Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny v zákoně o daních z příjmů 2015

 

Změny v zákoně o daních z příjmů 2015.jpg
Datum článku: 22. 12. 2014

V souvislosti s úpravami daňové legislativy od 1.1.2015 nastane řada změn, o kterých je dobré vědět. Uvedené změny se dotknou podnikatelů, živnostníků, pracujících důchodců i zaměstnaných rodičů. Pojďme shrnout ty nejdůležitější.

Daňově uznatelné výdaje

Změny nastanou u daňově uznatelných výdajů. Což znamená jiné posuzování a hodnocení výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Změny se dotknou zejména § 24 zákona o daních z příjmů, zasáhnou do oblastí přefakturace, zůstatkových cen při vypořádání práva stavby a finančního leasingu.

Změny u finančního leasingu

Aby zůstalo zachováno ekonomické poslání finančního leasingu, byly zpřesněny pojmy pro tento institut. Od roku 2014 pro finanční leasing neplatí ustanovení zákona o daních z příjmu týkající se nájmu proto byla definice finančního leasingu upřesněna tak, aby nedocházelo ke zhoršení podmínek v případě pořizování majetku prostřednictvím finančního leasingu. V novele se proto doplňuje ustanovení o majetku pořízeném uvedenou formou tak, aby uživatel mohl odepisovat jím provedené technické zhodnocení majetku.
Zpřesňuje se také prokazování výdajů za pohonné hmoty, které vznikly během zahraniční pracovní cesty u dopravy silničním motorovým vozidlem, které bylo pořízeno formou finančního leasingu. Uvedené změny se mohou použít už pro skutečnosti, které se týkají roku 2014.

Přefakturace

Nová definice je zavedena také pro ustanovení podle kterého lze pro daňové účely uplatnit i výdaj, který je brán jako nedaňový v případě, že je kryt přímo souvisejícím výnosem. Děje se tak z důvodů, že tato možnost je stále častěji využívána v situacích, které neodpovídají původnímu smyslu a cíli tohoto opatření. Pokud je ovšem pro daňový výdaj zákonem stanoven speciální režim toto ustanovení nemůže být využito. Speciálním režimem je míněn režim daňových rezerv, opravných položek, odpisů pohledávek, výdajů na spotřebované pohonné hmoty, finančního leasingu a podobně.

Opravné položky k pohledávkám

Zákon nově umožňuje vytvořit daňově účinné opravné položky k neuhrazeným pohledávkám ve výši 100% neuhrazené hodnoty pohledávky již po uplynutí 30 měsíců od její splatnosti. V současnosti platí 36 měsíců, období se tedy zkrátí. A na 30 měsíců se zkrátí i období po jehož uplynutí bude třeba dodanit neuhrazené závazky
Nově bude možné též vytvořit účinné opravné položky k pohledávkám účtovaným rozvahově v důsledku opravy chyb z minulých období. Toto se však může dít jen za předpokladu, že o hodnotu těchto pohledávek byl řádně zvýšen základ daně v příslušném období a tyto pohledávky byly zdaněny.

Opravné položky a daňová kontrola

Položky odčitatelné ze základu daně bude možné bez omezení uplatnit prostřednictvím dodatečného daňového přiznání i v rámci daňové kontroly. Tyto položky tvoří odpočty za odborné vzdělání a dary, odpočet za vývoj a výzkum a ztráta vyměřená za minulá zdaňovací období.
V případě, že tyto odčitatelné položky budou uplatňovány proti zvýšení základu daně správcem daně při daňové kontrole, při výpočtu penále se na tyto dodatečně uplatněné odčitatelné položky nebude brát zřetel.

Změny v oblasti solidárního zvýšení daně

Solidární zvýšení daně platí i v roce 2015, co se ale v této oblasti mění je to, že nově bude možnost si pro účely výpočtu solidárního zvýšení daně započítat ztrátu z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti dle §7 zákona o daních z příjmů oproti příjmům ze závislé činnosti dle § 6 daného zákona.
Důležitou novinkou v uvedené oblasti je, že povinnost podat daňové přiznání v důsledku solidárního zvýšení daně, se bude vztahovat pouze na poplatníka u kterého solidární zvýšení navýší celoroční daň nikoliv měsíční zálohu.

Maximální vyměřovací základ

Poplatníci zaměstnanci, kteří nedosáhnou maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění, mohou využít ročního zúčtování daně u svého zaměstnavatele. Maximální vyměřovací základ za rok 2014 je částka 1 245 216 Kč. Maximální základ pro sociální pojištění za rok 2015 bude částka 1 277 328 Kč.

Výdajové paušály pro živnostníky

Změní se výdajové paušály pro živnostníky, dojde k takzvanému zastropování výdajů. Mezní hranice příjmů činí 2 miliony korun. Živnostníci s příjmy nad 2 000 000 Kč mohou paušály nadále využívat, ale nesmí zapomínat na odpočet.
Maximální výše výdajů pro odpočet
při 80% paušálu lze uplatnit výdaje maximálně do částky 1,6 milionu Kč,
při 60% paušálu lze uplatnit výdaje maximálně do částky 1,2 milionu Kč,
při 40% paušálu lze uplatnit výdaje maximálně do částky 800 000 Kč,
Při 30% paušálu lze uplatnit výdaje maximálně do částky 600 000Kč.

Vyšší sazba u nemocenského pojištění pro drobné podnikatele končí

Drobní podnikatelé jejichž počet zaměstnanců nepřesahoval číslo 26 si do letošního roku mohli zvolit zvýšenou sazbu u nemocenského pojištění a následně pak odečíst od plateb pojistného na sociální zabezpečení polovinu částky zaplacené jako náhrada mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnanců. Zvýšená sazba činí 3,3%. Od roku 2015 už tuto praxi uplatňovat nepůjde. Bude platit jen jedna základní sazba 2,3%.

Na zaměstnavatele čekají nové povinnosti i několik zjednodušení

Mzdové účtárny budou muset na mzdových listech uvádět více údajů než dosud. Jde o údaje důležité pro mezinárodní výměnu dat. Nově se bude uvádět u nerezidentů datum narození, číslo dokladu potvrzujícího totožnost a další údaje.
Zaměstnavatelé budou mít nově povinnost vyžadovat potvrzení o poskytování daňového zvýhodnění v případě zaměstnanců, kteří vyživují děti ve společné domácnosti a žádají o daňové zvýhodnění. O daňové zvýhodnění může žádat vždy jen jeden z rodičů.
U daňových dokumentů, které mají být podány v elektronické formě bude správce daně přijímat i dokumenty, které nebyly podány v elektronické formě. Novela daňového řádu stanoví pokutu 2000 Kč za nesplnění elektronické formy podání.

Ke zjednodušení pro zaměstnavatele dochází v oblasti veřejného pojištění sjednocením pravidel pro okamžik vzniku účasti na sociálním a zdravotním pojištění u prací konaných na základě dohod o provedení práce nebo dohod o provedení činnosti.
Povinnost vymáhat dluh, který vznikl v důsledku chyby zaměstnavatele, ale jen proto, že mu zaměstnanec včas a řádně nedodal potřebné informace, které se týkají rozhodných skutečností, jako jsou nejrůznější změny v údajích atd. Tyto dlužné částky musel vymáhat zaměstnavatel a nyní jen předá potřebné podklady správci daně, který bude situaci řešit.
U čerpání neplaceného volna nebo neomluvené absence zaměstnance odpadne složitá kalkulace, protože pro výpočet zdravotního pojištění se bude vycházet pouze z minimální mzdy.

Zaměstnavatelé si budou moci snížit základ daně když zřídí školku

Zaměstnavatel, který zřídí podnikovou školku pro děti svých zaměstnanců, si bude moci snížit daňový základ o náklady, které souvisí se zřízením a provozováním uvedeného zařízení péče o děti předškolního věku. Jde o náklady za nájemné, energie, mzdy pracovníků pečujících o děti a další.

Bezúplatná plnění

Změny nastanou též u danění příjmů z majetkového prospěchu plynoucího z bezúročné zápůjčky, výpůjčky. Tyto zápůjčky výpůjčky a výnosy budou v roce 2015 osvobozeny od daně z příjmů fyzických či právnických osob v případě, že jsou poskytnuty osobami v příbuzenské linii přímé, vedlejší nebo mezi osobami žijícími s poplatníkem ve společné domácnosti nejméně jeden rok a nepřesáhnou od jedné osoby částku 100 000 Kč ve zdaňovacím období. U zaměstnance je od daně z příjmů osvobozen majetkový prospěch plynoucí zaměstnanci z bezúročné zápůjčky a to u nesplacených zůstatků u těchto zápůjček(jistin) až do výše 300 000 Kč od téhož zaměstnavatele.

Sleva pro pracující rodiče

Jedná se o novou slevu na dani za umístění dítěte ve školce nebo jiném obdobném zařízení poskytujícím péči o děti předškolního věku. Sleva bude poskytována ve výši nákladů vynaložených na umístění dítěte Maximálně může sleva dosahovat výše aktuální minimální mzdy. Což je v roce 2014, 8 500 Kč a od roku 2015 to bude částka 9 200 Kč.

Pracující důchodci mají zpět základní slevu na dani, ale vysoké příjmy jim v roce 2015 zdaní důchod

Pracujícím důchodcům se vrátila zpět základní sleva na dani na poplatníka, která činí 24 840 Kč ročně Tato sleva bude poskytnuta za rok 2014 i za rok 2013 Ale současně se dle § 4 odstavce 3 zákona o daních z příjmů, začne od roku 2015 zdaňovat pravidelně vyplácený důchod, když součet příjmů důchodce přesáhne limit 840 000 Kč.

Nebudou možné průběžné výběry z pojištění

Ten kdo má životní pojištění a bude chtít dostávat daňové zvýhodnění nesmí od roku 2015 uskutečnit výběry z tohoto pojištění. V opačném případě mu zvýhodnění poskytováno nebude a ještě bude muset provést dodanění poskytnutých příspěvků. Pro příspěvky vyplacené do konce roku 2014 budou platit pravidla roku 2014. Smlouvy je nutné náležitě upravit do konce března.

Výplata vlastního kapitálu

Výplata složek vlastního kapitálu, které nevznikly ze zisku, například příplatky mimo základní kapitál a podobně budou podléhat srážkové dani jako třeba vypořádací podíl či podíl na likvidačním zůstatku. Obdobně je tomu u vrácení emisního ážia, příplatků mimo základní kapitál a podobně budou posuzovány shodně jako vypořádací podíl či podíl na likvidačním zůstatku. Tyto částky budou zdaněny srážkovou daní ve výši 15 respektive 35%.

Rezervní fond

Výplaty z rezervního fondu tvořeného ze zisku budou podléhat stejným daňovým pravidlům pravidlům jako snižování základního kapitálu, to znamená hledí se na ně jako na podíly ze zisku osvobozené od srážkové daně při splnění standardních podmínek vztahu mateřská a dceřiná společnost.

Podíly na zisku

Podíly na zisku obchodních korporací mohou mít nově i osoby, které nevlastní podíl na této korporaci. U zaměstnanců se výplata podílu na zisku považuje za příjem ze závislé činnosti u ostatních fyzických bude tento podíl zdaněn srážkovou daní. Právnické osoby zdaňují podíl na zisku v rámci obecného základu daně. Příčina, proč je jiný způsob zdanění u fyzických a právnických osob, je snaha, zdanit příjem fyzickým osobám tak, aby jim nevznikala povinnost podat daňové přiznání.

Investiční fondy

Pro drobné investory, kteří vkládají své volné finanční prostředky do investičních fondů nenastanou žádné změny. Přísnější podmínky nastanou u účelově zakládaných fondů, které využívaly nižší úroveň zdanění u investičních fondů proti běžným podnikatelským subjektům.
Nižší 5% sazby daně budou moci využít základní fondy. Základní fondy jsou ty, které investují minimálně 90% svého majetku do investičních cenných papírů, nástrojů nepeněžního trhu a jiných finančních nástrojů. Ostatní fondy budou zdaňovat příjmy sazbou 19% jako ostatní poplatníci. Snahou je nastavit podmínky tak, aby nebylo možno daňovou povinnost legálně obejít. Účelové využívání vyjímky pro investiční fondy v návaznosti na předpisy, které regulují kapitálový trh si bude ministerstvo financí pečlivě sledovat a hlídat.

Příjmy nad 5 milionů bude povinnost hlásit

Poplatníci, kteří mají příjmy nad 5 milionů korun budou povinni tuto skutečnost ohlásit finančnímu úřadu. Skutečnost se bude hlásit v termínu určeném pro daňová přiznání. Pokud toto poplatník neučiní hrozí mu pokuta ve výši 15% z uvedeného příjmu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nejen nouzový stav ale i mimořádná opatření omlouvají nemožnost konání firemních zasedání a dalších shromáždění, ale smlouvy je třeba hlídat stále

Nejen nouzový stav ale i mimořádná opatření omlouvají nemožnost konání firemních zasedání a dalších shromáždění, ale smlouvy je třeba hlídat stále

Datum článku: 27. 05. 2020

I když se přísné zákazy a nařízení bránící šíření Koronaviru uvolňují v naší zemi stále rychleji mnoho…

Více informací
Lhůta pro přihlášení a odhlášení zaměstnance zaměstnavatelem má být od září jen jeden den

Lhůta pro přihlášení a odhlášení zaměstnance zaměstnavatelem má být od září jen jeden den

Datum článku: 27. 05. 2020

Na proces přihlášení nových zaměstnanců či naopak odhlášení zaměstnanců na ČSSZ mají zaměstnavatelé…

Více informací
Nadpoloviční většina tuzemských potravin v tuzemských obchodech už od příštího roku je nerealizovatelné snění

Nadpoloviční většina tuzemských potravin v tuzemských obchodech už od příštího roku je nerealizovatelné snění

Datum článku: 25. 05. 2020

Poslanecká sněmovna se tento týden chystá projednávat pozměňovací návrh k novele zákona o potravinách…

Více informací
Několik stovek tuzemských obcí letos zvýšilo místní daň z nemovitosti, což mnohde vyvolává sílící kritiku vlastníků

Několik stovek tuzemských obcí letos zvýšilo místní daň z nemovitosti, což mnohde vyvolává sílící kritiku vlastníků

Datum článku: 20. 05. 2020

V nelehké situaci se zvláště tento měsíc ocitají zastupitelé obcí, ve kterých se pro tento rok rozhodlo…

Více informací