Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Stavební deník je nutnou dokumentací všech povolených staveb

Stavební deník je ze zákona nezbytnou dokumentací a tedy administrativní povinností, která musí být splněna u každé úřadem povolované stavby či rekonstrukce objektu. To, aby byl stavební deník veden, tak jak to vyžaduje zákon 183/2006 a nově i zákon 283/2021. Stavební deník je jedním z nejzásadnějších informačních prostředků a důkazních materiálů stavby a to aby byl deník v pořádku, si musí hlídat každý zhotovitel stavby i stavebník svépomocí,

Stavební deník je nutnou dokumentací všech povo 2.jpg
Datum článku: 28. 07. 2022

Co musí stavební deník obsahovat a kdo do něho údaje zapisuje?

Stavební deník musí obsahovat všechny důležité záznamy skutečnosti o průběhu realizace stavby či její rekonstrukce. Kromě každodenních záznamů o konaných pracích, použitém materiálu nebo třeba klimatických podmínkách, jaké při provádění toho kterého úkonu panovaly, musí být v deníku i záznam projektové dokumentace a záznamy o provedených zkouškách a revizích.

V deníku nesmí chybět žádný záznam o provedené kontrole stavebního dozoru ani výsledek dané kontroly.

Zvláštní pozor je důležité dávat v případě prováděných změn proti projektové dokumentaci, Všechny tyto případné změny i mnoho dalšího musí být v deníku zachyceny.

Vždy je nutné pamatovat na to, že stavební deník není slohové cvičení. Na straně druhé údaje v dané dokumentaci uvedené musí být vždy jednoznačné a srozumitelné. Způsob vedení deníku je stanoven přímo k tomu určenou vyhláškou č. 499/2006.

Stavební deník může mít jak klasickou papírovou podobu tištěného sešitu prodávaného přímo k danému účelu v papírnictvích, tak může mít deník podobu elektronickou. U staveb, které jsou veřejnými zakázkami v nadlimitním režimu, je od 1. 1. 2021 elektronická forma vedení stavebního deníku povinná.

Záznamy do stavebního deníku zapisují, zhotovitel stavby, stavebník, stavbyvedoucí a osoba konající stavební dozor, ale též také další technický dozor.

Po dokončení stavby zhotovitelem musí tento zhotovitel vždy předat stavební deník stavebníkovi čili objednateli stavby investorovi, který má povinnost uvedenou dokumentaci pečlivě uchovávat nejméně po dobu 10 let pro případ kontrol, ale také pro případ výskytu nějakých závad.

Nevedení stavebního deníku je samozřejmě porušení povinností, za což může následovat pokuta

Jak ukazují řádky výše, tak je vedení stavebního deníku povinností a naopak nevedení uvedené dokumentace je tudíž porušením povinností a může za to následovat pokuta až 200 000 Kč od stavebního úřadu. Pokud jsou ve vedeném deníku při kontrole stavebním úřadem shledány chyby, dává úřad ještě šanci bez pokuty a vyzve k nápravě chyb v deníku ve stanovené lhůtě.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není snadné

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není snadné

Datum článku: 13. 09. 2023

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli není nic neobvyklého ani nezákonného a zaměstnavatelé…

Více informací
Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Datum článku: 12. 09. 2023

Obrat je pro firmu velmi zásadní veličinou. Jde o ukazatel finanční rovnováhy a prosperity podniku. Tuto veličinu je…

Více informací
Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Povinná registrace OSVČ k dani z příjmů se v roce 2024 zruší

Datum článku: 06. 09. 2023

Osobám samostatně výdělečně činným by měla od roku 2024 skončit zákonná povinnost registrovat se k dani…

Více informací
Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve mzdě

Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve mzdě

Datum článku: 04. 09. 2023

Při práci zaměstnanců přesčas si zaměstnavatelé musí kromě jiných pravidel hlídat otázku spravedlivého…

Více informací