Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Jaký je rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy?

Účetní odpisy jsou klíčovým nástrojem k tomu, aby byla co nejpřesněji vyjádřena míra opotřebení a reálná hodnota majetku. Představme si účetní jednotku, která si pořídí nový stroj pro výrobu. Tento stroj bude podléhat opotřebení vlivem každodenního používání. Účetní musí vytvořit detailní odpisový plán, který přesně určí, jakým způsobem a po jak dlouhou dobu bude tento stroj odpisován.

daňové a účetní odpi 2.jpg
Datum článku: 24. 05. 2024

Tento plán musí zohledňovat různé faktory, jako je předpokládaná životnost stroje, jeho technická specifikace a intenzita používání. Odpisy pak budou pravidelně promítány do účetních závěrek, aby bylo jasně vidět, jak hodnota stroje klesá v čase. Tím se zajistí, že účetní závěrka věrně zobrazuje skutečný stav majetku firmy.


Na rozdíl od účetních odpisů, které mají za cíl věrně zobrazit opotřebení majetku, mají daňové odpisy zcela jiné poslání. Daňové odpisy se používají k určení daňového základu, tedy částky, ze které se vypočítává daňová povinnost. Stát umožňuje podnikatelům odečíst určitou částku z hodnoty majetku jako odpis, aby snížili svůj daňový základ. Tyto odpisy jsou stanoveny zákonem a představují maximální částky, které lze odepsat. Z toho vyplývá, že daňové odpisy nemusí nutně odpovídat skutečnému opotřebení majetku. Například podnikatel může uplatnit daňový odpis i na majetek, který byl používán jen velmi krátkou dobu a prakticky se ještě neopotřeboval.


Dalším zásadním rozdílem mezi účetními a daňovými odpisy je frekvence jejich zjišťování. Účetní odpisy musí být zjišťovány v pravidelných intervalech, často měsíčně nebo čtvrtletně, aby bylo zajištěno, že účetní závěrka bude věrně odrážet skutečný stav majetku. Naproti tomu daňové odpisy se zjišťují zpravidla jednou ročně, a to po uplynutí zdaňovacího období. Tento rozdíl v intervalech zjišťování může mít významný dopad na způsob, jakým jsou odpisy evidovány a reportovány.


Účetní jednotka musí hned po pořízení majetku stanovit přesný odpisový plán, který určuje, jakým způsobem a po jak dlouhou dobu bude majetek odpisován. Tento plán je závazný a musí být dodržován po celou dobu účetního odpisování. Jakmile je plán stanoven, nelze jej libovolně měnit, což zajišťuje konzistenci a transparentnost účetních výkazů. Naproti tomu daňové odpisy poskytují podnikatelům větší flexibilitu. Poplatník může daňové odpisy uplatnit v plné výši, přerušit jejich uplatňování nebo je uplatnit v nižší hodnotě. Tato flexibilita může podnikatelům pomoci optimalizovat jejich daňovou povinnost podle aktuální finanční situace firmy.


V souhrnu lze říci, že účetní a daňové odpisy mají různé cíle a pravidla, a přestože oba typy odpisů ovlivňují hospodaření firmy, jejich použití a účel jsou odlišné. Účetní odpisy jsou navrženy tak, aby co nejpřesněji odrážely skutečné opotřebení a hodnotu majetku, zatímco daňové odpisy jsou nástrojem pro stanovení daňového základu a mohou být uplatňovány s větší flexibilitou podle potřeb poplatníka.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter