Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Daňová exekuce vzniká z nedoplatků daní a daňových pokut

První polovina roku zvláště jarní měsíce a začátek léta přináší podnikatelům řadu daňových povinností spojených s úhradou daní. Od podnikatele si toto období žádá zvýšenou pozornost ohledně správné a včasné úhrady, protože pokud si podnikatel tuto záležitost nehlídá, mohou přijít nejen pokuty a penále, ale vše může vyvrcholit do daňové exekuce.

Daňová exekuce vzniká z nedoplatků daní a daňovýc 2.jpg
Datum článku: 25. 04. 2023

Povinnost včasné platby si žádá nejen daň z příjmů a její neplnění může velmi snadno vyústit nejen do pokut, ale až do daňové exekuce

Všechny daňové povinnosti a zvláště ty platební si vždy žádají disciplinovaného bdělého poplatníka, který vše plní ve stanovených lhůtách, platí přesně určené částky a pokud přece jen někde dojde k pochybení, tak vše včas napraví. Pokud poplatník takto disciplinovaný není, tak se může velmi rychle dostat do nepříjemných problémů s pokutami za neplnění povinností, neplacení daní, neplacení povinného pojistného a daňových pokut a záležitost může vyústit až do daňové exekuce, která připravuje nejen o peníze, ale i o majetek a způsobuje vždy řadu dalších problémů.

Co dělat, aby se do uvedené situace člověk zvláště jako podnikatel nedostal? Hlídat si termíny povinností vůči správci daně i zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení a vše plnit včas, správným způsobem a ve správné výši, aby hlavně nevznikly  nedoplatky. Pokud už k nedoplatku dojde je nutné jej také co nejdříve vyřešit, aby nenarůstal dluh na pokutách a problém se nezvětšoval.

Zejména jako podnikatel, ale i jako nepodnikající osoba čili poplatník daně je důležité vědět, že pokuta od správce daně může přijít třeba za pozdě podané či nepodané přiznání k dani z příjmů, ale také například za přiznání podané špatnou formou a podobné přešlapy. Pokud má podnikatel povinnost podávat přiznání elektronicky, ale podá jej v papírové verzi, tak jej automaticky nemine pokuta 1000 Kč a výzva k nápravě. Když k nápravě nedojde, následuje další pokuta. Pokuta navýšená o penále a úrok z prodlení přichází vždy, když není včas splněna povinnost platby některé z daní, ať už je to daň z příjmů fyzických osob, daň z nemovitých věcí, DPH nebo třeba u některých podnikatelů daň silniční. Jak je naznačeno výše stejně tak pokuta i penále následuje při nehrazení nebo chybných úhradách povinných plateb zdravotního nebo sociálního pojištění. Neřešené pokuty jsou pak přímou cestou k daňové exekuci. Daňová exekuce vzniká jak z nezaplacených daní samotných, tak z nezaplacených daňových pokut.

Co je daňová exekuce, čím se řídí a kdo ji provádí

Daňová exekuce tedy vzniká většinou po delším zásadním neplnění daňových povinností z daňových nedoplatků a nezaplacených daňových pokut. Daňovou exekucí se vymáhají právě tyto daňové nedoplatky a nezaplacené pokuty udělené v daňovém řízení. Nedoplatkem je zde chápána nejen částka samotné daně, ale i její příslušenství čili penále, které nebyly uhrazeny, ani po uplynutí splatnosti daně.

Pokud daňový subjekt neuhradí daňový nedoplatek i s případným nedoplatkem na pokutách v zákonem stanovené lhůtě pro uvedený úkon, vyzve ho správce daně, aby skutečnost napravil a nedoplatek i ostatní uhradil. Pro splnění tohoto úkonu stanoví samozřejmě určitou lhůtu. Pokud daňový subjekt na tuto výzvu nereaguje a ve stanovené lhůtě nedá věci do pořádku, přistupuje se k daňové exekuci. Pokud však hrozí, že by účel vymáhání mohl být zmařen, povoluje zákon k daňovému vymáhání čili exekuci přistoupit i bez předchozí výzvy.

Daňovou exekuci provádí buď sám správce daně, nebo prostřednictvím soudního exekutora na základě vydaného exekučního příkazu.

Exekuční příkaz může být na:

  • srážku ze mzdy plátce,
  • přikázání pohledávky z účtu poskytovatele platebních služeb čili banky,
  • přikázáním jiné peněžité pohledávky,
  • prodej movitých věcí,
  • prodej nemovitostí dlužníka.

Provádění daňové exekuce samozřejmě musí vždy probíhat podle zákonem určených pravidel. Pravidla stanoví zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Každý daňový subjekt by měl také vždy vědět, že v případě nařízení daňové exekuce bude muset zaplatit i náklady na exekuci, které činí dvě procenta z částky, kvůli níž je exekuce vedena.

Dlužník si může požádat o odklad daňové exekuce o vyloučení předmětu z exekuce nebo v určitých případech lze požádat o prominutí daně a jejího příslušenství či prominutí úroků

Obrana proti již vzniklé situaci daňové exekuce není vůbec snadná a vždy je tedy prioritou se snažit, aby k popsané situaci vůbec nedošlo. Proti již vydanému exekučnímu příkazu daňové exekuce se nelze odvolat.

Bránit se proti vzniklé situaci je možné třeba podáním návrhu na odklad exekuce nebo podáním návrhu na vyloučení určitého majetku z exekuce. V určitých případech, kdy dlužník doloží, že se do dluhových záležitostí dostal v důsledku okolností, které nevznikly jeho vinou, a nebylo v jeho silách situaci odvrátit. Paragraf 259 daňového řádu umožňuje požádat o prominutí daně, jejího příslušenství a také i úroku z prodlení.

K uvedeným záležitostem je však vždy nutná snaha dlužníka situaci řešit, aktivně komunikovat a domlouvat si možnost nápravy chyb.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Datum článku: 23. 11. 2023

Ozdravný nebo taktéž konsolidační balíček nejen daňových opatření, který má vést ke snížení státního dluhu…

Více informací
Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Datum článku: 14. 11. 2023

Konsolidační balíček úsporných opatření v minulých dnech schválili senátoři a čeká tedy už jen na podpis…

Více informací
Přispívání na stravu zaměstnancům bude od roku 2024 žádat více evidence

Přispívání na stravu zaměstnancům bude od roku 2024 žádat více evidence

Datum článku: 06. 11. 2023

Konsolidační balíček daňových opatření, kterým se v současnosti zabývá senát a má být realitou od 1. 1, 2024…

Více informací
Rychleji daňově odepsat firemní auto už půjde jen u vozů zakoupených v roce 2023

Rychleji daňově odepsat firemní auto už půjde jen u vozů zakoupených v roce 2023

Datum článku: 05. 10. 2023

Podnikatelé, kteří by ještě rádi pořídili firemní vůz či vozy, u kterých by rádi využili rychlejší daňové…

Více informací