Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kvalifikační dohodou si zaměstnavatel může přidržet šikovné zaměstnance, ale jen na určitou dobu a za přesně stanovených podmínek

Kvalifikační dohoda je určitým nástrojem zaměstnavatele, jak si zajistit, aby zaměstnanci byli stále odborně na výši přesně v souladu s potřebami firmy a současně, aby s vyššími či prohloubenými znalostmi a dovednostmi neodcházeli ihned pracovat jinam. Aby byla kvalifikační dohoda platná, musí být vždy uzavřena podle přesně zákonem nastavených pravidel.

Kvalifikační dohodou si zaměstnavatel může přidržet šikovné zaměstnance, ale jen na určitou dobu a z 2.jpg
Datum článku: 02. 06. 2021

Většině zaměstnavatelů jde vždy o to, aby jejich zaměstnanci byli stále odborně v kondici, proto zvyšuje či prohlubuje jejich kvalifikaci

Prosperita každé firmy vždy závisí ve velké míře také na tom, jací odborníci v ní pracují. A každý dobrý šéf se proto vždy snaží, aby se jeho zaměstnanci udržovali stále odborně v kondici a aby si stále zvyšovali či prohlubovali kvalifikaci a současně jde každému šéfovi také o to, aby mu tito schopní zaměstnanci s doplněnou či zvýšenou kvalifikací neodcházeli ihned do konkurenčních firem.

Prohlubování či zvyšování kvalifikace zaměstnanců se však vždy musí dít za přesně nastavených zákonných podmínek. A stejně tak je nastavena i povinnost zaměstnance, který si kvalifikaci prohloubil či zvýšil, aby u svého zaměstnavatele nějakou dobu po navýšení setrval.  Nastaveno musí být i to co se stane, pokud zaměstnanec danou povinnost nedodrží.

Prohlubování či zvyšování kvalifikace zaměstnance musí tedy vždy probíhat za jasně stanovených podmínek a povinností pro zaměstnance i zaměstnavatele. A toto vymezení pravidel se děje uzavřením smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, která se nazývá Kvalifikační dohoda.

Kvalifikační dohoda je písemná smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o zvyšování či prohlubování kvalifikace daného zaměstnance

V kvalifikační dohodě se zaměstnavatel zavazuje zaměstnanci, že mu zajistí, prohloubení či zvýšení kvalifikace, tím, že zaměstnanci umožní se v pracovní době účastnit školení či studia a uhradí náklady s tímto školením či studiem spojené.

Zaměstnanec se naopak v uvedené dohodě zavazuje zaměstnavateli, že po sjednanou dobu od prohloubení či zvýšení kvalifikace u zaměstnavatele setrvá a bude u něho dále pracovat.

V uvedené dohodě je samozřejmě stanoveno také to, co se stane, pokud zaměstnanec svůj závazek nesplní a u zaměstnavatele po zvýšení či prohloubení kvalifikace potřebnou dobu nezůstane. Uvedený závazek zaměstnance setrvat po prohloubení čí zvýšení kvalifikace u zaměstnavatele po sjednanou dobu je ukotven v zákoníku práce v § 234

Tentýž paragraf, který je pro kvalifikační dohodu klíčový stanoví také to, že uvedená sjednaná doba setrvání může být maximálně 5 let. V další části stejného paragrafu je stanoveno, že pokud zaměstnanec uvedenou dohodu nedodrží, musí zaměstnavateli uhradit náklady, které zaměstnavatel na toto zvýšení či prohloubení kvalifikace vynaložil. Tuto úhradu nákladů musí zaměstnanec provést i v případě, když skončí svůj pracovní poměr s daným zaměstnavatelem před ukončením zvýšení kvalifikace.

Důležité pro zaměstnavatele je vědět, že kvalifikační dohoda se uzavírá zejména na zvyšování kvalifikace zaměstnance. Při prohlubování kvalifikace může být uvedená dohoda uzavřena také, ale jen v případě, že předpokládané náklady na toto prohloubení kvalifikace budou v částce nejméně 75 000 Kč nebo vyšší. Pokud jsou předpokládané náklady nižší pak na prohloubení kvalifikace kvalifikační dohodu uzavřít nelze.

Jednou z nejzásadnějších podmínek pro kvalifikační dohodu je to, že tato dohoda musí být vždy písemná a musí vždy nutně obsahovat:

  • druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení či prohloubení,
  • dobu, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele po ukončení zvýšení či prohloubení kvalifikace,
  • druhy nákladů i celkovou částku nákladů, kterou bude muset zaměstnanec uhradit zaměstnavateli, pokud nesplní závazek a u zaměstnavatele nesetrvá.

I zaměstnanec, který poruší kvalifikační dohodu jen zčásti, musí zaměstnavateli hradit část nákladů

Z řádků výše je tedy jasně patrné, že zaměstnanec, který nesplní podmínky dohody a nezůstane u zaměstnavatele ještě alespoň na sjednanou dobu, musí zaměstnavateli hradit uvedené náklady. Tato povinnost však ze zákona platí, i když zaměstnanec poruší závazek jen zčásti, což znamená, setrvá u zaměstnavatele jen část povinné doby. V uvedeném případě je zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli část nákladů podle míry porušení dohody.

V případě, že zaměstnanec ze závažných zdravotních důvodů náhle nemůže, konat činnost pro níž si zvyšoval kvalifikaci, náklady zaměstnavateli hradit nemusí

Samozřejmě cesty osudu jsou nevyzpytatelné a někdy kvůli tomu jsou i výjimky v zákonech. Pokud zaměstnanec, který si zvyšoval kvalifikaci se náhle bez vlastního zavinění stane dlouhodobě zdravotně nezpůsobilým vykonávat práci, pro níž si kvalifikaci zvyšoval či prohluboval, povinnost úhrady nákladů zaměstnavateli se na něho nevztahuje.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Datum článku: 31. 05. 2023

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací
Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Prolnutí tuzemských a zahraničních cestovních náhrad

Datum článku: 25. 05. 2023

Cestovní náhrady náleží zaměstnanci za plnění úkolů pro zaměstnavatele na pracovní cestě. Pokud zaměstnanec…

Více informací