Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Určování dovolené kratší než jedna směna nebo polovina směny

Zaměstnavatelé si musí dávat pozor, pokud zaměstnanci určují dovolenou v rozsahu kratším než jedna směna. Uvedené sice není nemožné, ale jsou k tomu zákonem vymezená pravidla a za jejich porušení může následovat pokuta až 200 000 Kč.

Určování dovolené kratší než jedna směna nebo polovina s 2.jpg
Datum článku: 19. 06. 2023

Dovolenou zaměstnanci sice určuje zaměstnavatel, který musí vždy dbát toho, co mu pro danou situaci stanoví zákon

Všechny záležitosti ohledně práva zaměstnance na dovolenou, délku dovolené, proces jejího čerpání a mnoho dalšího jsou z hlediska zákona určeny zákonem 262/2006 Sb., čili zákoníkem práce. Paragraf 217 tohoto zákoníku stanoví, že čerpání dovolené určuje zaměstnanci zaměstnavatel. Zaměstnanec si tedy nemůže, kromě jediné výjimky určit dovolenou sám, ale na straně druhé musí zaměstnavatel při určování čerpání dovolené zaměstnancům vycházet opět z pravidel stanovených zákoníkem práce. Při stanovení dovolené zaměstnancům, musí zaměstnavatel postupovat spravedlivě dle písemného rozvrhu čerpání dovolené, aby si všichni zaměstnanci mohli vyčerpat dovolenou, která jim ze zákona přísluší za odpracovanou práci. Novela zákoníku práce z roku 2021 vnesla do záležitostí ohledně dovolené zaměstnanců řadu změn, například se dovolená stanoví v hodinách a nikoli ve dnech, jak tomu bylo dříve, ale základní určující pravidla zůstala a zaměstnavatelé si na jejich dodržování musí dát pozor i v roce 2023.

Stále platí, že při určování čerpání dovolené zaměstnancům je potřeba přihlížet k provozním potřebám zaměstnavatele, ale současně také k oprávněným zájmům zaměstnance a obojí je nutné sladit v harmonický celek. Pokud je dovolená čerpána po částech, zaměstnavatel musí zaměstnanci umožnit čerpat nejméně dva týdny dovolené v celku. V praxi záležitost ve většině případů probíhá tak, že se zaměstnavatel se zaměstnancem na čerpání dovolené dohodnou.

Výše zmíněná novelizace zákoníku práce, která přinesla stanovení dovolené v hodinách, umožňuje zaměstnancům samozřejmě po dohodě se zaměstnavatelem čerpat dovolenou i v krátkých úsecích flexibilněji než dříve. Stejnou možnost má samozřejmě i zaměstnavatel, pokud potřebuje určit zaměstnanci čerpání dovolené z provozních důvodů v krátkém rozsahu jedné směny či výjimečně několika hodin, je to možné, ale jen podle zákonem daných pravidel.

Dovolenou v rozsahu kratším než délka jedné směny lze určit vždy jen se souhlasem zaměstnance. Pokud jde o část kratší než polovina směny, může to být jedině nedočerpaná dovolená

Pokud zaměstnavatel určuje zaměstnanci čerpání dovolené v rozsahu kratším, než je délka jedné směny, musí si vždy dávat pozor, aby neporušil zákon, protože to by se v uvedeném případě mohlo stát velmi snadno. A za porušení zákona by zase mohla velmi snadno následovat pokuta od Státního úřadu inspekce práce.

Paragraf 218 odstavec 6 zákoníku práce stanoví, že zaměstnavatel výjimečně může určit zaměstnanci čerpání dovolené v rozsahu kratším, než je délka jedné pracovní směny tohoto zaměstnance, ale vždy je k takovému kroku nezbytný souhlas zaměstnance a musí jít nejméně o polovinu zaměstnancovy jedné směny. Kratší část dovolené, než je polovina směny může být zaměstnavatelem určena jedině k dočerpání, pokud se jedná o dovolenou zbývající nevyčerpanou.

Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že zaměstnavatel musí při určování dovolené se zaměstnanci spolupracovat a, že rozhodně nelze zaměstnancům bez jejich souhlasu určovat dovolenou kratší než jeden pracovní den respektive jedna směna.

Pokud tedy zaměstnavatel potřebuje zaměstnanci určit dovolenou kratší než jedna směna, může se to stát jedině se souhlasem zaměstnance a musí jít o dovolenou delší než polovina směny zaměstnance. Kratší úsek než polovina směny, může být zaměstnanci určen pouze k dočerpání zbývající dovolené a opět je potřebný souhlas zaměstnance. V uvedených případech je tedy potřeba, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem na čerpání takto krátkého úseku dovolené jednoznačně dohodli, a i když zákon výslovně nestanoví, že souhlas zaměstnance s dovolenou kratší než jedna směna musí být písemný, tak je dobré jej písemně mít. V případě nesrovnalostí či stížností jsou písemné doklady těmi nejcennějšími. Pokud má zaměstnanec pocit, že mu zaměstnavatel neurčil dovolenou správně nebo, že všeobecně v záležitosti dovolené zaměstnavatel nepostupoval v souladu se zákonem, může se obrátit se stížností na inspektorát práce. Pro zaměstnavatele samozřejmě platí, že pokud se při určování dovolené zaměstnancům nedrží pravidel stanovených zákoníkem práce, dopouští se porušení zákona a za takové jednání vždy hrozí pokuta. V popsané záležitosti to může být pokuta až 200 000 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací
Rozšířené potvrzení o zaměstnanosti kvůli podpoře si zaměstnanec musí vyžádat

Rozšířené potvrzení o zaměstnanosti kvůli podpoře si zaměstnanec musí vyžádat

Datum článku: 14. 09. 2023

Pokud končí pracovněprávní vztah zaměstnavatele a zaměstnance, má zaměstnavatel ze zákona vždy povinnost vystavit…

Více informací
Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Datum článku: 12. 09. 2023

Obrat je pro firmu velmi zásadní veličinou. Jde o ukazatel finanční rovnováhy a prosperity podniku. Tuto veličinu je…

Více informací