Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zákazník má právo žádat kopii telefonního záznamu nahrávaného hovoru

Pořizování záznamů telefonních hovorů k nejrůznějším nejčastěji obchodním i jiným účelům je dnes celkem běžnou záležitostí. Velmi málo se však ví o tom, že z dané situace vznikají práva k informacím hovorem získaným oběma účastníkům, tedy nejen straně, která dává k hovoru podnět tedy obchodníkovi, zprostředkovateli, instituci, ale i straně oslovované čili zákazníkovi.

Zákazník má právo žádat kopii telefonního záznamu nahrávanéh 2.jpg
Datum článku: 12. 10. 2022

Informace z pořízeného záznamu telefonické komunikace mohou být velmi potřebné i pro zákazníka a má právo je požadovat i dostat

Jak je řečeno výše záznamy telefonní komunikace jsou dnes běžnou záležitostí nejen v obchodně prodejních ale i jiných situacích, kde je z nejrůznějších důvodů potřebné mít doklad a výstup k proběhlému  jednání. I když se často strana, které je telefonováno, čili je oslovována cítí jen jako pasivní účastník, kterému daná situace přináší jen ztrátu času nebo případně jen povinnost vyslechnout a přijmout určité informace, záleží, o jaký hovor se jedná, opak je pravdou. I straně, která je při monitorovaném telefonickém hovoru stranou oslovovanou, tedy tou které je telefonováno, vznikají práva vůči obsahu uvedeného záznamu, která je možno požadovat a případně se jich i po protistraně čili druhém z účastníků hovoru domáhat.

Při každé komunikaci tedy i telefonické, pokud jakýmkoli způsobem probíhá, dochází k poskytování i získávání informací nejrůznějšího i osobního charakteru a právo použít je samozřejmě zákonným způsobem a k účelům, která nejsou v rozporu s právem, vzniká  oběma účastníkům hovoru.

Uvedené znamená, že i strana v zaznamenávaném telefonickém hovoru volaná čili zákazník, klient a podobně, pokud hovor přijme a stane se účastníkem dané komunikace má ze zákona právo si požádat a získat kopii uvedeného zaznamenávaného hovoru. Kromě uvedeného práva na kopii záznamu nahrávané telefonické komunikace má zákazník taktéž právo dostat informaci o tom, po jak dlouhou dobu bude záznam a jím získané osobní údaje o jeho osobě uloženy.

Zejména s osobními údaji získanými ze zaznamenávané telefonické komunikace je nutné zacházet podle zásad o ochraně a zaznamenávání osobních údajů a vyžádaná kopie záznamu musí být zákazníkovi poskytnuta do 60 dnů od žádosti

Oběma účastníkům nahrávané telefonické komunikace však vždy vznikají ohledně dané komunikace také povinnosti související se zacházením se získanými informacemi. Uvedené povinnosti plynou ze zákona o zaznamenávání i ochraně osobních údajů.

Je jasné, že pokud jsou obsahem jakéhokoli veřejného záznamu komunikace mezi osobami citlivé osobní údaje účastníků, je  povinností všech, kdo s danými údaji budou nakládat, zpracovávat je či jinak používat, zacházet s nimi dle zákona č.101/2000 čili zákona o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů.

Je třeba si v dané souvislosti uvědomit, že všichni, kdo získají přístup k citlivým osobním údajům osoby či osob a budou s danými údaji případně dále nějak zacházet, musí se chovat dle ustanovení výše uvedených zákonů a dbát maximální opatrnosti, aby nemohlo dojít například ke zneužití těchto informací. Citlivými údaji v nahrávané telefonické komunikaci jsou i všechny údaje, které mohou vést ke ztotožnění účastníků hovoru tedy nejen jména, adresy a nejrůznější čísla, ale také lokační i další podobné údaje.

Jak vyplývá z řádků výše osoba, která poskytuje osobní údaje, musí být vždy jednoznačně a srozumitelně informována o tom, že údaje, které poskytne, budou nějak zpracovávány. Ruku v ruce s informací o zpracování osobních údajů, jde samozřejmě i právo této osoby, která poskytuje údaje dozvědět se, k jakému účelu budou její údaje zpracovávány a kým. S danými právy se také pojí právo dostat informaci, jak dlouho budou poskytnuté údaje používány a za jakou dobu budou tyto údaje zničeny. Všechna popsaná i další práva garantuje zákazníkovi jednak výše zmíněný zákon o zpracování osobních údajů a s ním i příslušná mezinárodní pravidla EU k ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a pohybu těchto údajů.

Právě v těchto společných pravidlech EU je ukotveno i výše uvedené právo účastníka nahrávaného telefonního hovoru, požadovat a získat kopii uvedeného záznamu hovoru. Pokud účastník danou kopii požaduje, musí si o ni tedy požádat. Protistrana čili sběratel a zpracovatel údajů má ze zákona uvedeného ve výše zmíněných pravidlech EU, povinnost žádosti vyhovět a požadovanou kopii bez zbytečného odkladu zaslat ve lhůtě do 60 dnů od přijetí žádosti.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Datum článku: 29. 11. 2023

Každý občan České republiky by měl pečlivě sledovat své závazky v oblasti zdravotního pojištění, obzvláště…

Více informací
Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Datum článku: 29. 11. 2023

Manažery větších firem s počtem zaměstnanců přesahujícím padesátku a ročním obratem v přepočtu kolem 10…

Více informací
Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací