Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podat přiznání k dani silniční a daň zaplatit je třeba do konce ledna 2023

Připomínáme podnikatelům, že někteří z nich mají stále povinnost se nejpozději do posledního lednového dne roku 2023 přiznat k dani silniční a taktéž zaplatit tuto daň za rok 2022.

Podat <a href="https://www.vedeni-ucetnictvi.cz/sluzby/zpracovani-priznani-k-dani"  >přiznání k dani</a> silniční a daň zaplatit je třeba do kon 2.jpg
Datum článku: 04. 01. 2023

Přiznat se k silniční dani a uvedenou daň také uhradit je třeba do 31. ledna 2023

I když se po novelizaci zákona k dani silniční provedené v roce 2022 snížil počet podnikatelských vozidel podléhajících silniční dani a nejeden osobní automobil podnikatele již této povinnosti nepodléhá. Tak na straně druhé je zde stále i velká skupina podnikatelů, kteří i v roce 2023 musí podat přiznání k uvedené dani a také daň za rok 2022 uhradit.

Termín pro podání přiznání k silniční dani i úhradu této daně za rok předchozí se nezměnil a i v roce 2023 platí, že obě povinnosti je nutné splnit do 31. ledna. Připomeňme si také, že uvedené daňové povinnosti se vztahují jen na vozidla používaná v podnikání. Na automobily, které nejsou a nebyla používána k podnikatelským účelům, se silniční daň nevztahovala a nevztahuje.

Výše uvedená novelizace zákona osvobodila od povinností k dani silniční zejména drobnější podnikatele, kteří k podnikání používají jen osobní vozidla určité kategorie s nejvyšší povolenou hmotností do 12 tun.

Zjednodušeně řečeno podnikatelé, kterým povinnost přiznání k silniční dani i platbě této daně zůstala, protože k podnikání používají vozidla nákladní vyšších váhových kategorií 12 a více tun se k dani přiznat a zaplatit musí.

Kdo musí v roce 2023 podat přiznání k silniční dani?

Přiznání k silniční dani a úhradu této daně musí do konce ledna 2023 splnit všichni podnikatelé, kteří jsou ze zákona poplatníky daně silniční, což znamená, že v podnikání používají vozidlo podléhající ze zákona této dani nebo mají takové vozidlo k podnikatelským účelům na území ČR registrováno. Předmětem daně silniční jsou podle aktuálních zákonných pravidel silniční vozidla kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie 03 nebo 04 registrovaná v registru vozidel ČR. Informace o kategorii vozidla jsou uvedeny v technickém průkazu k vozidlu.

Přiznání k dani silniční podnikatel podává místně příslušnému správci daně vždy do posledního lednového dne kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období a ve stejné lhůtě se také hradí daň. Do konce ledna 2023 se tedy plní povinnosti za zdaňovací období 2022.

Jak povinnosti k silniční dani splnit?

Přiznání k silniční dani je nutné vyplnit a podat na k tomu určeném formuláři v elektronické podobě. K podání je dobré použít online finanční úřad a portál moje daně na stránkách Finanční správy, nebo lze podání provést prostřednictvím datové schránky. Podání v roce 2023 by mělo být ještě možné uskutečnit i v listinné podobě s odesláním poštou či osobním doručením na finanční úřad. Pokud však již podnikatel má ze zákona zřízenu datovou schránku, pak už musí podání provést elektronicky

Úhradu daně je možné uskutečnit také několika způsoby. Snadné a rychlé je zaplatit převodem z účtu plátce na účet správce daně třeba prostřednictvím elektronického bankovnictví. Zaplacení je však možné provést i poštovní poukázkou nebo uhradit příslušnou daň na pokladně finančního úřadu.

Za nesplnění povinností k silniční dani samozřejmě hrozí i v roce 2023 sankce

Pokud podnikatel výše popsané povinnosti k silniční dani má, musí si jejich splnění v termínu řádně ohlídat, protože v opačném případě mu samozřejmě hrozí sankce v podobě pokut a penále. Postih hrozí nejen za nepodání přiznání a nezaplacenou daň, ale samozřejmě také za pozdní podání a úhradu či nesprávné podání přiznání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nulové příjmy z podnikání se musí i v roce 2023 finančnímu úřadu nahlásit

Nulové příjmy z podnikání se musí i v roce 2023 finančnímu úřadu nahlásit

Datum článku: 27. 03. 2023

Při podnikání musí podnikatel finančnímu úřadu nahlásit i to, když má v nějakém zdaňovacím období…

Více informací
Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Datum článku: 24. 03. 2023

Změnu pneumatik ze zimních na letní je vždy potřeba důkladně promyslet nejen z hlediska ročního období…

Více informací
Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.