Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přiznání k dani z nemovitých věcí na poslední chvíli

Přiznání k dani z nemovitých věcí – daň z nemovitosti je nutné podat do 31. ledna příslušného roku, protože je letos poslední lednový den v sobotu přesouvá se rozhodné datum na pondělí 2. února 2015. Pojďme se nyní podívat na to koho se přiznání k dani z nemovitých věcí týká, jak je vyplnit a jak zaplatit.

Přiznání k dani z nemovitých věcí v poslední chvíli.jpg
Datum článku: 29. 01. 2015

Na koho se podání přiznání vztahuje

Přiznání k dani z nemovitostí musí podat každý kdo je:

 • vlastníkem pozemku, nájemcem nebo pachtýřem pozemku,
 • uživatelem pozemku, když není vlastník pozemku znám,
 • vlastník stavby nebo samostatného nebytového prostoru,
 • na všechny u nichž došlo v uplynulém zdaňovacím období ke změně rozhodných skutečností, které mají vliv na platbu daně z nemovitostí. Jde o změny v ceně či výměře nemovitosti, změny ve vlastnických vztazích, ale také pokud došlo k nástavbě přístavbě nebo rozšíření stavby.

Na koho se přiznání k dani z nemovitých věcí nevztahuje

 • Na toho kdo přiznání již podal nebo mu daň byla vyměřena z moci úřední v dřívější době a nedošlo ke změně rozhodných skutečností pro podání přiznání. V uvedeném případě finanční úřad sám zašle složenku k zaplacení daně a částka bude vyměřena dle předchozího období.
 • Přiznání se nepodává také v případě pouhé změny koeficientů.

Forma podání přiznání

 • Přiznání lze podat vyplněním a odevzdáním klasického papírového formuláře, které si vyzvedneme na finančním úřadě.
 • Přiznání je možné si také stáhnout ve formě interaktivního formuláře vyplnit jej v počítači vytisknout a odeslat. Lze si stáhnout základní verzi formuláře neplacenou nebo verzi rozšířenou za poplatek 99 Kč i s DPH. Pokud by po vás formulář vyžadoval DIČ a nemáte jej, použijete místo něho rodné číslo s předponou CZ. Formulář lze stáhnout na webu Podnikatel.cz.
 • Přiznání k dani z nemovitostí lze vyplnit online na webu Finanční správy, ale toto lze provést jen v případě, že používáte zaručený elektronický podpis.

Vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí

 1. Na začátku vyplníte název příslušného finančního úřadu pro , který je přiznání podáváno. V případě vlastnictví více nemovitostí v různých krajích je potřeba podat přiznání odděleně pro každý finanční úřad zvlášť
 2. Dále vyplňujete zda přiznávání podáváte jako běžný občan nebo podnikající osoba a jaká. Důležité je uvedení telefonního kontaktu, což urychlí případnou komunikaci mezi plátcem a správcem daně.
 3. Jestliže máte aktivní datovou schránku, pak vám písemnosti budou zasílány do datové schránky a pouze ty písemnosti, které do schránky z technických důvodů zaslat nelze. Budou zaslány na korespondenční adresu místa trvalého pobytu.
 4. Další část formuláře je určena pro údaje z katastru nemovitostí, které vedou k výpočtu daně z pozemků. Daň z pozemků se vztahuje na nezastavěnou část pozemku a tu část pozemku na které se nachází stavba jenž není spojena se zemí pevným základem. Pozemek na kterém se nachází stavba, která není spojena se zemí pevným základem dani z pozemků podléhá.
 5. V případě že jsou v jednom katastrálním území dvě parcely téhož druhu pozemku se stejným parcelním číslem, kdy jde o parcelu dosud evidovanou zjednodušeným způsobem a parcelu katastru nemovitostí vykazují se jako jedna parcela pod jediným parcelní číslem se součtem jejich výměr na shodném listu k dani z pozemků. Mohou ale být vykázány i každá zvlášť na samostatném listu k dani z pozemků.
 6. Jinak se ale pro každý druh pozemku musí vyplnit samostatný list k dani z pozemků. Samostatný list s daňovými údaji se vyplňuje pro všechny typy lesních pozemků podle jejich kódů. A samostatný list s daňovými údaji je určen také pro vykazování pozemků rybníků, zaměřených intenzivní průmyslivý chov ryb.
 7. V další části formuláře budou uvedeny údaje rozhodné pro výpočet daně ze staveb, bytů či samostatných nebytových prostorů
 8. Opět se vyplňuje samostatný list pro každý druh stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru, který přiznáváte. Jednotky téhož druhu, které se nacházejí v jedné stavbě uveďte za příslušné katastrální území v jednom listě, případně v přílohách k danému listu.
 9. V jednom listu budou uvedeny též stavby nebo jednotky se stejnou výší spoluvlastnického podílu a jednoho druhu. Jinak i v případě spoluvlastnictví pokud se jedná o samostatnou stavbu nebo bytovou jednotku budou uvedeny na samostatném listu. Uvedené je zakotveno v § 13a) odstavci 5 zákona o dani ze staveb a spoluvlastnickém podílu.
 10. Poslední část formuláře je určena pro vypočtenou celkovou výši daně a podpis toho, kdo přiznání vypracoval.


Do kdy je potřeba zaplatit daň

Nejlépe je zaplatit daň při podání přiznání, když přiznání podáváte osobně na finančním úřadě.
Jinak je potřeba dodržet tyto termíny
Když je roční daň do výše 5000 Kč. Je splatná do 1.6. 2015.
Jde-li o daň vyšší než 5000 Kč. Je možné uhradit ve dvou splátkách. 1/2 do 1.6. 2015 a druhou 1/2 do 30.11.2015.
Zemědělci a chovatelé ryb mají první termín splátky posunut na 31.8.2015, ale druhá splátka musí být uskutečněna v konečném termínu 30.11. 2015.
Pokud je daň do výše 30 Kč, hradit se nemusí.

Způsob platby daně

 • přímo na pokladně FÚ
 • příslušnou složenkou zaslanou FÚ
 • převodem z bankovního účtu
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Finanční správa si bude předávat informace s Magistrátem města Prahy ohledně ubytovatelů přes Airbnb

Finanční správa si bude předávat informace s Magistrátem města Prahy ohledně ubytovatelů přes Airbnb

Datum článku: 31. 08. 2018

Plnění daňových povinností poskytovatelů služeb přes Airbnb bude Finanční správa ČR hlídat s aktivní pomocí…

Více informací
Finanční správa díky sepětí s Portálem občana pomůže k rychlejšímu řešení daňových záležitostí

Finanční správa díky sepětí s Portálem občana pomůže k rychlejšímu řešení daňových záležitostí

Datum článku: 29. 08. 2018

Daňové povinnosti by občané měli od 1. září 2018 řešit zase o něco snáze a rychleji. Od uvedeného data se…

Více informací

Finanční správa začala vymáhat daně u problémových dlužníků rychleji

Daňový poplatníci, kteří si nehlídají včasné plnění daňových povinností, mohou mít od letošního léta nepříjemnosti s exekucí ještě dříve, než tomu bylo do nedávné doby, Finanční správa nasadila v daném směru rychlejší postup.

Nedoplatky daňovým dlužníkům vyměřuje Finanční správa rychleji

Časy se mění a postupy úřadů také. Finanční správa nasadila v průběhu letošního léta rychlý a razantnější postup ve vymáhání daně u dlužníků, u kterých se problémy s pozdním placením či neplacením daně vyskytnou opakovaně.

Poplatníci s uvedenými problémy by nyní měli urychleně změnit svůj přístup k věci a začít si plnit povinnosti včas, aby během pár dnů neskončili v exekuci. S vyměřením nedoplatků a odstavením bankovních účtů nyní Finanční správa opravdu pospíchá a stačí další drobnější zpoždění s platbou a dlužník má během několika dnů ve schránce exekuční příkaz. Uvedený postup si finanční správa hájí tím, že jedině právě rychlé vymáhání, může skutečně přinést od dlužníka co nejvíce dlužných peněz.

Uvedený postup už vyvolal neklid a negativní postoje v řadách dlužníků, ale nelíbí se ani právníkům, na které se obrací znepokojení klienti s uvedenými problémy. Právníci vůči uvedenému novému postupu namítají, že i pro zahájení exekučního řízení jsou stanoveny lhůty, které musí úměrně korespondovat se lhůtami, které poplatníci na splnění záležitosti mají.

ČSSZ si během léta ověřuje, zda trvá nárok studenta na sirotčí důchod

ČSSZ si během léta ověřuje, zda trvá nárok studenta na sirotčí důchod

Datum článku: 21. 08. 2018

Sirotčí důchod je dávka vyplácená jen po určitou dobu při splnění dodržování a trvání určitých zákonem…

Více informací