Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Dohoda o provedení práce, zrušení superhrubé mzdy a vyšší sleva na poplatníka v roce 2021

U Dohod o provedení práce v roce 2021 nedochází k žádným příliš zásadním změnám. Platí v podstatě totéž co v letech minulých. Podle výše odměny z dohody a podepsaného či nepodepsaného Prohlášení poplatníka se daň odvádí buď srážkou, nebo zálohou. Na uvedených skutečnostech pak závisí také to, zde je či není potřeba podat přiznání či splnit povinné pojistné odvody. Jedinou změnou v roce 2021 je možnost dosáhnout na vyšší slevu na dani díky zrušení superhrubé mzdy.

Dohoda o provedení práce, zrušení superhrubé mzdy a vy 2.jpg
Datum článku: 05. 02. 2021

Dohoda o provedení práce má i v roce 2021 limit pro maximální počet hodin ročně i limit pro výši odměny. Obě veličiny se proti loňsku nemění

Dohoda o provedení práce spolu s Dohodou o pracovní činnosti patří z hlediska pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem k dohodám konaným mimo pracovní poměr. Obě dohody jsou méně administrativně náročné, rychleji se dají uzavřít i opustit a proto jsou mezi zaměstnavateli i zaměstnanci velmi využívané zvláště v případě kratších a nárazových pracovních vztahů. Dá se předpokládat, že si tyto dohody tuto oblibu uchovají i v roce 2021.

O tom, že dohody o pracovní činnosti mají v roce 2021 vyšší rozhodný limit pro odvádění nemocenské, informoval tento portál již dříve.

Dohody o provedení práce žádnou takto zásadní změnu v roce 2021 nemají. Tak jako v minulých letech je však třeba pohlídat si u těchto pracovních vztahů nepřekročení určitých zákonem daných limitů, protože jejich překročení už znamená změnu povinností a jinou úpravu vztahu. Jedná se zde o limit maximálního počtu sjednaných hodin ročně. Což znamená, že dohoda o provedení práce může být i v roce 2021 sjednána maximálně na 300 hodin ročně.

Druhý klíčový limit má uvedená dohoda stanoven pro výši měsíční odměny. Uvedený limit je i v roce 2021 na částce 10 000 Kč.

Dohoda o provedení práce a daňové a administrativní povinnosti

Jak je řečeno výše, Dohoda o provedení práce bývá z hlediska administrativních a daňových povinností méně náročná než vztah na klasický pracovní poměr.

Pro dohodu s dodržením limitu měsíční odměny 10 000 Kč platí i v roce 2021, že z dané částky nemusí zaměstnavatel ani zaměstnanec platit odvody na zdravotní pojištění ani sociální pojištění, částka se nemusí řešit v daňovém přiznání a dokonce nemusí být podepsáno ani Prohlášení poplatníka. Jediné, co musí být splněno vždy, je vypořádání daně z příjmu fyzických osob ve výši 15%.

U DPP tedy i v roce 2021 platí, že při měsíční odměně 10 000 Kč hrubé mzdy měsíčně nebo nižší se neplatí povinné zdravotní ani sociální pojištění. Odvody na pojistné je nutné řešit v případě, když je uvedený limit překročen.

Daň z příjmu fyzických osob se u DPP řeší formou srážkové či zálohové daně a rozhodující je zde opět výše měsíčního příjmu do limitu či nad limit a to zda poplatník podepsal či nepodepsal Prohlášení poplatníka čili takzvané růžové prohlášení.

Pokud je splněn limit odměny 10 000 Kč měsíční odměny nebo je odměna nižší a současně daný zaměstnanec nepodepíše u zaměstnavatele ono růžové prohlášení, tak se z dané odměny u zaměstnavatele automaticky srazí srážková daň 15 procent a daňové záležitosti jsou tím vyřešeny. Není potřeba daný příjem nikde dále uvádět ani podávat daňové přiznání. Uvedený postup je v pořádku, ale zaměstnanec v daném případě nemá možnost uplatňovat nárok na daňové slevy či zvýhodnění.

Pokud dojde k situaci, že limit odměny 10 000 Kč či méně je dodržen a zároveň zaměstnanec podepíše u zaměstnavatele růžové prohlášení a současně je splněna i podmínka, že zaměstnanec nemá žádné další příjmy podléhající zdanění. Odvede zaměstnavatel z daného příjmu 15% zálohovou daň a uplatní  zaměstnanci nárok na daňové slevy minimálně slevu na poplatníka nebo daňové zvýhodnění na dítě a případně další slevy.

Když dojde k situaci, že limit příjmu je dodržen, ale není podepsáno Prohlášení, z příjmu se odvádí zálohová daň 15 procent, pojistné se neodvádí a zaměstnanec má možnost podat si dobrovolně přiznání a uplatnit nárok na daňové slevy.

Pokud měsíční příjem z dané dohody přesáhne výše uvedený měsíční limit třeba jen o jednu korunu a je na částce 10 001 Kč je třeba odvést zálohovou daň 15 % a současně s ní i odvody na pojistné. I v tomto případě je možné mít podepsané prohlášení  nebo prohlášení nepodepsat.

V případě překročení limitu a nepodepsaného prohlášení musí být z příjmu taktéž odvedena zálohová daň i povinné pojistné a poplatník má povinnost podat si daňové přiznání. V případech, kdy zaměstnanec pracoval ve stejném období současně pro více zaměstnavatelů, musí být přiznání k dani podáno vždy, protože Prohlášení podepsat nelze. K daňovému přiznání je vždy třeba doložit jako přílohu potvrzení o příjmech od všech zaměstnavatelů, pro které zaměstnanec pracoval

Prohlášení může být podepsáno vždy jen u jednoho zaměstnavatele a dobrovolné přiznání může pomoci získat sraženou daň zpět a k tomu ještě slevy

Z hlediska daňových povinností je třeba pamatovat na to, že tedy Prohlášení poplatníka může mít zaměstnanec podepsáno v jednom měsíci vždy jen u jednoho zaměstnavatele.

A druhá důležitá věc hodná připomenutí je to, že se může vyplatit si dobrovolně podat daňové přiznání, i když být podáno nemusí v případě daně odvedené srážkou. Pokud byla daň odvedena z příjmu srážkou a poplatník si podá sám daňové přiznání, může si sraženou daň nárokovat zpět a ještě si uplatnit daňové slevy.

Zrušení superhrubé mzdy může i u DPP znamenat vyšší slevu na dani

Všeobecně pozitivní změnou pro zaměstnance v roce 2021 je to, že se závěrem roku předchozího došlo ke zrušení superhrubé mzdy a zvýšení základní slevy na poplatníka, což ve výsledku znamená, že zaměstnanci mohou odvádět méně na daních a více peněz jim zůstane z čisté mzdy. Uvedená záležitost se samozřejmě týká i příjmů z DPP, pokud má poplatník podepsáno Prohlášení nebo si dobrovolně podá přiznání a uplatní nárok na slevy.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nárok na náhradní výživné nevznikne bez splnění několika podmínek

Nárok na náhradní výživné nevznikne bez splnění několika podmínek

Datum článku: 13. 09. 2021

Rodiče samoživitelé, kterým druhý rodič neplatí řádně a pravidelně výživné na nezaopatřené dítě či děti,…

Více informací
Paušální daň může podnikatelům působit problémy ohledně hypotéky

Paušální daň může podnikatelům působit problémy ohledně hypotéky

Datum článku: 06. 09. 2021

Paušální daň může v příštím roce působit problémy podnikatelům, pokud budou potřebovat doložit příjmy…

Více informací
Novela zákona o dětských skupinách účinná od října 2021 obsahuje změny, ale i čas na jejich provedení

Novela zákona o dětských skupinách účinná od října 2021 obsahuje změny, ale i čas na jejich provedení

Datum článku: 02. 09. 2021

V posledních srpnových dnech podepsal prezident novelu zákona o dětských skupinách. Tato novela, která nabude…

Více informací

Novela zákona o dětských skupinách účinná od října 2021 obsahuje změny, ale i čas na jejich provedení

V posledních srpnových dnech podepsal prezident novelu zákona o dětských skupinách. Tato novela, která nabude účinnost 1. 10. 2021 sice vnese do pravidel dětských skupin nejednu změnu, ale stanovuje i celkem dlouhá přechodná období, aby stávající poskytovatelé dané péči měli čas se těmto změnám přizpůsobit.

Novelizace zákona o dětských skupinách přináší změny hlavně v oblasti odborné způsobilosti pečujících osob a financování dané péče o děti

Základní principy fungování dětských skupin se novelizací měnit nebudou. I nadále jde o to zajistit kvalitní a rodičům dostupnou službu péče o nejmladší děti. Jednou z novinek zde je, že péče v dětských skupinách bude pro děti již od šesti měsíců věku.

K nejzásadnějším změnám, které novelizace přináší je stabilizace financování těchto skupin ze státního rozpočtu. Všechny dětské skupiny získají nově příspěvek na provoz. O příspěvek bude možné žádat každý rok a třeba i jen na část roku. Příspěvek půjde využít na mzdové náklady, další vzdělávání pečujících osob či na výdaje spojené se stravováním dětí starších jednoho roku. Dále budou skupiny samozřejmě dostávat finance na péči podle normativů na dítě stanovených pravidly MŠMT.

K nejzásadnějším změnám dojde ohledně odborné způsobilosti pečujících osob. Nově bude muset být při péči o děti vždy přítomna nejméně jedna osoba se zdravotnickým vzděláním nebo osoba s novou profesní kvalifikací Chůva pro děti v dětské skupině.

Při péči o děti starší tří, let musí poskytovatel zajistit alespoň na 20 hodin týdně péči osoby s pedagogickým vzděláním.

Novela také zavádí povinné pravidelné další vzdělávání pečujících pracovníků minimálně 8 hodin každý kalendářní rok.

Další podrobnější informace o změnách lze nalézt zde.