Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Žádost a doklady k uznání odborné kvalifikace získané v jiném členském státě EU

V dnešní době má již není výjimkou studium a získávání odborné profesní způsobilosti našich občanů v jiných státech EU, kde následně samozřejmě dostávají i dokumenty o tomto vzdělání. Kromě těchto občanů jsou zde i další osoby, které na našem území dokládají svoji odbornou způsobilost, nejčastěji při přijímání do zaměstnání doklady o odborné kvalifikaci z jiného státu EU. Někdy je však nutné získat k této dokumentaci vydané v zahraničí uznání našeho státu o tom, že předložené doklady o odborné kvalifikaci dané osoby odpovídají pravidlům a předpisům naší země. Jak se však takové uznání odborné způsobilosti získat a co je k němu potřeba?

Žádost a doklady k uznání odborné kvalifikace získané v jiném č 2.jpg
Datum článku: 08. 09. 2022

Odborná způsobilost a odborná kvalifikace

Odborná způsobilost je soubor odborných často specializovaných znalostí a dovedností nutných k výkonu a provozování určité profesní činnosti. Téměř každá pracovní činnost si ke svému správnému vykonávání, žádá vlastní postupy a pravidla, která musí osoba, jež danou práci koná, dobře ovládat. Pokud určitou činnost koná osoba bez potřebných znalostí a případně i dovedností k této činnosti potřebných, tak vždy hrozí, že činnost bude vykonána nesprávně, čímž  hrozí porušení právem stanovených pravidel a předpisů ohledně ochrany lidského života a zdraví, ochrany majetku a životního prostředí, ochrany spotřebitele a dalších zákonem chráněných zájmů. Z uvedeného tudíž jednoznačně vyplývá, že každý, kdo chce vykonávat odbornou činnost v určité profesi, musí doložit, že má k dané záležitosti potřebné znalosti vědomosti a dovednosti. Doložení se provádí příslušnými doklady o získání výše uvedeného. Doložení odborné kvalifikace a způsobilosti je potřeba k zaměstnání doma i v cizině a státy EU si mnohé z těchto dokladů na svých územích vzájemně uznávají. I ČR má pro daný úkon zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU, na jehož podkladě uznává nebo případně neuznává odbornou kvalifikaci osoby získanou vzděláváním a získáváním znalostí a dovedností v jiném členském státě.

O uznání odborné kvalifikace získané v jiném členském státě je nutné požádat příslušné tuzemské ministerstvo, doložit příslušné doklady, poplatek a čekat na rozhodnutí

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že každý, kdo chce na území ČR vykonávat nějakou činnost, k níž je třeba odborná kvalifikace, musí doložit úřadům, zaměstnavateli a případně i dalším oprávněným osobám, že danou kvalifikaci skutečně má. Ten kdo získal odbornou kvalifikaci v jiném členském státě EU, si musí před výkonem dané činnosti požádat Ministerstvo školství ČR nebo v případě provozování podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu o uznání dané odborné kvalifikace.

Podle výše zmíněného zákona může být po uchazeči o uznání odborné kvalifikace získané jinde v EU požadováno splnění pouze těch podmínek, které zvláštní předpis ohledně odborné kvalifikace, žádá od občana České republiky, který získal odbornou kvalifikaci v ČR. Jinými slovy při posuzování žádosti o uznání odborné kvalifikace získané jinde v EU musí předkládaná dokumentace o odborné kvalifikaci splňovat to, co si žádá předpis ohledně odborné kvalifikace v ČR, Po uchazeči nemůže být žádáno nic více, ale na druhé straně také nemůže být uznáno méně.

Žádost o uznání odborné kvalifikace získané v jiném státě EU se podává na k tomu určeném formuláři. Uvedené formuláře jsou k dispozici na stánkách Ministerstva oráce a sociálních věcí ČR, nebo v případě odborné kvalifikace v oblasti podnikání je pak příslušný formulář na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Žádost je samozřejmě potřeba náležitě vyplnit. Kromě obecných náležitostí je nutné uvést onu regulovanou činnost, kterou hodlá v ČR vykonávat. V případě podnikání je třeba uvést zamýšlenou formu regulované činnosti konané jako osoba samostatně výdělečně činná, jako odpovědný zástupce podnikatele nebo v pracovněprávním vztahu.

K žádosti je třeba doložit:

kopii občanského průkazu, pasu případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost,

doklad osvědčující státní příslušnost, pokud údaj o státní příslušnosti není obsažen na dokladu totožnosti,

Doklady potvrzující odbornou kvalifikaci

Maturitní vysvědčení, doklad o absolvování vyšší odborné školy, konzervatoře,

Diplom včetně dodatku k diplomu, doklad o odborné praxi musí obsahovat údaje o délce vykonávané praxe, obsahu vykonávané činnosti a její formě.

Z dokladu o dosažené kvalifikaci musí být vždy jednoznačně patrný stupeň kvalifikace.

Za žádost je třeba zaplatit správní poplatek

Uvedená žádost je zpoplatněna, což znamená, že žadatel musí zaplatit správní poplatek, který je nejčastěji v částce 2000 Kč, ale může být i v jiné částce, podle předpisů jednotlivých profesních komor. Potvrzení o zaplacení poplatku je třeba přiložit k podávané žádosti, ať už je žádost podávána elektronicky či jiným způsobem.

Na vyřízení žádosti se čeká nejméně něco přes dva měsíce, ale spíše déle

Žadatel se musí připravit na to, že vyřízení žádosti bude nějakou dobu čekat. Uznávací orgán ČR má na rozhodnutí o žádosti 60 dnů a poté pokud uznání nic nestojí v cestě, žádosti vyhoví a zahraniční kvalifikaci uzná. Častěji se však stává, že orgánu chybí některý z dokladů nezbytný pro náročný proces posouzení a pak žadatele vyzve k doplnění žádosti o chybějící dokumentaci. V případě této výzvy k doplnění chybějící dokumentace je proces vyřizování žádosti obvykle přerušen zpravidla na dva měsíce, aby měl žadatel dostatek času na opatření chybějících záležitostí. Následně se pak proces znovu obnoví, až když uběhne ona lhůta na doplnění a potřebné dokumenty jsou dodány.

Pokud uznávací orgán nachází velké rozdíly mezi doloženou dosaženou odbornou kvalifikací a požadavky příslušného zákona na tuto kvalifikaci, může žadatele vyzvat, aby si vybral, jakým způsobem si kvalifikaci doplní. Žadatel si může vybrat mezi vykonáním rozdílové zkoušky nebo může podstoupit takzvané adaptační období, kdy si odbornou způsobilost pro vydání daného uznání o kvalifikaci doplní výkonem předmětné činnosti pod dohledem odborně způsobilé fyzické osoby.

Může však nastat i situace, kdy uznávací orgán žádost zamítne a uznání nevydá, protože vzdělání žadatele neodpovídá požadavkům právních předpisů ohledně dosažení odborné kvalifikace.

Odmítnutý žadatel se samozřejmě může bránit

Proti zamítnutí výše uvedené žádosti se žadatel může pochopitelně bránit tím, že požádá příslušné ministerstvo o takzvaný rozklad čili opětovné přezkoumání své zamítnuté žádosti ohledně uznání odborné kvalifikace. Záležitost znovu posoudí odborná rozkladová komise ministerstva a na základě závěrů vzešlých od dané komise ministr  rozhodne, buď o novém projednávání celé záležitosti, nebo o zamítnutí rozkladu. Žádost o rozklad je třeba podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uznání odborné kvalifikace získané v jiném státě EU.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací
Na dítě druha nebo družky daňové zvýhodnění uplatnit nelze ani v roce 2024

Na dítě druha nebo družky daňové zvýhodnění uplatnit nelze ani v roce 2024

Datum článku: 04. 04. 2024

V posledních letech se stalo měsíční daňové zvýhodnění na dítě klíčovým nástrojem, který pomáhá čelit…

Více informací
Nižší doplatek za léky je možné mít s doložením invalidity pojišťovně

Nižší doplatek za léky je možné mít s doložením invalidity pojišťovně

Datum článku: 19. 03. 2024

Je známo, že ceny léků mohou být pro mnohé z nás značnou finanční zátěží, a to o to více pro osoby…

Více informací
Zkušební doba může být maximálně polovinou sjednaného pracovního vztahu

Zkušební doba může být maximálně polovinou sjednaného pracovního vztahu

Datum článku: 18. 03. 2024

Proces nastavení zkušební doby představuje pro zaměstnavatele činnost, která vyžaduje maximální pozornost…

Více informací