Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Osvojení nezletilého dítěte znamená náročný úkol s mnoha pravidly i důsledky na celý další život mnoha lidí

Osvojení nezletilého dítěte je vždy velmi zásadním občanským i právním aktem, který nesmazatelně zasáhne do životů mnoha lidí, proto má jednoznačná pravidla stanovená zákonem, vždy přináší povinnosti a je nutné si uvědomit, že už nikdy nebude život jako před osvojením.

Osvojení nezletilého dítěte znamená náročný úkol s mnoha pravidly i důsledky na 2.jpg
Datum článku: 29. 05. 2019

Na osvojení dítěte se osvojitelé musí připravit ještě důkladněji než na biologického potomka a neobejde se to bez spolupráce s úřady

Jak je řečeno již v úvodu osvojení vždy nezvratně zasáhne do života mnoha lidí. Jde o proces, ve kterém je potřeba vždy v maximální míře předcházet pochybení. Osvojitelé případně jedinec osvojitel, se musí vždy připravit na to, že půjde o psychicky i fyzicky velmi náročnou záležitost, která si vyžádá plné nasazení, připravenost, velkou vnitřní vyrovnanost i nezbytný kontakt a spolupráci s úřady ještě před tím než dojde k samotnému aktu osvojení.

Osvojením dítěte vždy dochází k propojení dvou lidských světů, které pokud má splnit svůj zásadní účel a poskytnout prostor pro fungování a rozvoj plnohodnotné lidské bytosti, musí být propojením pevným dobře promyšleným a připraveným. Není zde totiž prostor pro dělání chyb, či příliš zkoušek nanečisto.

Osvojením vzniká mezi osvojiteli a osvojeným dítětem stejná právní i příbuzenská vazba jaká je mezi biologickými rodiči a jejich biologickým potomkem a naopak zaniká vazba dítěte s původní rodinou. Osvojitelé získávají za dítě plnou rodičovskou zodpovědnost se všemi právy a povinnostmi. Stávají se zákonnými zástupci dítěte, jsou zapsáni v rodném listě dítěte jako jeho rodiče a po uplynutí tří let od rozhodnutí soudu o osvojení už osvojení nelze zrušit, pokud k němu nedošlo v rozporu se zákonem.

  • osvojení dítěte je nutné vždy podat žádost o osvojení dítěte obecnímu úřadu s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu žadatelů či žadatele.
  • Po podání žádosti procházejí žadatelé odborným posuzováním obecního úřadu s rozšířenou působností i příslušného krajského úřadu. Posuzuje se a hodnotí psychický a zdravotní stav i majetkové poměry osvojitelů a charakteristika jejich osobností z hlediska podmínek pro výchovu a vývoj dítěte. Zkoumáním je podroben také vztah mezi osvojiteli i vztahy v širší rodině osvojitelů.
  • Na základě výsledků uvedených šetření a zkoumání vydají úřady rozhodnutí o zařazení či nezařazení žadatelů do evidence žadatelů o osvojení dítěte. Když dojde k zařazení žadatelů do evidence, přichází doba čekání na dítě. Uvedená doba může trvat různě dlouho dokonce i několik let.
  • Výběr rodiny pro dítě plně závisí na situaci a potřebách dítěte a schopnostech žadatelů dané potřeby naplnit. Žadatelé musí být především schopni přijmout dítě, takové jaké je i se všemi možnými riziky a nepředvídatelnými situacemi, které mohou v životě nastat.

A teprve na samém konci tohoto přípravného procesu přichází zprostředkování kontaktu osvojitelů s dítětem a začne další fáze sžívání se a doby péče před osvojením.

Než dojde k definitivnímu rozhodnutí o osvojení, je třeba urazit dlouhou cestu

Jak je naznačeno výše, osvojení zdaleka není završeno nalezením vhodných osvojitelů k potřebnému dítěti. K osvojení dítěte je kromě rozhodnutí soudu potřebný také souhlas biologických rodičů či opatrovníka dítěte a také souhlas samotného dítěte, pokud už je dítě schopno takový souhlas vyjádřit.

U dítěte ve věku dvanácti let a staršího je potřeba jeho osobního souhlasu s osvojením nutná. Za dítě mladší dává souhlas s osvojením opatrovník, ale vždy pokud to stupeň duševního vývoje dítěte alespoň trochu umožňuje, vyslechne soud i osvojované dítě a přihlíží k jeho vyjádření k osvojení.

K osvojení dítěte je téměř vždy nutný písemný souhlas obou jeho biologických rodičů. Bez souhlasu biologických rodičů se akt obejde jedině v případě, že oba rodiče byli soudem zbaveni rodičovských práv či nejsou svéprávní nebo pokud se rodič zdržuje na neznámém místě a nepodaří se jej nalézt.

Biologický otec dítěte může dát souhlas s osvojením potomka okamžitě po jeho narození. Matka může souhlas s osvojením s plnou právní vahou dát nejdříve až šest týdnů po narození dítěte. I v případě, kdy matka poskytne svůj souhlas ihned po narození dítěte či dokonce ještě před ním musí se uvedených šest týdnů vyčkat a teprve poté lze v dané záležitosti konat.

I biologičtí rodiče, kteří již dali souhlas s osvojením dítěte, si mohou situaci ještě rozmyslet o do tří měsíců od rozhodnutí soudu o osvojení daný souhlas odvolat.

Proto ve většině případů provází osvojení období tří ideálně až šesti měsíců onoho sžívání takzvané před adopční péče, kdy se sleduje rozvoj vztahů mezi dítětem a osvojiteli. A ani přesto se i při velké snaze nemusí podařit, aby se poslání osvojení naplnilo, proto je zde ještě období mezi zrušitelným a nezrušitelným osvojením.

Až po třetím roce od rozhodnutí soudu o osvojení nastává teprve osvojení definitivně nezrušitelné

Jak dokládají předchozí řádky je osvojení velmi složitý proces plný nadějí a nejistot a zákon proto přece jen nechává alespoň v prvních letech po osvojení jakousi šanci se z daného vztahu vymanit, ale jen v případě zvlášť závažných a výjimečných důvodů vzniklých na straně osvojence či osvojitelů.

Tři roky od rozhodnutí soudu o osvojení jsou osvojitelé s osvojeným dítětem ve vztahu takzvaného zrušitelného osvojení. Což znamená, že osvojení se všemi právy a povinnostmi probíhá, ale ze zvlášť výjimečných důvodů, které si opět žádají vyjádření odborníků, může soud na návrh osvojitele případně i osvojence osvojení zrušit. Po zrušení osvojení soudem zaniká právní vztah mezi osvojiteli a osvojeným dítětem a taktéž právně se znovu obnovují právní vazby mezi dítětem a biologickými rodiči.

Jakmile však uvedené tříleté období od okamžiku osvojení uplyne, zrušitelnost končí a osvojení se stává definitivně nezrušitelným.

Paragrafy lze měnit i vymazat, ale stopy v duších vždy zůstanou

Každý, kdo se rozhoduje pro osvojení dítěte či si pouze pohrává s danou myšlenkou, si musí situaci pečlivě hodnotit z mnoha úhlů a uvědomit si plný a absolutní dosah uvedeného konání i fakt, že veškeré naše jednání vždy zanechá stopy v našich duších i v duších těch, kteří byli naším jednáním dotčeni v dobrém či zlém. Co je vryto do duše jedince nelze nikdy definitivně vymazat či změnit i když je to mnohdy velkým přáním. Osvojení vždy tyto hluboké stopy zanechává, ať dopadne šťastně nebo nešťastně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Paušální daň OSVČ bude v příštím roce 6208 Kč nebo více záleží, zda přijdou změny

Paušální daň OSVČ bude v příštím roce 6208 Kč nebo více záleží, zda přijdou změny

Datum článku: 27. 09. 2022

Režim paušální daně je zjednodušený daňový režim pro malé OSVČ a drobné živnostníky neplátce DPH, jejichž…

Více informací
Od září 2022 se změnila pravidla výpočtu výživného na děti

Od září 2022 se změnila pravidla výpočtu výživného na děti

Datum článku: 26. 09. 2022

Měsíc září se pomalu chýlí k závěru a pojďme si říci, že to letošní září přináší jednu docela zásadní…

Více informací
Některé příjmy ze zahraničí je možné danit samostatně nižší sazbou

Některé příjmy ze zahraničí je možné danit samostatně nižší sazbou

Datum článku: 23. 09. 2022

Pokud má poplatník příjmy ze zahraničí, musí je samozřejmě správně vypořádat s daněmi, tak jak to nařizuje…

Více informací
Mzdový systém s jednoznačně písemně danými pravidly brání chaosu i před pokutami

Mzdový systém s jednoznačně písemně danými pravidly brání chaosu i před pokutami

Datum článku: 22. 09. 2022

Oblast mzdových záležitostí si v každé firmě žádá pečlivou pozornost a především srozumitelně jednoznačně…

Více informací