Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Darování nemovitosti se neobejde bez darovací smlouvy i další povinné dokumentace

Darování nemovitosti nebo pozemku je vždy krásná a šlechetná záležitost, ale vždy je nutné si uvědomit, že aby bylo takové darování právně platné, musí být provedeno zákonem stanoveným postupem se všemi povinnými náležitostmi.

Darování nemovitosti se neobejde bez darovací smlouvy i další povinn 2.jpg
Datum článku: 04. 11. 2022

Darování nemovitosti se nemůže obejít bez písemné darovací smlouvy, která musí mít zákonem předepsané náležitosti

Obecně je každému asi jasné, že není dar jako dar a tedy ani proces obdarování čili dávání a přijetí daru nebude mít vždy stejné podmínky. Samozřejmé také je, že čím vyšší je majetková hodnota daru, tím více a precizněji je třeba darovací proces právně ošetřit, aby následně nemohlo docházet k nejrůznějším sporům a neoprávněnému jednání, jak mezi dárcem a obdarovaným, tak mezi případnými dalšími osobami. Darování nemovitosti, aby byl uvedený akt platný, musí proběhnout vždy a jedině podle občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 a jeho ustanovení o darování.

Hned na počátku je nutné říci, že jakákoli nemovitost je vždy z hlediska práva věcí, která musí být zapsána ve veřejném seznamu čili v daném případě v katastru nemovitostí a při darování věci zapsané ve veřejném seznamu si zákon vyžaduje k danému aktu nutně písemnou darovací smlouvu, § 2057 občanského zákoníku. Darovací smlouvou dle ustanovení § 2055 téhož zákoníku obecně dárce převádí vlastnické právo k věci, případně se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný nabídku přijímá. Z uvedeného je tedy jasné, že darování nemovitosti nelze uskutečnit jinak než na základě písemné smlouvy. Darovací smlouva je zde klíčovým dokumentem a současně prvním krokem v aktu převodu darované nemovitosti z dárce na obdarovaného. Proces obdarování je totiž vždy hotov až poté, kdy se zápisem v katastru nemovitostí právně změní stav a vlastnické právo k nemovitosti je přepsáno z dárce na obdarovaného. K tomu, aby mohlo dojít právě ke změně v katastru nemovitostí, a aby tedy práva na obdarovaného skutečně přešla je právě bezpodmínečně nutná písemná darovací smlouva, která dokládá projev vůle dárce k darování i projev vůle obdarovaného k přijetí daru.

Náležitosti darovací smlouvy

Z výše uvedených řádků jednoznačně plyne, že se darovací smlouva, aby mohla plnit svůj účel, neobejde bez zákonem stanovených údajů, které v ní vždy být musí. Uvedenými údaji jsou:

  • přesné identifikační údaje obou smluvních stran čili jména, příjmení, rodná čísla a adresy dárce i obdarovaného,
  • přesné určení předmětu daru čili identifikace nemovitosti ve smyslu parcelního čísla a adresy objektu,
  • údaje o nemovitosti z hlediska katastrálního území a údaje o vlastnictví z katastru nemovitostí,
  • vyjádření projevu vůle, že je vlastnické právo k věci převáděno bezplatně a dobrovolně,
  • datum sepsání a podpisy obou smluvních stran.

Darovací smlouvu si mohou smluvní strany vytvořit samy například podle vzorů dostupných na internetu, nebo si samozřejmě mohou k vytvoření dokumentu zjednat odborníka notáře. Ať tak či tak smlouva musí mít vždy všechny předepsané náležitosti a musí být vždy notářsky ověřena.

Darovací smlouva k nemovitosti musí být vždy ve třech provedeních a musí být spolu s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí doručena katastrálnímu úřadu

Darovací smlouva k nemovitosti musí být vždy vyhotovena ve třech provedeních. Každá smluvní strana musí dostat po jednom provedení a třetí provedení darovací smlouvy musí být spolu s dalším nutným dokumentem, kterým je návrh na vklad do katastru nemovitostí, předáno katastrálnímu úřadu. Právní účinky darování mohou nastat až ve chvíli, kdy darovací smlouva a návrh na vklad vlastnického práva k nemovitosti budou v souladu s pravidly katastrálního zákona vloženy do veřejného seznamu čili do katastru nemovitostí.

Z uvedeného tudíž plyne, že darovací smlouvu k nemovitosti musí při procesu darování provázet ještě druhý nezbytný dokument, kterým je onen návrh na vklad darované nemovitosti do katastru nemovitostí. Jmenovaný dokument umožňuje ono vlastní úřední převedení dokumentace k předmětné nemovitosti z dárce na obdarovaného. Návrh na vklad je třeba podat na k tomu určeném formuláři ČÚZK. Formulář je možné vytvořit ve speciální k danému účelu vytvořené internetové aplikaci, která zároveň pomáhá se správným vyplněním dokumentu. Aplikace je dostupná na webu Českého úřadu katastrálního a zeměměřičského na www.cuzk.cz/navrhnavklad. Návrh na vklad se vytiskne a spolu s ověřenou darovací smlouvou je nutné jej doručit osobně či poštou na příslušný katastrální úřad.

Za návrh na vklad ověření darovací smlouvy a ověření podpisů bude třeba zaplatit příslušné poplatky

Na závěr je nutné říci také to, že se proces darování nemovitosti neobejde bez příslušných poplatků. Zaplatit poplatek bude třeba notáři za ověření darovací smlouvě. Na darovací smlouvě nesmí chybět také úředně ověřené podpisy účastníků a za toto ověření podpisů je nutné taktéž zaplatit příslušný samostatný poplatek a další nutný poplatek bude nutné ještě uhradit za onen návrh na vklad do katastru nemovitostí. Na uvedené poplatky je nutné si nachystat několik tisícikorun. Jen návrh na vklad si žádá uhrazení správního poplatku 2000 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací