Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Kvalifikační dohodou si zaměstnavatel může přidržet šikovné zaměstnance, ale jen na určitou dobu a za přesně stanovených podmínek

Kvalifikační dohoda je určitým nástrojem zaměstnavatele, jak si zajistit, aby zaměstnanci byli stále odborně na výši přesně v souladu s potřebami firmy a současně, aby s vyššími či prohloubenými znalostmi a dovednostmi neodcházeli ihned pracovat jinam. Aby byla kvalifikační dohoda platná, musí být vždy uzavřena podle přesně zákonem nastavených pravidel.

Kvalifikační dohodou si zaměstnavatel může přidržet šikovné zaměstnance, ale jen na určitou dobu a z 2.jpg
Datum článku: 02. 06. 2021

Většině zaměstnavatelů jde vždy o to, aby jejich zaměstnanci byli stále odborně v kondici, proto zvyšuje či prohlubuje jejich kvalifikaci

Prosperita každé firmy vždy závisí ve velké míře také na tom, jací odborníci v ní pracují. A každý dobrý šéf se proto vždy snaží, aby se jeho zaměstnanci udržovali stále odborně v kondici a aby si stále zvyšovali či prohlubovali kvalifikaci a současně jde každému šéfovi také o to, aby mu tito schopní zaměstnanci s doplněnou či zvýšenou kvalifikací neodcházeli ihned do konkurenčních firem.

Prohlubování či zvyšování kvalifikace zaměstnanců se však vždy musí dít za přesně nastavených zákonných podmínek. A stejně tak je nastavena i povinnost zaměstnance, který si kvalifikaci prohloubil či zvýšil, aby u svého zaměstnavatele nějakou dobu po navýšení setrval.  Nastaveno musí být i to co se stane, pokud zaměstnanec danou povinnost nedodrží.

Prohlubování či zvyšování kvalifikace zaměstnance musí tedy vždy probíhat za jasně stanovených podmínek a povinností pro zaměstnance i zaměstnavatele. A toto vymezení pravidel se děje uzavřením smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, která se nazývá Kvalifikační dohoda.

Kvalifikační dohoda je písemná smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o zvyšování či prohlubování kvalifikace daného zaměstnance

V kvalifikační dohodě se zaměstnavatel zavazuje zaměstnanci, že mu zajistí, prohloubení či zvýšení kvalifikace, tím, že zaměstnanci umožní se v pracovní době účastnit školení či studia a uhradí náklady s tímto školením či studiem spojené.

Zaměstnanec se naopak v uvedené dohodě zavazuje zaměstnavateli, že po sjednanou dobu od prohloubení či zvýšení kvalifikace u zaměstnavatele setrvá a bude u něho dále pracovat.

V uvedené dohodě je samozřejmě stanoveno také to, co se stane, pokud zaměstnanec svůj závazek nesplní a u zaměstnavatele po zvýšení či prohloubení kvalifikace potřebnou dobu nezůstane. Uvedený závazek zaměstnance setrvat po prohloubení čí zvýšení kvalifikace u zaměstnavatele po sjednanou dobu je ukotven v zákoníku práce v § 234

Tentýž paragraf, který je pro kvalifikační dohodu klíčový stanoví také to, že uvedená sjednaná doba setrvání může být maximálně 5 let. V další části stejného paragrafu je stanoveno, že pokud zaměstnanec uvedenou dohodu nedodrží, musí zaměstnavateli uhradit náklady, které zaměstnavatel na toto zvýšení či prohloubení kvalifikace vynaložil. Tuto úhradu nákladů musí zaměstnanec provést i v případě, když skončí svůj pracovní poměr s daným zaměstnavatelem před ukončením zvýšení kvalifikace.

Důležité pro zaměstnavatele je vědět, že kvalifikační dohoda se uzavírá zejména na zvyšování kvalifikace zaměstnance. Při prohlubování kvalifikace může být uvedená dohoda uzavřena také, ale jen v případě, že předpokládané náklady na toto prohloubení kvalifikace budou v částce nejméně 75 000 Kč nebo vyšší. Pokud jsou předpokládané náklady nižší pak na prohloubení kvalifikace kvalifikační dohodu uzavřít nelze.

Jednou z nejzásadnějších podmínek pro kvalifikační dohodu je to, že tato dohoda musí být vždy písemná a musí vždy nutně obsahovat:

  • druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení či prohloubení,
  • dobu, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele po ukončení zvýšení či prohloubení kvalifikace,
  • druhy nákladů i celkovou částku nákladů, kterou bude muset zaměstnanec uhradit zaměstnavateli, pokud nesplní závazek a u zaměstnavatele nesetrvá.

I zaměstnanec, který poruší kvalifikační dohodu jen zčásti, musí zaměstnavateli hradit část nákladů

Z řádků výše je tedy jasně patrné, že zaměstnanec, který nesplní podmínky dohody a nezůstane u zaměstnavatele ještě alespoň na sjednanou dobu, musí zaměstnavateli hradit uvedené náklady. Tato povinnost však ze zákona platí, i když zaměstnanec poruší závazek jen zčásti, což znamená, setrvá u zaměstnavatele jen část povinné doby. V uvedeném případě je zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli část nákladů podle míry porušení dohody.

V případě, že zaměstnanec ze závažných zdravotních důvodů náhle nemůže, konat činnost pro níž si zvyšoval kvalifikaci, náklady zaměstnavateli hradit nemusí

Samozřejmě cesty osudu jsou nevyzpytatelné a někdy kvůli tomu jsou i výjimky v zákonech. Pokud zaměstnanec, který si zvyšoval kvalifikaci se náhle bez vlastního zavinění stane dlouhodobě zdravotně nezpůsobilým vykonávat práci, pro níž si kvalifikaci zvyšoval či prohluboval, povinnost úhrady nákladů zaměstnavateli se na něho nevztahuje.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Datum článku: 30. 11. 2023

Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. rozšiřuje možnosti dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci pracujícími…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací