Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Stavební deník je nutnou dokumentací všech povolených staveb

Stavební deník je ze zákona nezbytnou dokumentací a tedy administrativní povinností, která musí být splněna u každé úřadem povolované stavby či rekonstrukce objektu. To, aby byl stavební deník veden, tak jak to vyžaduje zákon 183/2006 a nově i zákon 283/2021. Stavební deník je jedním z nejzásadnějších informačních prostředků a důkazních materiálů stavby a to aby byl deník v pořádku, si musí hlídat každý zhotovitel stavby i stavebník svépomocí,

Stavební deník je nutnou dokumentací všech povo 2.jpg
Datum článku: 28. 07. 2022

Co musí stavební deník obsahovat a kdo do něho údaje zapisuje?

Stavební deník musí obsahovat všechny důležité záznamy skutečnosti o průběhu realizace stavby či její rekonstrukce. Kromě každodenních záznamů o konaných pracích, použitém materiálu nebo třeba klimatických podmínkách, jaké při provádění toho kterého úkonu panovaly, musí být v deníku i záznam projektové dokumentace a záznamy o provedených zkouškách a revizích.

V deníku nesmí chybět žádný záznam o provedené kontrole stavebního dozoru ani výsledek dané kontroly.

Zvláštní pozor je důležité dávat v případě prováděných změn proti projektové dokumentaci, Všechny tyto případné změny i mnoho dalšího musí být v deníku zachyceny.

Vždy je nutné pamatovat na to, že stavební deník není slohové cvičení. Na straně druhé údaje v dané dokumentaci uvedené musí být vždy jednoznačné a srozumitelné. Způsob vedení deníku je stanoven přímo k tomu určenou vyhláškou č. 499/2006.

Stavební deník může mít jak klasickou papírovou podobu tištěného sešitu prodávaného přímo k danému účelu v papírnictvích, tak může mít deník podobu elektronickou. U staveb, které jsou veřejnými zakázkami v nadlimitním režimu, je od 1. 1. 2021 elektronická forma vedení stavebního deníku povinná.

Záznamy do stavebního deníku zapisují, zhotovitel stavby, stavebník, stavbyvedoucí a osoba konající stavební dozor, ale též také další technický dozor.

Po dokončení stavby zhotovitelem musí tento zhotovitel vždy předat stavební deník stavebníkovi čili objednateli stavby investorovi, který má povinnost uvedenou dokumentaci pečlivě uchovávat nejméně po dobu 10 let pro případ kontrol, ale také pro případ výskytu nějakých závad.

Nevedení stavebního deníku je samozřejmě porušení povinností, za což může následovat pokuta

Jak ukazují řádky výše, tak je vedení stavebního deníku povinností a naopak nevedení uvedené dokumentace je tudíž porušením povinností a může za to následovat pokuta až 200 000 Kč od stavebního úřadu. Pokud jsou ve vedeném deníku při kontrole stavebním úřadem shledány chyby, dává úřad ještě šanci bez pokuty a vyzve k nápravě chyb v deníku ve stanovené lhůtě.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Preventivní novinku ochrany podnikatelů před úpadkem schválila vláda

Preventivní novinku ochrany podnikatelů před úpadkem schválila vláda

Datum článku: 17. 03. 2023

Prevence je vždycky lepší, než léčit již rozběhlé onemocnění a neplatí to jen pro zdraví lidské, ale i pro…

Více informací
K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

Datum článku: 15. 03. 2023

K nepřímé diskriminaci zaměstnance se zdravotním postižením, omezením či specifickou potřebou může na pracovišti…

Více informací
I při vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy musí být vždy cesta ze závazku

I při vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy musí být vždy cesta ze závazku

Datum článku: 13. 03. 2023

Vždy když si dvě strany sjednávají smluvní podmínky nějakého závazku, musí postupovat v souladu s platnými…

Více informací
Pružná pracovní doba má také pravidla daná zákonem

Pružná pracovní doba má také pravidla daná zákonem

Datum článku: 09. 03. 2023

Pružná pracovní doba zaměstnance je schéma pracovní doby rozdělené na úseky základní pracovní doby a úseky…

Více informací