Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních povinností. Klíčové je zejména splnění povinnosti evidenční v knize úrazů, i v případě drobných úrazů, a povinnosti ohlašovací. Nesplněním daných povinností v případě úrazu zaměstnance, hrozí zaměstnavateli pokuty ve stovkách tisíc až milionech korun.

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadn 2.jpg
Datum článku: 22. 03. 2023

Při úrazu zaměstnance je nutné starat se nejen o zaměstnance samotného, ale vždy také o pečlivé zdokumentování úrazu a ohlášení příslušným institucím

Úrazy v zaměstnání jsou záležitostí, která se může stát nejrůznějšími způsoby a zcela ji předejít se často nepodaří ani při nejpečlivějším dodržování všech pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Pokud k jakémukoli úrazu zaměstnance dojde, musí si zaměstnavatel i případně vedoucí pracovník, který má zaměstnance na starosti rychle uvědomit, že kromě zajištění první pomoci a péče o zraněného je dále nutné splnit několik dalších povinností stanovených zákonnými pravidly.

Prvním, krokem, který je třeba udělat je samozřejmě zjistit, co bylo příčinou úrazu, jak k němu došlo a samozřejmě je důležité dle situace zajistit případně bezpečnost i ostatních zaměstnanců.

Poté co je poskytnuta potřebná pomoc a péče zraněnému a učiněna opatření proti případnému zranění dalších zaměstnanců i vzniku škod. Je nezbytné se začít věnovat nepříjemné, ale ze zákona povinné administrativě, která se ke vzniku úrazu vždy váže. Jde o evidenční a ohlašovací povinnost, které musí zaměstnavatel při úrazu zaměstnance vždy splnit, protože v opačném případě mu hrozí vysoká pokuta.

Evidenční povinnost při úrazu zaměstnance znamená vždy zápis v knize úrazů a v případě úrazů s neschopností zaměstnance je nutný i další záznam o úrazu, který je možné poskytnout zraněnému nebo případně pozůstalým.

Evidenční povinnost při úrazech zaměstnanců zaměstnavatelům nařizuje jednak zákoník práce a dále také příslušné Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kde je přesně stanoveno, kde, kdy a jaké údaje musí být o úrazu evidovány, komu a kdy je třeba pracovní úraz hlásit i komu je možné na žádost zaznamenané údaje poskytnout.

Evidenční povinnost ohledně úrazů zaměstnanců se vztahuje na každého zaměstnavatele, u něhož se stal pracovníkovi úraz. Každý i drobný úraz, který se zaměstnanci stane na pracovišti při výkonu pracovních činností či v přímé souvislosti s nimi, musí zaměstnavatel povinně a pečlivě zaevidovat. Evidovat je však potřeba i drobné úrazy, které si nevyžádaly pracovní neschopnost zaměstnance a dokonce i úrazy, u kterých bylo již od počátku zřejmé, že je nelze kvalifikovat jako úraz pracovní, ale pokud se stanou na pracovišti nebo oficiální akci zaměstnavatele, tak zaznamenány být musí.

Záznam o úrazu zaměstnance musí být vždy proveden v Knize úrazů

Kniha úrazů je pro každého zaměstnavatele ze zákona povinnou dokumentací, kterou musí každý zaměstnavatel ze zákona mít a předepsaným způsobem vést. Knihu úrazů může zaměstnavatel vést v klasické listinné podobě nebo v podobě elektronické.

U každého úrazu zaměstnance musí být v knize úrazů vždy uvedeno:

 • jméno a příjmení zaměstnance, jemuž se úraz stal,
 • datum a čas úrazu,
 • místo, kde k úrazu došlo,
 • činnost, při níž k úrazu došlo,
 • počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,
 • celkový počet zraněných osob,
 • druh zranění a úrazu - zraněná část těla,
 • popis úrazového děje,
 • zdroj úrazu,
 • příčiny úrazu,
 • jména svědků úrazu,
 • jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která údaje zaznamenala.

Pozor, pokud dojde k úrazu zaměstnance u zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec svým řádným zaměstnavatelem vyslán či přidělen, musí záznam o úrazu být zaznamenán v knihách úrazů u obou zaměstnavatelů. V případě vážnějších úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny a úrazů smrtelných je nutný kromě záznamu v knize úrazů ještě další samostatný záznam čili hlášení

Záznam v knize úrazů však nemusí být jediný, který je nutné při úrazu zaměstnance udělat. Pokud dojde k pracovnímu úrazu, který si vyžádá pracovní neschopnost zaměstnance na dobu delší než tři dny nebo pokud dojde ke smrtelnému úrazu zaměstnance, tak jen evidence v knize úrazů stačit nebude. V případě závažnějšího úrazu s pracovní neschopností delší než tři dny či smrtelného úrazu zaměstnance, musí zaměstnavatel, kromě evidence v knize úrazů vytvořit ještě další samostatný záznam o úrazu k nahlášení úrazu, úřadům a institucím.

Záznam o úrazu musí obsahovat tytéž důležité náležitosti, které jsou uvedeny v knize úrazů Uvedený záznam, je samostatným dokumentem takzvaným hlášením o úrazu, který je zaměstnavatel povinen zaslat, zdravotní pojišťovně zaměstnance, oblastnímu inspektorátu práce a případně i dalším institucím. Uvedený záznam musí zaměstnavatel vyhotovit vždy co nejdříve po vzniku úrazu, nejpozději do 5 dnů, kdy se o úrazu dozvěděl.

Kopii záznamu o úrazu je zaměstnavatel povinen poskytnout zraněnému zaměstnanci na jeho žádost. V případě smrtelného úrazu zaměstnance musí zaměstnavatel povinně vždy zaslat záznam o úrazu také rodině zemřelého zaměstnance. Pozor za nevyhotovení záznamu o úrazu hrozí pokuta až 1 000 000 Kč. Vzor záznamu o úrazu lze nalézt zde.

Kromě evidenční povinnosti je u úrazů potřeba nutně splnit i povinnost ohlašovací

Jak je již předznamenáno výše, kromě evidenční povinnosti musí v případě úrazu zaměstnance u závažných úrazů splnit také povinnost ohlašovací

Ohlašovací povinnost je další samostatnou povinností, kterou musí zaměstnavatel splnit, pokud dojde k úrazu zaměstnance. Ohlašovací povinnost zaměstnavateli vzniká podle charakteru úrazu a související situace vůči nejrůznějším institucím a úřadům.

Úraz zaměstnance musí zaměstnavatel nahlásit, především zdravotní pojišťovně zaměstnance a pojišťovně, kde měl zaměstnavatel dotčeného zaměstnance pojištěného pro případ škody. Dále musí zaměstnavatel úraz zaměstnance nahlásit inspekci práce, odborové organizaci, pokud tato organizace u zaměstnavatele působí. Velmi často je nutné tuto nepříjemnou událost nahlásit i policii ČR

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací