Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zákoník práce ČR chrání zaměstnance i při smlouvě dle cizího práva

Cizinec pracující v ČR se také může soudně domáhat neplatnosti výpovědi z pracovního poměru a může být úspěšný i v případě, když má pracovní smlouvu uzavřenu dle cizího práva. Český zákoník práce chrání zahraniční pracovníky, pracující na našem území podle stejných pravidel a principů jako zaměstnance, kteří jsou občany ČR a další zaměstnance, kteří z hlediska právních předpisů EU v záležitosti zaměstnávání nejsou považováni za cizince.

Zákoník práce ČR chrání zaměstnance i při smlouvě dle cizího p 2.jpg
Datum článku: 08. 06. 2023

Český zákoník práce chrání před neplatnou výpovědí i zahraniční zaměstnance cizince pracující na území ČR, i když mají smlouvu uzavřenu podle cizího práva

Pokud zaměstnanec dostane výpověď od zaměstnavatele z pracovního poměru, je to pro dotčeného pracovníka vždy nepříjemná záležitost, která velmi zásadně zasahuje do jeho života a může ohrozit i jeho životní jistoty a potřeby. V právních úpravách demokratických zemí jsou většinou vždy ukotvena pravidla chránící zaměstnance před výpovědí, která by byla v rozporu s ochranou základních lidských práv a svobod. Jinými slovy demokratické země mají ve svých právních systémech ukotvena pravidla pro dávání výpovědi zaměstnancům, kterými jsou zaměstnavatelé povinní se řídit.

Na území ČR má v dané záležitosti rozhodnou úlohu zákon č.262/2006 Sb. Čili zákoník práce. Zákoník práce svými paragrafy určuje pravidla zaměstnávání osob na území ČR. Uvedený zákon upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce zaměstnance pro zaměstnavatele čili vztahy pracovněprávní. Jsou, zda stanovena práva i povinnosti plynoucí z uvedeného vztahu jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům. Zákoník práce samozřejmě určuje také pravidla, za kterých vzniká a na druhé straně i zaniká pracovněprávní vztah. Výpověď je jedním ze způsobů, kterým pracovněprávní vztah může ze zákona skončit. Z důvodů popsaných výše jsou však i výpovědi dána zákonná pravidla, kdy, kdo a za jakých podmínek může výpověď dát a co při tom musí být dodrženo, aby uvedené jednání nebylo v rozporu s právem.

Zákoník práce obecně poskytuje zaměstnancům ochranu  před protiprávním jednáním zaměstnavatele. Protiprávním jednáním zaměstnavatele může být i výpověď, pokud nesplňuje vše, co z pohledu zákona splňovat musí, aby byla z platnou.

Podle práva ČR nemůže zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď bez vážného zákonného důvodu. Zákoník práce zde jednoznačně stanoví v § 50 ve druhém odstavci, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jedině z důvodu výslovně uvedeného v § 52 téhož zákoníku práce. Stejně tak je v § 50 zákoníku práce stanoveno i to, že pokud zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z některého z důvodů uvedených v § 52, musí jednoznačně jasně uvést důvod výpovědi. Uvedené znamená, že zaměstnavatel, pokud dává zaměstnanci výpověď, musí vždy jasně říci, co je jejím důvodem.

Pokud zaměstnanec s důvodem uvedeným ve výpovědi dané zaměstnavatelem nesouhlasí, považuje ji za neoprávněnou vůči své osobě, má samozřejmě ze zákona právo se proti ní soudně bránit. Opět zákoník práce konkrétně paragraf 72 dává zaměstnanci možnost podat k soudu žalobu na neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem. Žalobu na neplatnost výpovědi je nutné podat ve lhůtě nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr z důvodu uvedené výpovědi skončit.

Cizinec pracující na území ČR musí mít vždy zaručenu silnou ochranu práv plynoucích z pracovněprávního vztahu podle českého práva

Z výše uvedených řádků je tedy vidět, že český zákoník práce jednoznačně má nastavena pravidla ochrany zaměstnanců před výpovědí zaměstnavatelů. Tato ochrana se vztahuje na všechny osoby legálně zaměstnávané na území ČR, to znamená, že platí nejen pro zaměstnance, kteří jsou občany ČR, ale také pro všechny zaměstnávané osoby ze států EU a stejně tak se vztahuje i na pracovníky cizince z dalších zemí mimo EU, kteří zde pracují.

Uvedená ochrana pro pracovníky v Česku platí i v případech, kdy má zaměstnanec po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem uzavřenu pracovní smlouvu podle práva jiného státu.

Pokud tedy zaměstnanec cizinec pracuje na území ČR, tak i když koná práci pro zaměstnavatele, který je také cizincem a nejde o práci konanou pro ČR a pracovní smlouva je uzavřena podle právních předpisů platných například v USA, tak je uvedený pracovník chráněn zákoníkem práce proti porušování pravidel pracovněprávních vztahů.

To, že český zákoník práce popsaným způsobem chrání i zahraniční pracovníky, kteří pracují na území ČR, i když nejde o práci pro tuzemského zaměstnavatele a pracovní smlouva je uzavřena dle práva jiného státu, potvrdily v jednom z nedávných rozhodnutí Nejvyšší soud ČR a po něm také Ústavní soud ČR. V daném případě, kdy Ústavní soud ČR takto rozhodl, šlo o spor zaměstnance cizince, který z Prahy pracoval pro svého zahraničního zaměstnavatele jako rozhlasový pracovník a dostal od tohoto zaměstnavatele výpověď. Uvedený zaměstnanec se obrátil se svým sporem na českou justici, kde se nejprve zdálo, že pracovník neuspěje, ale zaměstnanec se nenechal odradit a svoji záležitost dovedl až k Ústavnímu soudu ČR. Ústavní soud samozřejmě po pečlivém posouzení případu rozhodl, že zaměstnanec konající práci na území ČR nesmí mít nižší ochranu svých pracovních práv a že v případě práce vykonávané v Česku je nutné posuzovat záležitost z hlediska českého práva a českých pravidel pro zaměstnávání.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

Datum článku: 26. 09. 2023

Nájem nemovité věci je specifická problematika, u které v mnoha případech není nutné se záležitostmi DPH zabývat…

Více informací
Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací