Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Budou vyšší tresty za špatné nakládání s dotacemi a vyšší odpovědnost

Podnikatelé pozor! V případě špatného a neúčelného zacházení s dotacemi hrozí větší postihy. Dojde ke změnám a úpravám trestního práva ohledně odebrání získaných dotací ze státního rozpočtu Evropské unie a dalším změnám v odpovědnosti právnických osob.

Budou vyšší tresty za špatné nakládání s dotacemi a vyšší odpovědnost.jpg
Datum článku: 06. 01. 2015

V uvedené oblasti je zásadní, že dojde k přehodnocení postihování trestných činů právnických osob. Zefektivní se postup při zajišťování majetku, který pochází z trestné činnosti a mělo by tím docházet k rychlejšímu uspokojování závazků vůči věřitelům.

Právnické osoby budou mít větší odpovědnost za své činy

V současné době se novelizuje zákon č.418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění pozdějších předpisů. Nyní je právnická osoba odpovědná pouze za trestnou činnost, která souvisí s jednáním, které se Česká republika zavázala postihovat, protože podepsala mezinárodní smlouvy a trestání těchto činů vyplývá z povinností stanovených právem Evropské unie. Nově má dojít k zákonnému rozšíření odpovědnosti právnické osoby za trestné činy za něž dosud mohly být trestány jen fyzické osoby.

Znamená to, že právnickou osobu by bylo možno stíhat za všechny trestné činy popsané v obsažené v trestním zákoníku, podle zákona č.40/2009 Sb., trestního zákoníku ve znění pozdějších předpisů a byly by stanoveny vyjímky. K vyjímkám by patřily pouze trestné činy, které jsou jednoznačně vázány na osobu pachatele. Patřilo by sem zejména opilství rvačka a podobně nebo činy, které právnická osoba ze své podstaty spáchat nemůže, například zanedbání povinné výživy a další.

Rozšíření možností trestní odpovědnosti, ale přináší také riziko zneužití práva při konkurenčním boji firem. Problémy mohou nastat zejména u trestných činů proti hospodářské soutěži v oblasti klamavé reklamy, podplácení a jiných u nichž je vysoké riziko zneužití. Proto podnikatelé rozšiřování odpovědnosti kritizují a zneužití práva v důsledku vyřizování účtů se obávají.

Prioritou má být řešení korupčního jednání

Novela trestního zákoníku prosazuje především aktivní řešení korupčního jednání a chce posilovat činnost vedoucí ke zpřehlednění podnikatelských vztahů a rozkrytí nezákonných vazeb. Ministerstvo spravedlnosti počítalo s uzákoněním trestnosti při přípravě trestného činu podílnictví a také legalizace výnosů z trestné činnosti, jenž upravují paragrafy 214 a 216 trestního zákoníku. Ve vládním návrhu novelizace zatím zůstává pouze rozšíření skutkové podstaty trestných činů vedoucích ke spolčení osob, což znamená dohodu dvou nebo více osob na spáchání trestného činu.
Podle vládního návrhu novely by platilo, že i pouhá dohoda, která se týká majetku či financí jenž mají původ v trestné činnosti, by už byla kvalifikována jako dokonaný trestný čin a podle toho také trestána. Protože vina pachatele přichází už v okamžiku spolčení k čnu nikoliv až po jeho spáchání.

Nové upravena bude také skutková podstata nepřímého úplatkářství, kde má dojít k umožnění postihu osoby, která si za své ovlivnění výkonu úřední osoby nechala slíbit úplatek. Jasnější definici uvádí § 333 trestního zákoníku. Jestliže uvedený návrh bude schválen. Je třeba se připravit na situaci, kdy může být stíhána jak osoba, která slibuje úplatek, tak i protistrana, která na slib přistoupí.

Zrychlení postupu při zajištění majetku a uspokojování poškozených

Uváděná, připravovaná novela, která v listopadu loňského roku prošla prvním čtením se má zabývat též problémem zajišťování majetku pocházejícího z trestné činnosti. Ministerstvo spravedlnosti zde navrhuje postup rychlého zajištění majetku pocházejícího z trestné činnosti, aby tento majetek mohl být použit na úhradu případného peněžitého trestu pachatele, V případě, že jde o majetek nepeněžní povahy by mělo dojít k rychlému převedení na peněžitý majetek, který by měl být využit ke kompenzaci újmy poškozeným, kteří trestnou činností trpí a nesou následky. Nově má k tomuto docházet bez souhlasu pachatele.
Uvedeným opatřením by se mělo předcházet prodlevám při skladování a péči o zajištěný majetek, který dlouhými soudními průtahy ztrácí na své hodnotě.
Popisovanými úpravami by mělo dojít ke zlepšení postavení věřitelů. Mělo by být umožněno zajištění majetku ještě před zahájením trestního řízení. K tomuto opatření se bude přistupovat v případech, kdy bude hrozit, že obviněný bude mařit uspokijení nároku poškozených záměrným ukrýváním majetku nebo jeho převedenín na jiné osoby.

Postihy za porušování rozpočtové kázně

Více pozornosti bude v letošním roce věnováno rozpočtové kázni a jejímu případnému porušování. Z tohoto důvodu dochází ke změně zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Sankce se dočkají podnikatelé, kteří budou nesprávně využívat dotace, ze zdrojů Evropské unie i národních fondů.
V případě, že poskytovatel dotace shledá, při kontrole její nesprávné využívání. Zjistí že nebyly dodrženy podmínky a účel dotace, zažádá o navracení poskytnutých prostředků zpět v plné nebo částečné výši. U dotací vyplácených částečně, nebude, v případě špatného hospodaření, vyplacena další část a část již poskytnutá bude muset být vrácena. Uvedené změny se nebudou týkat porušení pravidel do částky 1000 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Lhůta na obranu při propuštění z práce může být u mnohem delší než dva měsíce

Lhůta na obranu při propuštění z práce může být u mnohem delší než dva měsíce

Datum článku: 24. 09. 2018

Situace kolem nás si stále častěji a rychleji vyžadují změny paragrafů i třeba nová rozhodnutí Nejvyššího soudu…

Více informací
Předváděcí akce nejrůznějších prodejců se stále konají a nenahlašují

Předváděcí akce nejrůznějších prodejců se stále konají a nenahlašují

Datum článku: 21. 09. 2018

Na zkažený charakter vedený nekalými pohnutkami některých prodejců bohužel stále neplatí zpřísnění zákonů ani…

Více informací
Zálohu na výživné dítěti nařizuje soud v případech rizikového jednání rodiče

Zálohu na výživné dítěti nařizuje soud v případech rizikového jednání rodiče

Datum článku: 17. 09. 2018

Neplacení povinného výživného jedním rodičů je problém, se kterým se denně potýká mnoho rodičů, kteří jsou…

Více informací
Superhrubá mzda se zatím rušit nebude, protože by to neprospělo rozpočtům

Superhrubá mzda se zatím rušit nebude, protože by to neprospělo rozpočtům

Datum článku: 05. 09. 2018

O zrušení systému superhrubé mzdy se hovoří již delší dobu a předběžně se daný krok plánoval na rok 2020.…

Více informací