Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kontrola z Inspektorátu práce a co vše ji může v roce 2022 zajímat

Hlavním úkolem orgánů inspekce práce je kontrola dodržování povinností zaměstnavatelů plynoucích z pracovněprávních předpisů a předpisů ohledně bezpečnosti práce. Nejzásadnějším úkolem daného orgánu je bdít nad dodržováním práv zaměstnanců a předcházení negativním jevům všeho druhu na pracovištích. Z uvedeného je tedy jasné, že okruh toho co může kontrolní orgány zajímat je poměrně široký. Pojďme se podívat, co vše může kontrolu zajímat a jak se má chovat zaměstnavatel případně jeho zástupce, aby kontrola proběhla bez zbytečných průtahů a dle zákona.

Kontrola z Inspektorátu práce a co vše ji může v r 2.jpg
Datum článku: 20. 07. 2022

Kontrola Státního úřadu inspekce práce může kontrolovat zaměstnavatele právnické i fyzické osoby a předmět kontroly může být jediná záležitost nebo také několik věcí najednou od dodržování pracovních a mzdových podmínek až třeba ke správné projektové dokumentaci prostor sloužících jako pracoviště

To že se u něho může objevit kontrola Státního úřadu inspekce práce respektive pracovník či pracovníci příslušného oblastního inspektorátu práce tuší většina zaměstnavatelů. Ne všichni zaměstnavatelé však mají jasno v tom, o co vše se může taková kontrola zajímat a co je povinen v dané záležitosti dělat právě zaměstnavatel či jeho zástupce.

Kontrola z inspektorátu práce se u zaměstnavatele může objevit namátkově z důvodů bezpečnostně preventivních, tak i cíleně na podnět z důvodů odstranění nejasností či potřeby řešení problematické situace v oblasti pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jiných závažných záležitostí.

Inspektoráty práce jsou oprávněny:

kontrolovat u zaměstnavatelů dodržování pracovněprávních předpisů zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti č. 435/2004, antidiskriminačního zákona, zákona o zajištění bezpečnosti práce i dalších zákonů pravidel a nařízení souvisejících se zaměstnáváním,

  • vyžadovat odstranění zjištěných nedostatků,
  • vést přestupková řízení a ukládat pokuty a také,
  • poskytovat poradenství.

Předmětem kontroly mohou být pracovní smlouvy zaměstnanců stejně jako ustanovení v kolektivních smlouvách upravujících individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců například nároky na zvýšení odstupného, prodloužení dovolené a další podobné. Velmi často se kontroly zaměřují také na  dodržování pravidel v oblasti odměňování zaměstnanců zejména poskytování náhrad mzdy či platu nejen v nemoci či o dovolené, ale třeba i náhrad cestovních, či náhrad spojených s pracovními úrazy. Velmi časté bývají kontroly inspekce práce ohledně zajištění a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrolory může v dané souvislosti zajímat například zajištění provozu nejrůznějších technických zařízení, tak i třeba projektová dokumentace prostor pracoviště.

Kontrola z inspektorátu práce se může objevit klidně i ohledně dodržování podmínek provozu dětské skupiny

Poměrně novou oblastí, ohledně které může kontrola z inspektorátu práce přijít a kde má právo zjišťovat, kontrolovat a případně i ukládat pokuty je oblast péče o dítě v dětské skupině. Předmětem kontroly zde mohou být podmínky poskytování dané péče, pečující osoby, ale také samozřejmě evidence dětí a jejich pojištění, zkrátka zda zde vše probíhá v souladu s ustanovením zákona č. 247/2014 Sb., čili zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Inspektor i kontrolovaný subjekt se musí při kontrole chovat podle zákonem nastavených pravidel

Kontrola je samozřejmě vždy proces, který musí probíhat podle pravidel nastavených příslušnými zákony. Kontrola z inspekce práce čili příslušní inspektoři se při výkonu činnosti musí řídit kromě již výše zmíněných zákonů zákoník práce, zákon o zaměstnanosti také zákonem č. 251/2006 o inspekci práce, kontrolním řádem zákon č. 255/2012 a dalšími zákony a pravidly upravujícími kontrolní činnosti.

Inspektoři mají povinnost kontrolované zaměstnavatele i orgán zástupce zaměstnanců informovat o zahájení kontroly o použití kontrolních mechanizmů i výsledcích kontroly. Inspektor tedy musí před zahájením kontroly seznámit zaměstnavatele s tím, jak bude kontrola probíhat a co je jejím posláním. O výsledku kontroly musí kontrolor sepsat protokol, který musí obsahovat zejména zprávu o tom, za jakým účelem byla kontrola provedena, jakým způsobem a jaký je její závěr. S výsledkem kontroly musí kontrolor kontrolovanou osobu seznámit.

Kontrolované osoby mají povinnost umožnit provedení kontroly a poskytnout kontrolujícím součinnost. Součinnost znamená poskytnout inspektorům požadované potřebné doklady i vysvětlení k nim. K daným povinnostem kontrolovaného patří i poskytnutí zázemí  případně také materiální a technické vybavení nutné pro výkon kontroly.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

U převodních cen je i v roce 2023 potřeba hlídat pravidla

U převodních cen je i v roce 2023 potřeba hlídat pravidla

Datum článku: 07. 06. 2023

Převodní ceny jsou ceny sjednávané při transakcích podniků vzájemně propojených kapitálem nebo managementem…

Více informací
Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Datum článku: 06. 06. 2023

Ke vzniku škody na pracovištích dojde poměrně snadno, a pokud se taková věc stane, je samozřejmě nutné řešit…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací
Do obratu rozhodného pro registraci k DPH je nejednou nutné započítávat i nájem soukromého bytu

Do obratu rozhodného pro registraci k DPH je nejednou nutné započítávat i nájem soukromého bytu

Datum článku: 24. 05. 2023

Představa, že příjmů z pronájmu soukromého bytu se DPH a zejména registrace k DPH netýká, je velmi mylná…

Více informací