Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pracovněprávní smlouvy je možné uzavírat i elektronicky

Elektronizace a digitalizace je stále více běžnou součástí našich životů. Elektronickou cestou se dnes plní stále větší množství úkonů zvláště v oblasti administrativy, které ještě do nedávné doby, aby byly platné a měly právní váhu, musely mít formu papírového dokumentu. Jak je to, ale s pracovněprávními smlouvami (dohodami) musí být vždy nutně v papírové formě nebo mohou mít elektronickou podobu?

Pracovněprávní smlouvy je možné uzavírat i 2.jpg
Datum článku: 12. 07. 2022

Pracovněprávní smlouvy (dohody) mohou být uzavírány i elektronicky podle pravidel občanského zákoníku a platí stejně jako v papírové formě

Jak je řečeno výše elektronickou podobu má stále více důležitých dokumentů a elektronickou cestou čili distančně dálkově probíhá už téměř běžně více a více důležitých jednání i dohod. Mnoho záležitostí se běžně zařizuje elektronickou poštou přes datové schránky nebo e-mailem s elektronickým podpisem či bez něho.

Pochybnosti a nejednoznačnost do nedávné doby panovaly v záležitostech, zda je možné elektronicky uzavírat také pracovněprávní smlouvy (dohody) a zda jsou případně takto uzavřené dohody právně platné stejně jako ty papírové. Zastánci klasické papírové formy dokumentace argumentují tím, že aby pracovněprávní dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem byly právně funkční a platily, musí být dodrženy podmínky doručení a přijetí uvedeného dokumentu stanovené zákoníkem práce v paragrafech 334 až 337 o doručování písemností. Což pro doručování písemnosti elektronickou formou znamená předchozí souhlas protistrany s doručením elektronickou poštou, a pokud se jedná o doručování e-mailem i podepsání písemnosti uznávaným elektronickým podpisem odesilatele.

Avšak záležitosti ohledně elektronické komunikace se vyvíjí v poslední době velmi rychle a je jí stále více dávána přednost před komunikací papírovou. A tak v nedávné době dal elektronické komunikaci zelenou i Nejvyšší soud ČR a rozhodl, že pro rychlé uzavírání dohod v pracovněprávních vztazích může zcela regulérně docházet k doručování a přijímání uvedených písemností elektronickou cestou i e-maily podle pravidel občanského zákoníku.

V rozsudku z konce dubna roku 2022 Nejvyšší soud potvrdil, že například dohoda o nerovnání při skončení pracovního poměru může být uzavřena elektronicky, když je v souladu s pravidly občanského zákoníku

Nejvyšší soud ČR letos v dubnu v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 2061/2021 potvrdil, že k uzavírání pracovněprávních smluv (dohod) mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může docházet i elektronickou cestou e-mailové komunikace a že takové jednání je zcela v souladu se zákonem pokud se při uzavírání uvedených dohod použijí pravidla ustanovená v občanském zákoníku zejména ustanovení § 545 část první hlava V a část čtvrtá hlava I ustanovení § 1721 a následující.

V daném případě byla zpochybňována platnost dohody o narovnání u výpovědi zaměstnavatele dávané zaměstnanci, při které byla dohoda o narovnání podepsána a odeslána elektronickou cestou. Konkrétně zde zaměstnavatel zaslal zaměstnanci v příloze e-mailové zprávy scan dohody o narovnání podepsané dvěma členy představenstva zaměstnavatele. Jenže slibované odstupné zaměstnanec nakonec nedostal a tak se ho domáhal soudně. Zaměstnavatel však namítal, že pracovní poměr byl ukončen platnou výpovědí, ale k uzavření dohody o narovnání nedošlo, protože proces dohody o narovnání byl sice rozjednán, ale nebyl ukončen. Zaměstnavatel zde odmítal, že by uzavřel se zaměstnancem dohodu o narovnání elektronicky a argumentoval tím, že smlouvy elektronicky formou e-mailu neuzavírá, ale uzavírá je písemně. Jako důkaz soudům však zde byl výše uvedený scan podepsaný členy představenstva zaměstnavatele a obsahoval celou e-mailovou korespondenci účastníků dohody ohledně uvedené záležitosti a byl zde i další e-mail ze strany zaměstnance potvrzující, že uvedenou nabídku přijímá. Do věci se tedy musel nakonec vložit tedy i nejvyšší soud a vydat jednoznačné rozhodnutí, že výše uvedená dohoda o narovnání byla řádně sjednána a zaměstnanec má právo na odstupné, které bylo dohodou stanoveno.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový vzor společenské smlouvy k založení společnosti s ručením omezeným

Nový vzor společenské smlouvy k založení společnosti s ručením omezeným

Datum článku: 26. 01. 2023

Založení společnosti s ručením omezeným je díky nedávno nastalé účinnosti změn v příslušném zákoně zase…

Více informací
Odpočet daně za pomoc poskytnutou Ukrajině je možný za rok 2022 i 2023

Odpočet daně za pomoc poskytnutou Ukrajině je možný za rok 2022 i 2023

Datum článku: 25. 01. 2023

Poskytnutí pomoci formou darů či peněz je záležitost velmi potřebná i záslužná, a proto je možné si jejím…

Více informací
Písemnost v listinné podobě může podnikateli přijít i při povinné datové schránce

Písemnost v listinné podobě může podnikateli přijít i při povinné datové schránce

Datum článku: 23. 01. 2023

Finanční správa upozorňuje podnikatele, že i přes povinné zřízení datových schránek v roce 2023 může…

Více informací
Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci se daním nikdy nemůže zcela vyhnout

Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci se daním nikdy nemůže zcela vyhnout

Datum článku: 23. 01. 2023

Peněžní příspěvek na dovolenou zaměstnanci případně i jeho rodinným příslušníkům mohou zaměstnavatelé…

Více informací