Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zaměstnanec musí včas nahlásit zaměstnavateli změny týkající se odvodu daní

Podle novely daňových zákonů si zaměstnanec musí sám ohlídat změny, které mají vliv na odvod daní. Znamená to, že každou změnu, která ovlivní výpočet daňové zálohy je potřeba nahlásit zaměstnavateli nejpozději do konce měsíce, kdy k uvedené změně došlo. Jestliže toto zaměstnanec neučiní, musí podat daňové přiznání, uhradit dluh a zaplatit penále z prodlení.

Zaměstnanec musí včas nahlásit zaměstnavateli změny týkající se odvodu daní 2.jpg
Datum článku: 16. 02. 2015

Změny je třeba nahlásit včas, aby nevznikly daňové nedoplatky

Zaměstnanec jako poplatník daně má standardní zákonem uloženou povinnost, kterou stanoví zákon o daních z příjmů. Nahlásit svému zaměstnavateli včas, každou změnu, která ovlivní výpočet měsíční zálohy daně. Včasné oznámení této skutečnosti umožní zaměstnavateli správně odvést daň nevznikne daňový nedoplatek a vše bude správně fungovat. Proto když nastanou změny na straně zaměstnance, které se týkají například uplatnění zvýhodnění na vyživované děti ve společné domácnosti nebo změny týkající se vypláceného důchodu, kdy se sníží stupeň invalidity a podobně. Je nutné tuto skutečnost zaměstnavateli ohlásit nejpozději do konce kalendářního měsíce, kdy k události došlo.
Když k nahlášení nedojde, případně dojde pozdě a zaměstnavatel dál poskytuje zaměstnanci daňové zvýhodnění, vznikne nedoplatek na dani, za který má odpovědnost zaměstnanec. Zaměstnavatel, který je plátcem daně má v současnosti možnost, danou zákonem o daních z příjmů § 38g, zhojit se na zaměstnanci. Znamená to, že zaměstnanec musí svoji chybu napravit a uhradit dlužnou částku i penále.

Odpovědnost nese zaměstnanec

Chybami, které vznikly zaviněním poplatníka už se zaměstnavatelé trápit nemusí nenesou za ně odpovědnost. Zaměstnavatel jako plátce daně v uvedené situaci pouze podá oznámení plátce daně o dluhu z viny poplatníka podle § 38i odstavec 5., písmeno b) zákona o daních z příjmů, který se týká nevybírání dlužné částky nebo přeplatku na daňovém bonusu. Uvedený proces učiní zaměstnavatel prostřednictvím příslušného tiskopisu. Jde o tiskopis MFin 5554 – vzor č.1. Tento nový postup může zaměstnavatel využít již za zdaňovací období 2014. Plátce daně podá o uvedené skutečnosti oznámení správci daně a o nápravu své chyby se už musí zaměstnanec postarat sám podáním daňového přiznání.

Jak se má zachovat plátce daně, když chce uvedený postup využít

Oznámení dluhu z viny poplatníka je možné ulehčí práci zaměstnavateli, ale není povinné. Při oznámení musí plátce samozřejmě dodržet určité předepsané náležitosti.

  1. Plátce musí splnit oznamovací povinnost, informovat poplatníka o vzniklé situaci a doložit podklady pro správce daně k vybrání dluhu.
  2. Plátce daně vyplní příslušný výše uvedený tiskopis, kterým podá oznámení správci daně. Toto musí být učiněno do konce měsíce následujícího po měsíci v němž chybu zjistil. V oznámení popíše vzniklou chybu, uvede o jaký dluh se jedná, upřesní vzniklou chybu na daňovém bonusu, která vznikla nesprávně poskytnutým zvýhodněním.
  3. Plátce musí správci daně dodat potřebné kopie dokladů zaměstnance. Jde o Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, mzdový list, Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění s vyznačením výsledku ročního zúčtování záloh, jestliže bylo provedeno.
  4. Plátce nečiní žádné další opravy Vyúčtování.

Pokud plátce nebude postupovat uvedeným způsobem, pak odpovídá za vzniklý dluh sám a musí postupovat, tak jako tomu bylo doposud. To znamená opravit Vyúčtování, uhradit dluh a dohodnout se s poplatníkem na sražení uvedeného dluhu ze mzdy.

Povinnost provinilého zaměstnance

Pokud tedy bylo na zaměstnance podáno příslušné Oznámení o vzniku dluhu z jeho viny. Má podle § 38g zákona o daních z příjmů, tento zaměstnanec povinnost, podat daňové přiznání a doplatit dlužnou částku včetně úroku z prodlení. K uvedené situaci dojde nejčastěji když

  • došlo k vyplatě pojistného plnění u životního pojištění nebo k předčasnému ukončení smlouvy o životním pojištění a uskutečněné plnění nezakládalo zánik pojistné smlouvy,
  • došlo ke vzniku povinnosti dodanit příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci.
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Velké tuzemské banky chtějí efektivně růst, ubírají na pobočkách a budou propouštět

Velké tuzemské banky chtějí efektivně růst, ubírají na pobočkách a budou propouštět

Datum článku: 19. 09. 2018

Ani zaměstnání v některé z tradičních tuzemských bank, kterými Česká spořitelna, Komerční banka či ČSOB…

Více informací
Zkrácené úvazky stále nejsou pro zaměstnavatele zrovna trhákem

Zkrácené úvazky stále nejsou pro zaměstnavatele zrovna trhákem

Datum článku: 10. 09. 2018

Na potřebu systematického sladění práce a rodiny se klade stále větší důraz a stále více se o daném aspektu…

Více informací
Finanční správa si bude předávat informace s Magistrátem města Prahy ohledně ubytovatelů přes Airbnb

Finanční správa si bude předávat informace s Magistrátem města Prahy ohledně ubytovatelů přes Airbnb

Datum článku: 31. 08. 2018

Plnění daňových povinností poskytovatelů služeb přes Airbnb bude Finanční správa ČR hlídat s aktivní pomocí…

Více informací
Finanční správa díky sepětí s Portálem občana pomůže k rychlejšímu řešení daňových záležitostí

Finanční správa díky sepětí s Portálem občana pomůže k rychlejšímu řešení daňových záležitostí

Datum článku: 29. 08. 2018

Daňové povinnosti by občané měli od 1. září 2018 řešit zase o něco snáze a rychleji. Od uvedeného data se…

Více informací