Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

K paušální dani pro rok 2022 se lze přihlásit od října až do 10 ledna 2022

Paušální daň usnadňuje menším podnikatelům administrativu, ale na druhé straně si žádá i splnění určitých podmínek a není možné uplatňovat při ní například daňové zvýhodnění. To zda je paušální daň výhodná či nikoli si musí promyslet každý podnikatel sám.

K paušální dani pro rok 2022 se lze přihlásit od října až do  2.jpg
Datum článku: 27. 10. 2021

Čas na přihlášku do režimu paušální daně pro rok 2022 je až do 10. ledna 2022

Pokud se živnostník rozhodne pro režim paušální daně místo vedení daňové evidence či používání výdajových paušálů, nemusí o nic složitě žádat ani čekat na schválení finančního úřadu. Jde o přestup z jednoho daňového režimu do druhého a je možné jednou ročně při splnění příslušných podmínek do režimu vstoupit nebo z něho naopak dobrovolně vystoupit.

Uvedený přestup k paušální dani podnikatel finančnímu úřadu pouze písemně oznamuje a podává si přihlášku. Přihlášku je třeba podat nejpozději do 10. ledna roku, kdy chce podnikatel paušální režim používat. Je možné ale přihlášku podat dříve. Například podnikatel, který chce používat paušální režim, v roce 2022 si přihlášku může podat již nyní, to znamená na podzim 2021.

Oznámení finančnímu úřadu musí být na úřad doručeno taktéž nejpozději do 10. ledna 2022 a musí být na k tomu určeném tiskopise. Tiskopis se dá vyplnit klasicky rukou a vlastnoručně podepsat nebo je možné použít elektronickou formu a vyplnit jej online v internetové aplikaci Finanční správy. Stejné je to i s odesláním tiskopisu, odesílat se dá opět online přes datovou schránku, uvedenou aplikaci nebo klasickou poštou a je možné také daný dokument doručit finančnímu úřadu osobně.

Při vstupu do paušálního režimu musí mít podnikatel odhadnuto, že jeho příjmy v daném roce nepřekročí milion korun

Jak ukazují řádky výše, přestup do uvedeného daňového režimu není příliš složitý. Jediné, co by měl mít podnikatel předem alespoň trochu promyšleno, je to zda v daném roce, kdy bude režim používat, jeho příjmy nepřekročí limit jednoho milionu korun. Nepřekročení daného limitu je totiž jednou z nejzákladnějších podmínek pro používání paušální daně. Pokud správce daně zjistí, že podnikatel nesplňuje podmínky pro používání tohoto režimu, podnikatele o tom vyrozumí, a ten musí být následně připraven vrátit se ihned zpět ke složitější daňové administrativě podat standardně přiznání k dani z příjmu. Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a sociální správu a splnit případně úkoly ohledně pojistného.

Proto je důležité situaci ohledně příjmů předem promyslet a odhadnout budoucí příjmy co možná nejrealističtěji, aby nebylo nutné neustále přestupovat z režimu do režimu.

Dalšími důležitými podmínkami pro využití paušální daně je nejen nebýt plátcem DPH a nemít problémy s dluhy

Jak je řečeno výše pro používání režimu paušální daně musí podnikatel splňovat několik důležitých podmínek.

Tou nejzásadnější je tedy udržení limitu příjmů do jednoho milionu korun za rok. Jakmile je hranice jednoho milionu překročena, režim již používat nelze.

Další podmínkou je že podnikatel nesmí být plátce DPH, nesmí mít zdanitelné příjmy ze zaměstnání a podepsané prohlášení k dani, kromě příjmů daněných srážkovou daní bez podpisu prohlášení.

Podnikatel nesmí být společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.

Podnikatel musí plnit pravidelné odvody na zdravotní a sociální pojištění a nesmí být v insolvenčním řízení.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Prokázání příjmů bankám při paušální dani půjde nejčastěji, ale ne vždy výpisem z účtu

Prokázání příjmů bankám při paušální dani půjde nejčastěji, ale ne vždy výpisem z účtu

Datum článku: 12. 01. 2022

Paušální daň má drobným podnikatelům ulevit od starostí s administrativou, ale na druhé straně, jak už informoval…

Více informací
Noví zájemci o režim paušální daně se musí přihlásit do desátého ledna 2022

Noví zájemci o režim paušální daně se musí přihlásit do desátého ledna 2022

Datum článku: 04. 01. 2022

Režim paušální daně může být v ledačems výhodný pro drobné podnikatele, kterým příjmy za rok 2022…

Více informací

Noví zájemci o režim paušální daně se musí přihlásit do desátého ledna 2022

Režim paušální daně může být v ledačems výhodný pro drobné podnikatele, kterým příjmy za rok 2022 nepřekročí jeden milion korun. I uvedená záležitost má stanovenu lhůtu do kdy je nutné se přihlásit, aby bylo možné v daném roce onen způsob plnění podnikatelských daňových povinností používat.

Konec lhůty pro připojení se k režimu paušální daně vyprší 10. ledna

Finanční správa upozorňuje všechny zájemce z řad drobných OSVČ, kteří se chtějí pro rok 2022 nově registrovat do režimu paušální daně a ulehčit si tím podnikatelskou administrativu, že se musí v několika následujících dnech rozhodnout s přihlášení realizovat. Jak je řečeno v úvodu lhůta pro daný krok vyprší 10. ledna 2022.

Kdo přihlášení do uvedeného data nestihne, bude se moci účastníkem paušální daně stát až v roce 2023. Přihlášení samotné může sice uskutečnit třeba klidně na podzim roku 2022, ale aktivním účastníkem se stane až od roku následujícího pokud bude splňovat podmínky pro daný režim.

Uvedenými podmínkami není jen nepřekročení daného limitu ročního příjmu, jak je uvedeno výše. OSVČ, která chce uvedený daňový režim používat, musí splňovat také to, že je OSVČ v souladu se zákonem upravujícím důchodové pojištění i zákonem upravujícím podmínky veřejného zdravotního pojištění na kterou se vztahují předpisy pro plnění daného pojištění a není vyňata z povinnosti platit pojistné na tato pojištění.

Dále musí být splněna podmínka, že uvedená OSVČ není plátcem DPH ani společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti ani nevykonává činnost, z níž plynou příjmy ze závislé činnosti. Důležité pro vstup do režimu paušální daně je také nebýt dlužníkem v insolvenčním řízení.

Pokud OSVČ všechny uvedené podmínky splňuje, jak je žádáno, jejímu vstupu do paušální daně nic nebrání a stačí podat oznámení o vstupu do režimu správci daně. Oznámení je třeba podat písemně právě nejpozději poslední den lhůty, která je pro daný úkon zákonem vymezena, tj. právě zmíněný 10. lednový den.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu musí mít předepsanou formu

Oznámení o vstupu do paušálního režimu musí být podáno buď elektronicky prostřednictvím k tomu určeného elektronického formuláře, nebo na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí odeslaném přes datovou schránku poplatníka.

OSVČ, které již v daném režimu fungovaly v roce 2021 a budou pokračovat, se opakovaně hlásit nemusí

Možnost využití uvedeného daňového režimu pro drobné podnikatele vznikla od začátku roku 2021, a podnikatelé, kteří již režim v roce 2021 aktivně užívali, nemusí přihlášení nijak obnovovat a znovu hlásit, pokud chtějí pokračovat a nadále splňují podmínky pro účast v paušální dani.

Paušální daň je jedinou povinnou měsíční platbou, která v sobě obsahuje minimální povinné měsíční pojistné na zdravotní pojištění, minimální pojistné na sociální pojištění a také daň z příjmu ve výši 100 Kč. Jediné co si musí podnikatel pohlídat, aby platba byla uhrazena za všechny měsíce kalendářního roku v takové výši jaká je pro konkrétní rok platná. Pro  rok 2022 je uvedená platba 5994 Kč a tato platba musí být zaplacena za každý měsíc roku 2022. V roce 2021 byla platba o 525 Kč nižší. Poplatníci, kteří systém používali již loni, museli částku k platbě od ledna 2022 patřičně navýšit a je třeba zkontrolovat, zda na navýšení nezapomněli, aby jim i v roce 2022 odcházela ke dvacátému dni v měsíci.

Snížení záloh na energie za listopad a prosinec u dodavatelů poslední instance se vyjednává

Snížení záloh na energie za listopad a prosinec u dodavatelů poslední instance se vyjednává

Datum článku: 03. 11. 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR spolu s Energetickým regulačním úřadem v těchto dnech vyjednávají s dodavateli…

Více informací