Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Informace o odvolání člena orgánu obchodní společnosti nesmí chybět v pozvánce na valnou hromadu

Valná hromada je nejvyšším oficiálním orgánem kapitálových společností, tedy společností s ručením omezeným a akciových společností. Na valné hromadě se rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech firmy, a proto už její svolání respektive pozvánka na valnou hromadu musí vždy obsahovat informace o tom, co bude předmětem jednání dané hromady a pokud má dojít například k pozastavení hlasovacích práv některému ze společníků voleného orgánu společnosti či dokonce k odvolání jednatele, musí o tom být jednoznačná informace již právě v pozvánce na valnou hromadu.

Informace o odvolání člena orgánu obchodní společnosti nesmí chybět v pozvánce na v 2.jpg
Datum článku: 17. 08. 2022

Pozvánka na valnou hromadu musí vždy obsahovat všechny zásadní a zákonem stanovené informace a musí být doručena včas

Jak je řečeno výše valná hromada je klíčovým orgánem kapitálových společností a musí rozhodnout o všech nejzásadnějších otázkách fungování firem. Z uvedeného důvodu je přímo zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích stanoveno, že je nezbytné valnou hromadu svolat minimálně jednou ročně. Zákon či společenská smlouva však mohou určit, že valná hromada má být svolána častěji, což se také v praxi většinou děje.

Ve společnosti s ručením omezeným svolává valnou hromadu vždy jednatel. V případě, že firma nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolává valnou hromadu, kterýkoli ze společníků nebo dozorčí rada pokud je ve firmě zřízena. Ať už valnou hromadu svolává kdokoli z uvedených, musí vědět jak valnou hromadu správně svolat a na co nezapomenout včetně pozvánky na tuto hromadu. Při nesprávném svolání valné hromady totiž může hrozit, že se některý ze společníků obrátí v dané záležitosti na soud a soud prohlásí již proběhlou valnou hromadu za neplatnou, což bude znamenat, že všechna přijatá usnesení dané hromady musí být zrušena a jsou neplatná. Z uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že svolávání valné hromady je nutné věnovat pečlivou pozornost a zásadní význam má už i pozvánka na valnou hromadu.

Pozvánka na valnou hromadu musí mít vždy, pokud není společenskou smlouvou stanoveno jinak, písemnou formu a musí být řádně podepsána osobou, která svolává valnou hromadu. Pozvánka se zasílá každému ze společníků dopisem na jeho adresu uvedenou v seznamu společníků, který má každá společnost povinnost vést.

Pozvánka na valnou hromadu musí vždy kromě základních informací obsahovat také informace o případném omezení hlasovacích práv či odvolání některého z členů daného orgánu

Jak napovídají uvedené řádky pozvánka na valnou hromadu je dokument, jehož formulaci a koncepci je nutné věnovat mnohem větší pozornost než jiným obdobným záležitostem.

Každá pozvánka na valnou hromadu musí vždy ze zákona obsahovat:

  • místo a čas konání valné hromady
  • jednoznačné vymezení projednávaných záležitostí a text návrhů usnesení, která mají být valnou hromadou přijata.

V praxi to znamená, že body programu musí být v pozvánce koncipovány tak, aby si společníci mohli předem navrhované věci promyslet, případně si zjistit ještě další potřebné informace a promyslet si zda se k danému návrhu na valné hromadě vyjádří a zda pro něj budou hlasovat. Tato jednoznačnost informací je nutná vždy a zejména pak v případech, kdy má na valné hromadě dojít například k omezení hlasovacích práv společníka nebo dokonce k odvolání jednatele společnosti. Stejně tak musí být uvedeno i kvůli jakému porušení povinností k odvolání či k omezení hlasovacích práv dochází.

Pokud má tedy na svolávané valné hromadě dojít k odvolání jednatele společnosti pro porušení povinností nebo k omezení hlasovacích práv společníka, musí být ze zákona o daném kroku jednoznačně předem členové valné hromady informováni § 173 odstavec 1 písmeno c) zákona o obchodních korporacích, již právě v pozvánce na valnou hromadu. Samozřejmě musí být tudíž současně jednoznačně uvedeno i to, k jakému porušení povinností při výkonu funkce v daném případě došlo.

Neuvedení těchto klíčových informací na pozvánce na valnou hromadu znemožňuje přijetí rozhodnutí o odvolání člena voleného orgánu pro jeho porušení povinností při výkonu funkce, protože ti kdo mají rozhodovat, nedostali řádně informace k danému úkolu potřebné. Stejná situace platí i pro omezení hlasovacích práv společníkovi pro porušení povinností, také o této záležitosti je možné na valné hromadě rozhodnout, jen když vše potřebné k chystanému kroku bude uvedeno již v pozvánce.

Pokud uvedené údaje v pozvánce chybí a na valné hromadě by přesto došlo k výše uvedeným úkonům omezení hlasovacích práv či odvolání jednatele, tak došlo k závažnému porušení zákona a toto jednání může být prohlášeno soudem za neplatné, protože dle § 191 zákona o obchodních korporacích má každý jednatel, společník či člen dozorčí rady možnost bránit se soudně proti rozhodnutím valné hromady, pokud došlo k pochybení a nebylo postupováno dle zákonných pravidel.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Telefonické dotazy už Finanční správa vyřizuje z místně příslušných pracovišť FÚ

Telefonické dotazy už Finanční správa vyřizuje z místně příslušných pracovišť FÚ

Datum článku: 01. 06. 2023

Od dnešního dne 1. 6. 2023 mění Finanční správa způsob telefonické komunikace s veřejností. Dotazy veřejnosti bude…

Více informací
Lidem čekajícím na vyřízení důchodu nebude hrozit dluh na zdravotním pojištění

Lidem čekajícím na vyřízení důchodu nebude hrozit dluh na zdravotním pojištění

Datum článku: 30. 05. 2023

Současná doba je v mnoha ohledech vypjatá a nestandardní i z hlediska čekání na vyřízení důchodů. Čekací…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací
OSVČ pečující o děti do čtyř let budou moci podnikat na vedlejší činnost i bez čerpání rodičovského příspěvku

OSVČ pečující o děti do čtyř let budou moci podnikat na vedlejší činnost i bez čerpání rodičovského příspěvku

Datum článku: 23. 05. 2023

Chystá se novelizace zákona, která by měla usnadnit podnikání rodičům OSVČ, kteří pečují o dítě do čtyř let…

Více informací