Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny v zákoně o DPH 2015

Změny v zákoně o DPH se dotýkají a budou dotýkat mnoha oblastí našeho života a především pak života všech podnikatelů. Změny se týkají sladění našich právních předpisů s právními předpisy platnými v členských státech EU. Toto se týká především zavedení režimu jednoho správního místa.

Změny v zákoně o DPH 2015.jpg
Datum článku: 29. 12. 2014

Režim jednoho správního místa a pravidla pro stanovení místa plnění týkající se telekomunikačních služeb, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani.

Od roku 2015 se změní pravidla pro určení místa plnění daňové povinnosti. V případě, že jsou tyto služby poskytovány osobě nepovinné k dani, tedy občanům, organizacím a institucím, které nepodnikají. V uvedeném případě se služba zdaňuje v místě příjemce služby. Uvedená pravidla postihují především následující služby:

  • přístup k programovému vybavení fotografiím, obrázkům, hudbě, hrám a jejich stahování,
  • odebírání online novin, knih a časopisů,
  • poskytování prostoru pro reklamu,
  • příjem rozhlasových nebo televizních pořadů přenášených rozhlasovou nebo televizní stanicí prostřednictvím internetu,
  • pevných a mobilních telefonních služeb, přístupu na internet.

Nová pravidla se nevztahují na:

  • elektronicky objednané zboží,
  • hry filmy a hudbu obsažené na hmotných nosičích CD, DVD a podobně,
  • služby nejrůznějších odborných poradců, kteří poskytují svým klientům radu elektronickou cestou,
  • vstupenky na kulturní a sportovní akce rezervované online,
  • ubytování přeprava osob a podobné služby rezervované online

Uvedená pravidla tedy souvisí se zavedením režimu jednoho správního místa, který platí již od 1.10. 2014.
Režim jednoho správního místa má administrativně ulevit plátcům daně. Plátce se nemusí registrovat k DPH ve všech členských státech EU, kde tyto služby poskytuje. Ale registruje se pouze v jednom identifikačním státě a z tohoto místa pak prostřednictvím elektronického portálu plní svoji daňovou povinnost.

Změny v sazbách DPH

Důležitá změna nastane v sazbách DPH. Zavádí se druhá snížená sazba ve výši 10% a naopak se ruší jednotná sazba daně, která měla být ve výši 17,5% a měla být účinná od ledna 2016. Nová snížená sazba 10% se bude vztahovat na nenahraditelnou dětskou výživu, knihy a léky. Seznam položek na které se bude druhá snížená sazba 10% vztahovat byl dodatečně rozšířen o bod 3 novely, který začleňuje do uvedené sazby ještě výrobky bez obsahu lepku a fenylaninu určené pro přípravu pokrmů pro občany se specifickými potřebami.
Základní sazba daně ve výši 21% a první snížená sazba daně 15% zůstanou beze změn.

Další změny, které od 1.1. 2015 nastanou jsou cílené na daňové úniky. Toto se týká především povinného kontrolního hlášení, rozšíření položek, kterých se bude týkat režim reverse-charge, což znamená obrácení daňové povinnosti, a dále se změny projeví v uplatnění snížené sazby DPH u stavebních a montážních prací u staveb pro bydlení a sociální bydlení a uplatnění DPH při dodání a nájmu nemovitých věcí. A velmi zásadní je též zachování limitu pro povinnou registraci plátců k DPH.

Kontrolní hlášení od 1.1.2016

Od roku 2016 přibude plátcům daně nová povinnost kontrolního hlášení k DPH. Tato povinnost se bude týkat všech plátců s vyjímkou těch, kteří uskuteční pouze plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, či plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně nebo plátců, kteří neuskuteční za kalendářní měsíc žádná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a nepořídí zboží z jiného členského státu.

Kontrolní hlášení se bude podávat pouze elektronickou formou v termínu do 25 dne po skončení kalendářního měsíce.
Hlavním smyslem kontrolního hlášení je poskytnout správci daně přesný soupis daňových dokladů za příslušné období, kde budou uvedena příslušná data, především čísla dikladů, základ daně a místo a datum uskutečnění zdanitelného plnění. Tyto údaje si správce daně navzájem porovná a spojí formou párování.
Uvedené kroky přispějí k přehledné kontrole činnosti plátců a měly by napomoci k rychlejšímu odhalení případných rizikových faktorů. Nebude potřeba dlouhou dobu zkoumat nadměrné odpočty a poctivým plátcům se odpočty budou rychleji vracet.

Reverse-charge se bude vztahovat na další položky

Reverse-charge znamená přenesení zdaňovací povinnosti z poskytovatele zboží nebo služby na jejího příjemce. Tento režim je již uplatňován při dodání některých druhů odpadů nebo při poskytnutí stavebních či montážních prací.
Nově bude přenesení daňové povinnosti aplikováno u dodání mobilních telefonů, herních konzolí tabletů, laptopů a všech zařízení vybavených integrovanými obvody. Dále se tento režim bude týkat obilovin a technických plodin a surových či polozpracovaných kovů včetně drahých kovů a to v případech kdy částka základu daně přesáhne 100 000 Kč.

Nově se režim přenesení daňové povinnosti bude vztahovat také na oblast dodání nemovité věci a to tam, kde zákon umožňuje plátcům rozhodnutí pro uplatnění daně.

Snížená daň při poskytnutí stavebních a montážních prací na dokončené stavbě pro bydlení nebo stavbě pro sociální bydlení

Při poskytnutí stavebních či montážních prací, které se týkají již dokončené stavby nebo sociálního bydlení, jedná se zejména o přestavby a rekonstrukce uvedených staveb bude nadále uplatňována snížené sazba 15% daně.
Patnácti procentní sazba daně bude využita také pro stavební a montážní práce provedené na stavbách, které doposud byly brány jako příslušenství rodinných nebo bytových domů. Jde o stavby které slouží k využití rodinného nebo bytového domu, jsou zřízeny na stejném pozemku a s uvedeným domem tvoří funkční celek. Nově jsou sem zařazovány také plošné stavby. Nepatří sem inženýrské sítě, které nepatří do vlastnictví vlastníkovi pozemku.
Nově se v uvedené oblasti používá pojem obytný prostor, který odpovídá definici bytu pro účely zákona o DPH. Stavbou pro bydlení je nyní také místnost, která je s obytným prostorem užívaná a tvoří celek, dříve bylo toto označováno jako příslušenství. Podmínkou je, aby místnost byla ve stejném objektu jako obytný prostor. Zpravidla jde o sklepy, komory a podobně. Patří sem i garáž, která je umístěna ve stejné stavbě jako obytný prostor.
Sociální bydlení“ je obytný prostor s výměrou podlahové plochy do 120 metrů čtverečních. Doposud toto byl byt pro sociální bydlení a nyní je do tohoto zahrnuta i jiná místnost s podlahovou plochou do 120 metrů čtverečních, která je s obytným prostorem užívána a nachází se ve stejné stavbě jako uvedený obytný prostor. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací spojených se stavbou nebo úpravami sociálního bydlení se bude uplatňovat také 15% sazba daně.

Změny u DPH při dodání a nájmu nemovitých věcí

Dodání stavebního pozemku, který nevytváří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí je osvobozeno od DPH. Jde o pozemek na kterém není zřízena stavba pevně spojená se zemí. Vyjímkou jsou inženýrské sítě patřící jinému vlastníkovi než vlastníkovi pozemku.

Stavební pozemek
Stavebním pozemkem je v uvedené situaci pozemek na němž nebo v jeho bezprostředním okolí jsou, nebo byly provedeny stavební práce ve smyslu výstavby nějaké stavby. Stavebním pozemkem je také pozemek, který je předmětem správních úkonů, jako je třeba podání návrhu na změny v územním plánování obce či města a podobně. Stavebním pozemkem je i pozemek, na kterém může být v případě vydání příslušného zákonného povolení a předpisů stavebního zákona, zhotovena stavba pevně spojená se zemí. Dodání stavebního pozemku je zdanitelným plněním.

Dodání nemovité věci
Pro dodání nemovitých věcí, s vyjímkou pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou (les, louka a podobné) platí období pětiletého nebo tříletého testu. Tříletý test se vztahuje na nemovité věci nabyté do konce roku 2012. Test začíná po vydání prvního kolaudačního souhlasu případně ode dne, kdy je možno začít stavbu využívat. Pokud se stavba nachází v uvedené testovací lhůtě platí, že dodání je zdanitelným plněním. Po uplynutí této lhůty je dodání nemovité věci osvobozeno od daně bez nároku na odpočet.

Plátce má v uvedeném případě možnost volby, že i po uplynutí uvedené lhůty při dodání nemovité věci uplatní daň. Nově se plátce má možnost rozhodnout k uplatnění daně také při dodání pozemku, které by jinak bylo od daně osvobozeno. V případě, že je příjemcem plnění plátce, dodavatel se může pro uplatnění daně rozhodnout jen po předchozím souhlasu příjemce plnění.

Zachování limitu pro povinnou registraci plátce
Další klíčovou oblastí v DPH je zachování limitu ve výši 1 000 000 Kč pro povinnou registraci plátce k DPH. Zákonem č. 458/2011 Sb., a následně zákonem č. 502/2011 Sb., bylo stanoveno snížení uvedeného limitu na částku 750 000 Kč ročního obratu. Přičemž uvedené snížení mělo odloženou účinnost od 1.1.2015. Změna se týká zrušení uvedeného snížení a opětovného uvedení stávající hranice 1 000 000 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská je dávkou s přísnými pravidly a i při pandemii může dojít i k jejímu krácení či nevyplacení

Nemocenská je dávkou s přísnými pravidly a i při pandemii může dojít i k jejímu krácení či nevyplacení

Datum článku: 04. 06. 2020

Nemocenská je dávkou, která v situaci posledních týdnů a měsíců zajímá daleko větší část národa než kdykoli…

Více informací
Ošetřovné čerpané v souvislosti s Koronavirem a nárok na řádnou dovolenou

Ošetřovné čerpané v souvislosti s Koronavirem a nárok na řádnou dovolenou

Datum článku: 03. 06. 2020

Léto a prázdniny se kvapem blíží i v době Koronavirové a mnoho zaměstnanců, zvláště těch, kteří byli…

Více informací
Letní brigády, nezletilí brigádníci a ustanovení zákona

Letní brigády, nezletilí brigádníci a ustanovení zákona

Datum článku: 03. 06. 2020

Kalendářní léto již začalo a to správné prázdninové a žákovské už je také za dveřmi. I letos si spousta…

Více informací
Autobusoví a nákladní dopravci žádají vládu o pomoc také nějakou tou daňovou kompenzací

Autobusoví a nákladní dopravci žádají vládu o pomoc také nějakou tou daňovou kompenzací

Datum článku: 02. 06. 2020

O tom, že profesionální řidiči mají také nesnadný výdělek, si příslušníci dané profese zpívali už dávno před…

Více informací