Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Vyživovací povinnost mezi manžely nejen po rozvodu

Alespoň základní povědomost o tom, že zákon ukládá vyživovací povinnost rodičů k dětem i dětí k rodičům má většina dospělé populace. Avšak o tom, že zákonná vyživovací povinnost platí mezi manžely, a že tato povinnost se netýká jen období po rozvodu, mnoho lidí neví. Pojďme se na věc podívat podrobněji.

Vyživovací povinnost mezi manžely ne 2.jpg
Datum článku: 15. 02. 2022

Vyživovací povinnost mezi manžely nastává vždy se vznikem manželství

Tuzemský právní systém jednoznačně stanoví, že uzavřením manželství vznikají oběma manželům v zásadě shodná práva a povinnosti osobního a majetkového charakteru. Mezi uvedené povinnosti zákon jednoznačně v § 697 určuje vzájemnou vyživovací povinnost mezi manžely. Uvedený paragraf stanoví, že manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně stejnou hmotnou a kulturní úroveň.

Právní ustanovení vyživovací povinnosti mezi manžely vychází ze zásad rovnosti, vzájemnosti a solidarity. Proto tato vyživovací povinnost vzniká dnem uzavření manželství a trvá po celou dobu existence. Jak je zde řečeno jde o povinnost postavenou na principu vzájemnosti a rovnosti, a tedy platí stejně pro manžela i manželku.

Zákon obecně předpokládá, že vzájemnou vyživovací povinnost si manželé za trvání manželství plní automaticky a dobrovolně na základě obecné morální povinnosti vůči druhému manželovi. Platí však, že pokud za trvání manželství dojde k situaci, kdy jeden z manželů vůči druhému uvedenou povinnost neplní nebo plní-li ji jen v nedostatečném rozsahu, má ten z manželů, vůči němuž dochází k neplnění dané povinnosti právo domáhat se tohoto plnění prostřednictvím soudního řízení o přiznání výživného.

Návrh soudu na přiznání výživného si tedy v době trvání zákonného manželství si může podat ten z manželů, který má pocit případně rovnou jednoznačný důkaz, že druhý z manželů danou povinnost neplní nebo ji plní nedostatečně. Úkolem poskytované vyživovací povinnosti je z hlediska práva, zajistit nejen samotnou výživu, ale i další osobní potřeby a náklady na důstojný život dané osoby. Patří sem i náklady třeba na výkon zaměstnání nebo náklady na kulturní či sportovní vyžití v přiměřeném rozsahu.

Při rozhodování v dané záležitosti soud přihlíží k výši příjmů, potřebám i osobním poměrům každého z manželů a také zkoumá, kdo v jakém poměru pečuje o domácnost. Návrh soudu na ustanovení výživného druhému z manželů může být podán, i v případě, kdy manželé nesdílí společnou domácnost, ale jejich zákonné manželství po formální stránce trvá.

Se zánikem manželství zaniká i vzájemná vyživovací povinnost manželů, ale v mnoha případech vzniká nová vyživovací povinnost k rozvedenému manželovi/manželce

Zákon stanoví, že se zánikem manželství, ať už je příčinou cokoli, zaniká také vzájemná vyživovací povinnost manželů. Znamená to tedy, že i od okamžiku nabytí právní moci rozsudku o rozvodu zaniká vzájemná vyživovací povinnost, která platila za trvání manželství.

Na straně druhé je však všeobecně známo, že právě rozpad manželství a záležitosti, které mu předcházejí, staví jednoho z bývalých manželů do obtížnější a často i krizové situace, kdy uvedený nemá žádné nebo velmi omezené možnosti zajišťovat si prostředky k výživě a důstojnému životu. Pro takové situace jsou zde opět paragrafy občanského zákoníku stanovující podmínky vyživovací povinnosti vůči druhému z manželů po rozvodu neboli výživné rozvedeného manžela.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že vyživovací povinnost vůči rozvedenému partnerovi nevzniká automaticky vždy, ale vznikne ve chvíli, kdy jsou naplněny její podmínky.

Vyživovací povinnost vůči bývalé manželce/manželovi po rozvodu vznikne ze zákona, pokud bývalý manžel/manželka není schopen se po rozvodu ze závažných důvodů sám živit a tato neschopnost má svůj původ nebo souvislost právě s rozvedeným manželstvím. Například rozvedená manželka na rodičovské s dětmi odchází ze společného bydlení, děti jsou malé a nelze od nich odejít do zaměstnání a  veškeré náklady ohledně své osoby i část nákladů na děti bude žena hradit ze sociálních prostředků. Oproti tomu manžel zůstává v původním bytě, má příjem ze zaměstnání i příjem z podnikání na vedlejší činnost i auto. V daném případě má žena nárok na výživné po rozvodu.

Manželé se mohou na výši výživného bývalému z partnerů i formě jeho výplaty dohodnout, nebo o něm při rozvodovém řízení rozhodne soud.

Při rozhodování o tomto výživném a jeho výši soud přihlíží k tomu, jak dlouho manželství trvalo, jak dlouho je rozvedeno a jaké jsou podmínky partnera, který má výživné dostávat i podmínky protistrany, která má platit. Výživné rozvedeného manžela řeší paragrafy 760 až 763 nového občanského zákoníku.

Vyživovací povinnost k druhému z partnerů nevzniká ve svazku, který nebyl uzavřen před zákonem

Pozor vyživovací povinnost nevzniká z volného svazku, který nebyl uzavřen před zákonem. Vzájemnou vyživovací povinnost za trvání vztahu ani po něm nevzniká, jestliže spolu dotčení žili jako druh a družkou a nic na tom nemění ani to, když spolu vychovávají společné děti.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění zaměstnanců

Datum článku: 22. 11. 2023

Skončení pracovního poměru při hromadném propouštění se může pro zaměstnance i nepříjemně protáhnout…

Více informací
Dlouhodobé neplacení zdravotního pojištění může znamenat konec podnikání

Dlouhodobé neplacení zdravotního pojištění může znamenat konec podnikání

Datum článku: 15. 11. 2023

Neplacení zdravotního pojištění neznamená pro podnikatele jen problém s dluhy či exekucemi. Uvedená záležitost…

Více informací