Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Karantény a izolace se nově při rizikovém kontaktu týkají i očkovaných a těch co nedávno Covid prodělali

Člověk míní, ale Covid již zase mění, čili zpřísňuje pravidla pro karantény a izolace. Od dnešního dne, tedy pondělí 17. ledna 2022 se lidé v karanténě a izolaci mohou ocitnout ještě rychleji než v předchozích dnech a očkování ani prodělaná nemoc už od dané nepříjemnosti neosvobozují.

Karantény a izolace se nově při rizikovém kontaktu týkají i očkovaných a těch co nedávno Co 2.jpg
Datum článku: 17. 01. 2022

Rizikový kontakt je už po pěti minutách s nakaženým bez respirátoru a do karantény musí v tom případě i očkovaní a lidé po prodělání nemoci

Současná už definitivně převládající varianta koronaviru Omikron se bohužel často nezastaví a troufá si i na očkované nebo ty kdo nemoc v nedávné době prodělali. Z uvedeného důvodu tedy vláda v minulých dnech sjednotila a zpřísnila podmínky pro karantény a izolace. Od dnešního dne tedy 17. ledna se člověk může do karantény a izolace dostat, i když s nakaženým s pozitivním PCR testem bude v blízkém kontaktu bez respirátoru třeba jen pět minut.

Rizikovým blízkým kontaktem se v dané záležitosti vnímá situace, kdy jsou osoby ve vzdálenosti menší než jeden a půl metru po dobu pět minut nebo déle a hovoří spolu nebo třeba jen kouří. Rizikovým kontaktem je i to pokud se lidé obejmou či políbí a následně bude u jednoho z nich zjištěna pozitivita. Už není rozdíl, jestli ke kontaktu došlo v místnosti nebo venku. Rizikovost může hodně ovlivnit skutečnost, jestli osoby mají nasazeny respirátory minimálně FFP 2. Pokud ke kontaktu dojde s nasazenými respirátory, může setkání trvat i delší dobu než řečených pět minut a karanténou to skončit nemusí. Rizikovost a nařízení karantény či izolace bude vyhodnocovat i nařizovat hygiena individuálně. Rozhodnutí hygieniků v jednotlivých krajích se může lišit. U osob obývajících společnou domácnost půjde o rizikový kontakt vždy, pokud u někoho ze členů vyjde pozitivní PCR test. Ať už půjde o karanténu či izolaci bude trvat pět dnů od pozitivního výsledku PCR testu. A jak je tedy řečeno výše očkování ani prodělání nemoci již od pětidenní povinné karantény nebo izolace neosvobodí.

Pravidla v zaměstnání

Pro zaměstnance na pracovišti platí přísnější pravidla také. Testovat se zaměstnanci budou dvakrát v týdnu. Každé pondělí a dále některý den uprostřed týdne. Po příchodu na pracoviště v uvedených dnech se všichni zaměstnanci včetně těch s očkováním či prodělanou nemocí otestují. Ve většině případů se testuje antigenními testy.

Pokud zaměstnanci vyjde pozitivní antigenní test, musí okamžitě odejít z pracoviště a čeká ho pětidenní karanténa. Zaměstnavatel v daném případě vyplní žádanku o neschopenku na webu samotestovani.uzis.cz a informace se tímto způsobem dostane k hygieně i na ministerstvo práce a sociálních věcí. Neschopenku má v daném případě zaměstnanec na pět dnů, ale vždy by měl svůj stav oznámit a konzultovat se svým praktickým lékařem, zvláště pokud se necítí dobře. Lékař může trvání neschopenky prodloužit i za dobu pětidenní karantény.

Pokud si zaměstnanec s pozitivním antigenním testem dojde následně na PCR test, který bude negativní, může se s negativním výsledkem vrátit do zaměstnání a automaticky zde dojde k ukončení neschopenky. V karanténě tak zaměstnanec zůstává zhruba jeden den jen v období od pozitivního antigenního testu do příchodu negativního testu PCR.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Smlouva o dílo se dá ukončit dohodou nebo také odstoupením

Smlouva o dílo se dá ukončit dohodou nebo také odstoupením

Datum článku: 06. 03. 2023

Smluvní vztah plynoucí ze smlouvy o dílo má ideálně skončit, tak, že dílo je dokončeno a předáno objednateli, tak…

Více informací
Nepravdivý posudek může pro zaměstnavatele znamenat náhradu škody zaměstnanci

Nepravdivý posudek může pro zaměstnavatele znamenat náhradu škody zaměstnanci

Datum článku: 01. 03. 2023

O tom, že při vypracování pracovního posudku musí být zaměstnavatel velmi profesionální, hlídat si ustanovení…

Více informací