnostmi probíhá, ale ze zvlášť výjimečných důvodů, které si opět žádají vyjádření odborníků, může soud na návrh osvojitele případně i osvojence osvojení zrušit. Po zrušení osvojení soudem zaniká právní vztah mezi osvojiteli a osvojeným dítětem a taktéž právně se znovu obnovují právní vazby mezi dítětem a biologickými rodiči.

Jakmile však uvedené tříleté období od okamžiku osvojení uplyne, zrušitelnost končí a osvojení se stává definitivně nezrušitelným.

Paragrafy lze měnit i vymazat, ale stopy v duších vždy zůstanou

Každý, kdo se rozhoduje pro osvojení dítěte či si pouze pohrává s danou myšlenkou, si musí situaci pečlivě hodnotit z mnoha úhlů a uvědomit si plný a absolutní dosah uvedeného konání i fakt, že veškeré naše jednání vždy zanechá stopy v našich duších i v duších těch, kteří byli naším jednáním dotčeni v dobrém či zlém. Co je vryto do duše jedince nelze nikdy definitivně vymazat či změnit i když je to mnohdy velkým přáním. Osvojení vždy tyto hluboké stopy zanechává, ať dopadne šťastně nebo nešťastně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Přechody mezi pásmy paušální daně od roku 2023

Přechody mezi pásmy paušální daně od roku 2023

Datum článku: 23. 05. 2022

Jak již bylo uvedeno v několika předchozích článcích tohoto portálu, tak od roku 2023 čeká OSVČ, kteří…

Více informací
Zpřísní se pravidla vyplácení dávek souvisejících s uprchlíky z Ukrajiny

Zpřísní se pravidla vyplácení dávek souvisejících s uprchlíky z Ukrajiny

Datum článku: 19. 05. 2022

Humanitární dávky musí vždy pomáhat v krizové situaci tomu účelu, pro který jsou určeny a platí to…

Více informací
Atrapa kamery se ke zlepšení morálky zaměstnanců používat nesmí

Atrapa kamery se ke zlepšení morálky zaměstnanců používat nesmí

Datum článku: 19. 05. 2022

Každý zaměstnavatel se samozřejmě snaží mít přehled o dění ve firmě a také nejrůznějšími způsoby motivuje…

Více informací
Nerozdělení zisku mezi společníky může společník napadnout soudní žalobou

Nerozdělení zisku mezi společníky může společník napadnout soudní žalobou

Datum článku: 16. 05. 2022

Vždy pokud v obchodních společnostech spojuje síly několik společníků, činí tak jednak proto, aby se jim…

Více informací