Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Informace o odvolání člena orgánu obchodní společnosti nesmí chybět v pozvánce na valnou hromadu

Valná hromada je nejvyšším oficiálním orgánem kapitálových společností, tedy společností s ručením omezeným a akciových společností. Na valné hromadě se rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech firmy, a proto už její svolání respektive pozvánka na valnou hromadu musí vždy obsahovat informace o tom, co bude předmětem jednání dané hromady a pokud má dojít například k pozastavení hlasovacích práv některému ze společníků voleného orgánu společnosti či dokonce k odvolání jednatele, musí o tom být jednoznačná informace již právě v pozvánce na valnou hromadu.

Informace o odvolání člena orgánu obchodní společnosti nesmí chybět v pozvánce na v 2.jpg
Datum článku: 17. 08. 2022

Pozvánka na valnou hromadu musí vždy obsahovat všechny zásadní a zákonem stanovené informace a musí být doručena včas

Jak je řečeno výše valná hromada je klíčovým orgánem kapitálových společností a musí rozhodnout o všech nejzásadnějších otázkách fungování firem. Z uvedeného důvodu je přímo zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích stanoveno, že je nezbytné valnou hromadu svolat minimálně jednou ročně. Zákon či společenská smlouva však mohou určit, že valná hromada má být svolána častěji, což se také v praxi většinou děje.

Ve společnosti s ručením omezeným svolává valnou hromadu vždy jednatel. V případě, že firma nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolává valnou hromadu, kterýkoli ze společníků nebo dozorčí rada pokud je ve firmě zřízena. Ať už valnou hromadu svolává kdokoli z uvedených, musí vědět jak valnou hromadu správně svolat a na co nezapomenout včetně pozvánky na tuto hromadu. Při nesprávném svolání valné hromady totiž může hrozit, že se některý ze společníků obrátí v dané záležitosti na soud a soud prohlásí již proběhlou valnou hromadu za neplatnou, což bude znamenat, že všechna přijatá usnesení dané hromady musí být zrušena a jsou neplatná. Z uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že svolávání valné hromady je nutné věnovat pečlivou pozornost a zásadní význam má už i pozvánka na valnou hromadu.

Pozvánka na valnou hromadu musí mít vždy, pokud není společenskou smlouvou stanoveno jinak, písemnou formu a musí být řádně podepsána osobou, která svolává valnou hromadu. Pozvánka se zasílá každému ze společníků dopisem na jeho adresu uvedenou v seznamu společníků, který má každá společnost povinnost vést.

Pozvánka na valnou hromadu musí vždy kromě základních informací obsahovat také informace o případném omezení hlasovacích práv či odvolání některého z členů daného orgánu

Jak napovídají uvedené řádky pozvánka na valnou hromadu je dokument, jehož formulaci a koncepci je nutné věnovat mnohem větší pozornost než jiným obdobným záležitostem.

Každá pozvánka na valnou hromadu musí vždy ze zákona obsahovat:

  • místo a čas konání valné hromady
  • jednoznačné vymezení projednávaných záležitostí a text návrhů usnesení, která mají být valnou hromadou přijata.

V praxi to znamená, že body programu musí být v pozvánce koncipovány tak, aby si společníci mohli předem navrhované věci promyslet, případně si zjistit ještě další potřebné informace a promyslet si zda se k danému návrhu na valné hromadě vyjádří a zda pro něj budou hlasovat. Tato jednoznačnost informací je nutná vždy a zejména pak v případech, kdy má na valné hromadě dojít například k omezení hlasovacích práv společníka nebo dokonce k odvolání jednatele společnosti. Stejně tak musí být uvedeno i kvůli jakému porušení povinností k odvolání či k omezení hlasovacích práv dochází.

Pokud má tedy na svolávané valné hromadě dojít k odvolání jednatele společnosti pro porušení povinností nebo k omezení hlasovacích práv společníka, musí být ze zákona o daném kroku jednoznačně předem členové valné hromady informováni § 173 odstavec 1 písmeno c) zákona o obchodních korporacích, již právě v pozvánce na valnou hromadu. Samozřejmě musí být tudíž současně jednoznačně uvedeno i to, k jakému porušení povinností při výkonu funkce v daném případě došlo.

Neuvedení těchto klíčových informací na pozvánce na valnou hromadu znemožňuje přijetí rozhodnutí o odvolání člena voleného orgánu pro jeho porušení povinností při výkonu funkce, protože ti kdo mají rozhodovat, nedostali řádně informace k danému úkolu potřebné. Stejná situace platí i pro omezení hlasovacích práv společníkovi pro porušení povinností, také o této záležitosti je možné na valné hromadě rozhodnout, jen když vše potřebné k chystanému kroku bude uvedeno již v pozvánce.

Pokud uvedené údaje v pozvánce chybí a na valné hromadě by přesto došlo k výše uvedeným úkonům omezení hlasovacích práv či odvolání jednatele, tak došlo k závažnému porušení zákona a toto jednání může být prohlášeno soudem za neplatné, protože dle § 191 zákona o obchodních korporacích má každý jednatel, společník či člen dozorčí rady možnost bránit se soudně proti rozhodnutím valné hromady, pokud došlo k pochybení a nebylo postupováno dle zákonných pravidel.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací