Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Upravený zákon o elektronické evidenci tržeb aneb řemslníci stále v nejistotě

O tom jak kritika podnikatelů i politiků vedla ke změnám chystaného zákona o elektronické evidenci tržeb, jsme několikrát psali v minulém týdnu. Dnes přinášíme další informace o tom, co konkrétního v zákoně bude.

Upravený zákon o elektronické evidenci tržeb aneb řemsslníci stále v nejistotě.jpg
Datum článku: 13. 04. 2015

Do zákona přibylo vysvětlení, které tržby nejsou evidovanou tržbou a tedy elektronická evidence se na ně nevztahuje. V zákoně jsou vyjmenovány konkrétní druhy tržeb, které byly ze zákona vyjmuty a nepodléhají mu. Přibylo ustanovení o tom, které údaje o evidované tržbě musí být v datové zprávě zasílané finančnímu úřadu a které náležitosti jednoznačně musí obsahovat účtenka. Důležité je, že účtenka musí být vystavena, ale zákazník nemá povinnost ji převzít.
Stále však chybí jednoznačný verdikt, pro koho bude elektronická evidence nevyhnutelnou povinností. Hovoří se o vyjímkách které by mohly být některým oborům uděleny, ale vyhláška, která by specifikovala tyto vyjímky dosud ministerstvem vypracována není. Takže nejistota pro některé řemeslníky nadále přetrvává.

Tržby které podléhají elektronické evidenci

Předmětem elektronické evidence jsou evidované tržby. Evidovanou tržbou je platba, která zakládá rozhodný příjem pro daň z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti. Platby, které budou podléhat evidenci jsou:

 • v hotovosti
 • bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,
 • šekem,
 • směnkou,
 • jinou formou, která je stranami vnímána jako prostředek placení a má charakter výše uvedených platebních prostředků, patří sem platby dárkovými kartami a podobné.

Elektronické evidenci nepodléhají příjmy
Elektronická evidence se nevztahuje na příjmy poplatníka daně z příjmů v případě, že jde o příjmy které

 • nejsou předmětem daně z příjmů,
 • jsou nahodilé,
 • podléhají dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů nebo
 • jsou z jiné činnosti než z podnikání.

Tržby, které byly ze zákona vyjmuty a tedy se na ně nevztahuje
Jedná se o tržby

 • uskutečněné před přidělením daňového identifikačního čísla,
 • uskutečněné během 10 dnů následujících po přidělení daňového identifikačního čísla státu,
 • územního samosprávného celku,
 • příspěvkové organizace,
 • banky,
 • spořitelního a úvěrového družstva,
 • investiční společnosti a investičního fondu,
 • pojišťovny a zajišťovny,
 • centrálního depozitáře,
 • obchodníka s cennými papíry,
 • penzijní společnosti a penzijního fondu,
 • Fondu pojištění vkladů,
 • držitele poštovní licence,
 • z podnikání v energetických odvětvích prováděného na základě licence udělené podle energetického zákona,
 • z podnikání provozovaného na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,
 • z pracovněprávního vztahu a vztahu s tímto vztahem souvisejícího,
 • z poskytování stravování a ubytování žákům a studentům v zařízeních školy určených pro tyto účely,
 • z jízdného placeného ve vozidlech veřejné linkové a drážní dopravy,
 • z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků

Zjednodušená evidence tržeb zůstává

V zákoně bylo zachováno ustanovení o zjednodušené evidenci tržeb. Pokud vyhláška ministerstva financí nestanoví jinak mohou vybraní podnikatelé evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, ale musí se tak dít na základě povolení. V uvedeném případě pak podnikatel nemusí zasílat správci daně údaje o evidované tržbě bezprostředně po vzniku tržby, ale stačí, když tyto údaje odešle do pěti dnů, od okamžiku, kdy k tržbě došlo. V uvedeném případě podnikatelé také nebudou muset na účtence uvádět fiskální identifikační kód účtenky.

Údaje které musí obsahovat datová zpráva zasílaná finančnímu úřadu
V okamžiku kdy poplatník uskuteční evidovanou tržbu musí:

 • zaslat datovou zprávou údaje o této tržbě správci daně,
 • vystavit účtenku od koho evidovaná tržba pramení.
 • Datová zpráva musí obsahovat:
 • daňové identifikační číslo poplatníka,
 • identifikaci provozovny, kde k tržbě došlo,
 • identifikaci pokladního zařízení na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky pokud byla vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka,
 • podpisový kód poplatníka,
 • označení zda jde o tržbu evidovanou v běžném nebo zjednodušeném režimu,
 • celkovou částku plateb určených k následnému čerpání,
 • celkovou částku plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,
 • V případě že jde o poplatníka, který je plátcem DPH musí odesílaná datová zpráva obsahovat ještě
 • základ daně z přidané hodnoty a daň dle příslušné sazby,
 • celkovou částku v režimu DPH pro cestovní službu,
 • celkovou částku v režimu DPH pro prodej použitého zboží.

Vystavená účtenka musí ze zákona obsahovat

 • daňové identifikační číslo,
 • fiskální identifikační kód,
 • identifikaci provozovny, kde byla tržba uskutečněna,
 • identifikaci pokladního zařízení na kterém je tržba evidována
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky pokud byla vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka,
 • určení zda jde o tržbu evidovanou v běžném nebo zjednodušeném režimu

Podnikatel bude muset požádat o autentizační údaje

K provádění elektronické evidence jsou nezbytné autentizační údaje o které si podnikatel bude muset požádat správce daně. Autentizační údaje jsou potřeba k přístupu na technické zařízení správce daně kde je poplatníkovi umožněna správa certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu daně. O uvedené údaje je možné žádat dvěma způsoby

 • prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou s ověřenou identitou žadatele, způsobem kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, v příslušném formátu a struktuře stanoveném správcem daně,
 • ústně prostřednictvím protokolu u kteréhokoli věcně příslušného správce daně.

Mění se také systém postihů za porušení zákona o elektronické evidenci

Jestliže podnikatel poruší zákon o elektronické evidenci tržeb může sice dojít k uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti, ale jen dočasně než dojde k nápravě věci. Ze zákona bylo vypuštěno ustanovení o fixních pokutách ve výši 2000 Kč v případě prvního napomenutí a 5000 Kč při druhém napomenutí. Zůstává minimální výše sankce což může být až 500 000 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dluhy z dětství by měly být snáze řešitelné již od podzimu 2019

Dluhy z dětství by měly být snáze řešitelné již od podzimu 2019

Datum článku: 20. 08. 2019

Dluhy jsou nepříjemnou zátěží v každém věku, ale pokud se s nimi má startovat do dospělého života, tíží…

Více informací
Zaměstnavatelé si budou moci vybrat, zda na stravování poskytovat stravenky či peníze a daňové výhody zůstanou

Zaměstnavatelé si budou moci vybrat, zda na stravování poskytovat stravenky či peníze a daňové výhody zůstanou

Datum článku: 19. 08. 2019

Stravenky jsou sice stále oblíbeným zaměstnaneckým benefitem, ale mají i své nevýhody, které spočívají v nemalé…

Více informací
Padělání výpisu z rejstříku trestů i neoprávněné požadování daného dokumentu je obojí protizákonné

Padělání výpisu z rejstříku trestů i neoprávněné požadování daného dokumentu je obojí protizákonné

Datum článku: 01. 08. 2019

Výpis z rejstříku trestů je velmi zásadní úřední listina a zacházení s danou dokumentací si musí všichni…

Více informací
Finanční úřady ve 34 menších městech se nezruší, jen zefektivní provoz

Finanční úřady ve 34 menších městech se nezruší, jen zefektivní provoz

Datum článku: 31. 07. 2019

Finanční správa už delší dobu říká, že i ve státní administrativě je třeba upravit provoz tak, aby byl…

Více informací