Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Hmotný majetek nelze úplně vždy odepisovat pro účely daně z příjmu

Daňové odepisování je velmi výhodná záležitost, protože umožňuje si zcela legálně snížit daňovou povinnost. Zákon o daních z příjmů umožňuje si takto snížit daň z příjmu a tedy zahrnout do daňových nákladů také hodnotu dlouhodobého hmotného majetku používaného k podnikání. Jenže daňové odepisování má přísná pravidla a je zde i hmotný majetek, který pro účely daně z příjmů odepisovat nelze.

Hmotný majetek nelze úplně vždy odepisovat pro účel 2.jpg
Datum článku: 13. 10. 2021

Daňové odpisy na rozdíl od účetních stanoví maximální částku z pořizovací ceny hmotného majetku, kterou lze promítnout do daňových nákladů čili výdajů a snížit si tím povinnou daň z příjmů

Hned na začátku článku je nutné si říci, že rozeznáváme odepisování z hlediska účetního a odepisování z hlediska daňového a mezi oběma záležitostmi je rozdíl, který je třeba znát právě proto, co nám, říká tento článek, že je hmotný majetek, který nelze odepisovat pro účely daně z příjmů.

Odepisování z hlediska účetního se řídí zákonem o účetnictví a jeho úkolem v daném případě je co nejlépe zachycovat  dobu použitelnosti hmotného dlouhodobého majetku, aby bylo možné si naplánovat případné další investice na pořízení majetku nového a další podobné záležitosti.

Odepisování z hlediska daňového se řídí zákonem o daních z příjmů a stanovuje, jakou maximální částku z pořizovací ceny majetku si právě odepisováním lze zahrnout do výdajů čili daňových nákladů sloužících k zajištění a udržení zdanitelného příjmu z podnikání. Daňové odepisování je mnohem přísnější a vyžaduje si přesné dodržování částky, kterou lze v jednotlivých letech z majetku odepsat.

Zákon o dani z příjmu však stanoví i to že je hmotný dlouhodobý majetek, který daňově odepisovat nelze a je z odepisování zcela vyloučen

Zákon č. 586/1992 Sb., čili zákon o daních z příjmů stanoví, že odpisy hmotného majetku jsou z jeho pohledu výdajem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů a v § 26 uvedeného zákona je vymezeno, co se pro účely tohoto zákona hmotným dlouhodobým majetkem rozumí a jaký hmotný dlouhodobý majetek z evidovaného majetku poplatníka se do odepisování zahrnuje a je ho tedy možné daňově odepisovat. Takovým hmotným majetkem se rozumí:

 • samostatné hmotné movité věci případně soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena přesahuje 80 000 Kč a mají provozně technické funkce delší než 1 rok,
 • budovy, domy a jednotky,
 • stavby s některými výjimkami,
 • pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky vymezené v odstavci 9 § 26 zákona o daních z příjmů i další hmotný majetek uvedený v § 26 odstavci 2 daného zákona.
 •  Odpisy uvedeného majetku pak musí být přesně vypočteny probíhat přesně dle pravidel uvedených v § 30 až § 32 zákona o daních z příjmů.

 

Jak je, však řečeno výše zákon o dani z příjmů na straně druhé jednoznačně určuje také hmotný majetek, který nelze jej daňově odepisovat a je z odepisování zcela vyloučen. Tento hmotný majetek je vymezen v § 27 zákona o daních z příjmů a patří sem například:

 • bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním leasingu, pokud náklady související s jeho pořízením nepřesáhly 80 000 Kč,
 • pěstitelský celek trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, který nedosáhl plnohodnotného stáří,
 • umělecká díla, která jsou hmotným majetkem a nejsou součástí stavby či budovy, předměty muzejní a galerijní hodnoty v památkových objektech i knihovní fondy knihoven,
 • movitá kulturní památka či soubor takových památek,
 • hmotný majetek převzatý bezúplatně podle zvláštních předpisů,
 • hmotný movitý majetek nabytý věřitelem v důsledku zajištění dluhu nebo
 • hmotný majetek nabytý darováním plněním ze svěřenského fondu, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno či nebylo předmětem daně z příjmů i další hmotný majetek vymezený ve výše uvedeném paragrafu daňového zákona.
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací