Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kontrola z Inspektorátu práce a co vše ji může v roce 2022 zajímat

Hlavním úkolem orgánů inspekce práce je kontrola dodržování povinností zaměstnavatelů plynoucích z pracovněprávních předpisů a předpisů ohledně bezpečnosti práce. Nejzásadnějším úkolem daného orgánu je bdít nad dodržováním práv zaměstnanců a předcházení negativním jevům všeho druhu na pracovištích. Z uvedeného je tedy jasné, že okruh toho co může kontrolní orgány zajímat je poměrně široký. Pojďme se podívat, co vše může kontrolu zajímat a jak se má chovat zaměstnavatel případně jeho zástupce, aby kontrola proběhla bez zbytečných průtahů a dle zákona.

Kontrola z Inspektorátu práce a co vše ji může v r 2.jpg
Datum článku: 20. 07. 2022

Kontrola Státního úřadu inspekce práce může kontrolovat zaměstnavatele právnické i fyzické osoby a předmět kontroly může být jediná záležitost nebo také několik věcí najednou od dodržování pracovních a mzdových podmínek až třeba ke správné projektové dokumentaci prostor sloužících jako pracoviště

To že se u něho může objevit kontrola Státního úřadu inspekce práce respektive pracovník či pracovníci příslušného oblastního inspektorátu práce tuší většina zaměstnavatelů. Ne všichni zaměstnavatelé však mají jasno v tom, o co vše se může taková kontrola zajímat a co je povinen v dané záležitosti dělat právě zaměstnavatel či jeho zástupce.

Kontrola z inspektorátu práce se u zaměstnavatele může objevit namátkově z důvodů bezpečnostně preventivních, tak i cíleně na podnět z důvodů odstranění nejasností či potřeby řešení problematické situace v oblasti pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jiných závažných záležitostí.

Inspektoráty práce jsou oprávněny:

kontrolovat u zaměstnavatelů dodržování pracovněprávních předpisů zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti č. 435/2004, antidiskriminačního zákona, zákona o zajištění bezpečnosti práce i dalších zákonů pravidel a nařízení souvisejících se zaměstnáváním,

  • vyžadovat odstranění zjištěných nedostatků,
  • vést přestupková řízení a ukládat pokuty a také,
  • poskytovat poradenství.

Předmětem kontroly mohou být pracovní smlouvy zaměstnanců stejně jako ustanovení v kolektivních smlouvách upravujících individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců například nároky na zvýšení odstupného, prodloužení dovolené a další podobné. Velmi často se kontroly zaměřují také na  dodržování pravidel v oblasti odměňování zaměstnanců zejména poskytování náhrad mzdy či platu nejen v nemoci či o dovolené, ale třeba i náhrad cestovních, či náhrad spojených s pracovními úrazy. Velmi časté bývají kontroly inspekce práce ohledně zajištění a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrolory může v dané souvislosti zajímat například zajištění provozu nejrůznějších technických zařízení, tak i třeba projektová dokumentace prostor pracoviště.

Kontrola z inspektorátu práce se může objevit klidně i ohledně dodržování podmínek provozu dětské skupiny

Poměrně novou oblastí, ohledně které může kontrola z inspektorátu práce přijít a kde má právo zjišťovat, kontrolovat a případně i ukládat pokuty je oblast péče o dítě v dětské skupině. Předmětem kontroly zde mohou být podmínky poskytování dané péče, pečující osoby, ale také samozřejmě evidence dětí a jejich pojištění, zkrátka zda zde vše probíhá v souladu s ustanovením zákona č. 247/2014 Sb., čili zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Inspektor i kontrolovaný subjekt se musí při kontrole chovat podle zákonem nastavených pravidel

Kontrola je samozřejmě vždy proces, který musí probíhat podle pravidel nastavených příslušnými zákony. Kontrola z inspekce práce čili příslušní inspektoři se při výkonu činnosti musí řídit kromě již výše zmíněných zákonů zákoník práce, zákon o zaměstnanosti také zákonem č. 251/2006 o inspekci práce, kontrolním řádem zákon č. 255/2012 a dalšími zákony a pravidly upravujícími kontrolní činnosti.

Inspektoři mají povinnost kontrolované zaměstnavatele i orgán zástupce zaměstnanců informovat o zahájení kontroly o použití kontrolních mechanizmů i výsledcích kontroly. Inspektor tedy musí před zahájením kontroly seznámit zaměstnavatele s tím, jak bude kontrola probíhat a co je jejím posláním. O výsledku kontroly musí kontrolor sepsat protokol, který musí obsahovat zejména zprávu o tom, za jakým účelem byla kontrola provedena, jakým způsobem a jaký je její závěr. S výsledkem kontroly musí kontrolor kontrolovanou osobu seznámit.

Kontrolované osoby mají povinnost umožnit provedení kontroly a poskytnout kontrolujícím součinnost. Součinnost znamená poskytnout inspektorům požadované potřebné doklady i vysvětlení k nim. K daným povinnostem kontrolovaného patří i poskytnutí zázemí  případně také materiální a technické vybavení nutné pro výkon kontroly.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací
Rozšířené potvrzení o zaměstnanosti kvůli podpoře si zaměstnanec musí vyžádat

Rozšířené potvrzení o zaměstnanosti kvůli podpoře si zaměstnanec musí vyžádat

Datum článku: 14. 09. 2023

Pokud končí pracovněprávní vztah zaměstnavatele a zaměstnance, má zaměstnavatel ze zákona vždy povinnost vystavit…

Více informací
Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Datum článku: 12. 09. 2023

Obrat je pro firmu velmi zásadní veličinou. Jde o ukazatel finanční rovnováhy a prosperity podniku. Tuto veličinu je…

Více informací
Novelizace zákoníku práce rozšíří informační povinnost zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Novelizace zákoníku práce rozšíří informační povinnost zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Datum článku: 07. 09. 2023

Projednávání a upravování chystané novelizace zákoníku práce sice stále ještě není hotovo, ale již nyní je…

Více informací