Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Lékařský posudek nemá z hlediska pracovního práva zázračnou moc

Zaměstnanci se poměrně často dostávají do nepříjemných pracovněprávních vztahů, když kvůli zdravotním komplikacím náhle přijde od zaměstnavatele výpověď, protože dotčený pracovník najednou ztratil schopnost k výkonu dosavadní práce. V takové situaci se mnoho zaměstnanců upíná k tomu, že vše správně rozhodne soud a lékařský posudek, ale uvedený dokument zdaleka nemá takovou sílu, jak se může zdát.

Lékařský posudek nemá z hlediska pracovního práva  2.jpg
Datum článku: 14. 06. 2022

Lékařský posudek ve sporech ohledně výpovědi kvůli zdravotnímu stavu bohužel zázraky neumí

Jak je řečeno výše ohledně zdravotního stavu zaměstnance respektive jeho způsobilosti či nezpůsobilosti k určité práci mohou vzniknout mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nepříjemné spory, zvláště když zaměstnanec náhle dostává výpověď právě z uvedeného důvodu. Zaměstnanec většinou doufá, že nepříjemnou situaci rozřeší pečlivě zpracovaný lékařský posudek odborníka čili poskytovatele pracovnělékařských služeb. Jenže nemusí to tak být.

V obecné rovině se lékařský posudek vydává zaměstnanci jako určující dokument a ze závěru posudku to musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba k účelu, pro který je posuzována zdravotně způsobilá, zdravotně nezpůsobilá, zdravotně způsobilá jen za určitých podmínek či zda dlouhodobě pozbyla zdravotní způsobilost. Z uvedeného se zdá být lékařský posudek skutečně tím pravým dokumentem, který rozhodne sporné situace zvláště v případech, zda pracovník skutečně dlouhodobě pozbyl či nepozbyl způsobilost k výkonu určité činnosti v zaměstnání. Jenže s právní stránkou věci lékařského posudku je to opět trochu složité.

Zákoník práce sice přímo stanoví v § 52 písmena d) a e), že výpověď dávanou zaměstnanci z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo ohrožení takovou nemocí, tak je výpovědí dávanou na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Ale jiné právní ustanovení zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování naopak říká, že lékařský posudek je pouze takzvaným nezávazným dobrozdáním o stavu posuzovaného a nejde o záležitost, z níž by přímo vyvstávala práva posuzovaného. Jinými slovy se zde říká, že lékařský posudek podává doplňující informace, ale soudy se při rozhodování sporů o danou dokumentaci plně opřít nemohou, protože nejde o dokument se správnou právní váhou.

Dobrozdání je sice odborný posudek, ale ne s určujícím právním vlivem

I když dobrozdání, je vyjádření autority, odborníka k určité specifické problematice není z hlediska právního rozhodnutím, čili nelze na jeho základě postavit soudní rozhodnutí ohledně výše uvedené nezpůsobilosti zaměstnance k práci a k tomu vázané výpovědi.

V roce 2017 to sice vypadalo, že lékařský posudek získá větší míru respektu a bude pro soudy dokumentem závazným, ale není tomu tak a lékařský posudek při rozhodování i vysokých soudů zůstává dobrozdáním sice akceptovaným, ale ne s klíčovým vlivem na konečný verdikt. V souvislosti s výše uvedenou problematikou to znamená, že ani precizní lékařský posudek není všemocný a zaměstnance před výpovědí kvůli problémům se zdravotním stavem a nezpůsobilostí k práci nezachrání vždy.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací
Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Datum článku: 21. 03. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v pondělí 20. března 2023 již druhou dotační výzvu…

Více informací