Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2020 je 19 389 Kč měsíčně

Nezaměstnaní, kteří budou v roce 2020 pobírat podporu v nezaměstnanosti, dostanou o něco více peněz než v roce předchozím. Protože se pro rok 2020 zvýšila průměrná i minimální mzda přizpůsobuje se tomu zákonitě i výše podpory v nezaměstnanosti.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2020 je 19 389 K 2.jpg
Datum článku: 21. 01. 2020

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2020 je o 1278 Kč měsíčně vyšší než v roce předchozím

Ano, jak napovídá název článku i jeho úvod lidé bez práce, kteří v roce 2020 splní potřebné podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti a budou uvedenou podporu pobírat, dostanou více peněz než při stejné situaci v roce předchozím. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti pro rok 2020 činí 19 389 Kč. V minulém roce byla maximální výše této podpory 18 111 Kč měsíčně. Ten, kdo se bude snažit o rekvalifikaci, může v roce 2020 dosáhnout na ještě vyšší podporu v částce 21 729 Kč měsíčně.

Uvedené částky vypadají až nadprůměrně optimisticky, ale informovaní občané dobře vědí, že dosáhnout na uvedené nejvyšší částky se podaří jen velmi malému procentu nezaměstnaných. Daná podpora má svá pravidla a podmínky dané zákonem, která určují komu a za jakých podmínek na podporu vzniká nárok a v jaké výši tato podpora bude.

Základní pravidla pro nárok na podporu a stanovení její výše se zatím pro rok 2020 nemění

I v roce 2020 platí, že nezaměstnaný, který je v evidenci úřadu práce a plní podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti dostává tuto podporu podle věku po dobu maximálně 5 až 11 měsíců, vždy záleží na věku uchazeče. Nezaměstnaní do 50 let mohou i v roce 2020 pobírat podporu maximálně pět měsíců. Jedinec mezi 50 až 55 lety má nárok na podporu až osm měsíců a ve věku nad 55 let při dodržování pravidel je možné pobírat podporu až jedenáct měsíců v roce.

Nadále platí také to, že výše podpory nezůstává stejná po celou dobu, ale snižuje se. První dva měsíce náleží 65 procent z čistého výdělku v předchozím zaměstnání nebo 65 procent z vyměřovacího základu u OSVČ. Další dva měsíce na podpoře už náleží jen 50 procent z výdělku nebo vyměřovacího základu. Pokud podpora pokračuje i po čtvrtém měsíci náleží už, až do konce podpůrčí doby podpora je 45 procent.

Výše podpory záleží tedy vždy na výdělku, jakého nezaměstnaný v předchozí době dosahoval, ale situaci ovlivňuje i to z jakého důvodu dotyčný práci opustil. Pokud jedinec opustí zaměstnání bez závažného důvodu, může se stát, že po celou dobu podpory v nezaměstnanosti dostává jen 45 procent z předchozího výdělku. Záleží tedy vždy na tom, co dotyčná osoba doloží, jako důvod toho že přišel o práci či přestal podnikat. Jako závažné důvody se samozřejmě považuje propuštění zaměstnavatelem z důvodu závažných překážek na straně zaměstnavatele, ohrožení zdraví zaměstnance nebo třeba dlouhá neodkladná potřeba péče o blízké a další podobné důvody.

Když nelze doložit předchozí výdělek náleží minimální podpora

I pro rok 2020 platí, že ani žadatel, který nebude moci doložit předchozí výdělek, pokud se jinak snaží a poctivě plní všechna pravidla pro nárok, tak nezůstane bez prostředků. V uvedeném případě je však nutné počítat s tím, že podpora bude velmi nízká a ještě bude v průběhu podpůrčí doby klesat. Začínat se v uvedené situaci bude na 5015 Kč měsíčně a v poslední fázi podpory bude náležet už jen 3678 Kč měsíčně.

Přivýdělek a podpora v nezaměstnanosti k sobě nejdou. Přivydělat si je možné jedině když podpora skončí nebo není možná

Jedinec, který je v evidenci uchazečů o zaměstnání a pobírá podporu v nezaměstnanosti, si nesmí přivydělávat. Podpora i výdělek současně nejsou možné. Přivýdělek při evidenci uchazeče o zaměstnání je možný jedině v situaci, kdy nárok na podporu už skončil nebo v případě, že uvedený nárok uchazeči vůbec nevznikl.

Pokud je uchazeč o zaměstnání bez podpory a přivydělávat si může, pak to může být jen formou pracovního či služebního poměru nebo formou dohody o pracovní činnosti. Uvedený přivýdělek totiž smí být jen do poloviny aktuální minimální mzdy. V roce 2020 je daný limit na částce 7300 Kč.

Pro dohodu o činnosti pak platí obecný limit výdělku, že z částky do 3000 Kč se neodvádí zdravotní ani sociální pojištění a sráží se pouze daň, kterou lze podáním přiznání nárokovat zpět. Když si jedinec uvedenou dohodou vydělá více, musí už povinně odvést i zdravotní a sociální pojištění. Se správným zdaněním jakýchkoli příjmů mohou pomoci odborníci na vedení účetnictví a mohou poradit i v dalších otázkách.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Noví zájemci o režim paušální daně se musí přihlásit do desátého ledna 2022

Noví zájemci o režim paušální daně se musí přihlásit do desátého ledna 2022

Datum článku: 04. 01. 2022

Režim paušální daně může být v ledačems výhodný pro drobné podnikatele, kterým příjmy za rok 2022…

Více informací

Noví zájemci o režim paušální daně se musí přihlásit do desátého ledna 2022

Režim paušální daně může být v ledačems výhodný pro drobné podnikatele, kterým příjmy za rok 2022 nepřekročí jeden milion korun. I uvedená záležitost má stanovenu lhůtu do kdy je nutné se přihlásit, aby bylo možné v daném roce onen způsob plnění podnikatelských daňových povinností používat.

Konec lhůty pro připojení se k režimu paušální daně vyprší 10. ledna

Finanční správa upozorňuje všechny zájemce z řad drobných OSVČ, kteří se chtějí pro rok 2022 nově registrovat do režimu paušální daně a ulehčit si tím podnikatelskou administrativu, že se musí v několika následujících dnech rozhodnout s přihlášení realizovat. Jak je řečeno v úvodu lhůta pro daný krok vyprší 10. ledna 2022.

Kdo přihlášení do uvedeného data nestihne, bude se moci účastníkem paušální daně stát až v roce 2023. Přihlášení samotné může sice uskutečnit třeba klidně na podzim roku 2022, ale aktivním účastníkem se stane až od roku následujícího pokud bude splňovat podmínky pro daný režim.

Uvedenými podmínkami není jen nepřekročení daného limitu ročního příjmu, jak je uvedeno výše. OSVČ, která chce uvedený daňový režim používat, musí splňovat také to, že je OSVČ v souladu se zákonem upravujícím důchodové pojištění i zákonem upravujícím podmínky veřejného zdravotního pojištění na kterou se vztahují předpisy pro plnění daného pojištění a není vyňata z povinnosti platit pojistné na tato pojištění.

Dále musí být splněna podmínka, že uvedená OSVČ není plátcem DPH ani společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti ani nevykonává činnost, z níž plynou příjmy ze závislé činnosti. Důležité pro vstup do režimu paušální daně je také nebýt dlužníkem v insolvenčním řízení.

Pokud OSVČ všechny uvedené podmínky splňuje, jak je žádáno, jejímu vstupu do paušální daně nic nebrání a stačí podat oznámení o vstupu do režimu správci daně. Oznámení je třeba podat písemně právě nejpozději poslední den lhůty, která je pro daný úkon zákonem vymezena, tj. právě zmíněný 10. lednový den.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu musí mít předepsanou formu

Oznámení o vstupu do paušálního režimu musí být podáno buď elektronicky prostřednictvím k tomu určeného elektronického formuláře, nebo na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí odeslaném přes datovou schránku poplatníka.

OSVČ, které již v daném režimu fungovaly v roce 2021 a budou pokračovat, se opakovaně hlásit nemusí

Možnost využití uvedeného daňového režimu pro drobné podnikatele vznikla od začátku roku 2021, a podnikatelé, kteří již režim v roce 2021 aktivně užívali, nemusí přihlášení nijak obnovovat a znovu hlásit, pokud chtějí pokračovat a nadále splňují podmínky pro účast v paušální dani.

Paušální daň je jedinou povinnou měsíční platbou, která v sobě obsahuje minimální povinné měsíční pojistné na zdravotní pojištění, minimální pojistné na sociální pojištění a také daň z příjmu ve výši 100 Kč. Jediné co si musí podnikatel pohlídat, aby platba byla uhrazena za všechny měsíce kalendářního roku v takové výši jaká je pro konkrétní rok platná. Pro  rok 2022 je uvedená platba 5994 Kč a tato platba musí být zaplacena za každý měsíc roku 2022. V roce 2021 byla platba o 525 Kč nižší. Poplatníci, kteří systém používali již loni, museli částku k platbě od ledna 2022 patřičně navýšit a je třeba zkontrolovat, zda na navýšení nezapomněli, aby jim i v roce 2022 odcházela ke dvacátému dni v měsíci.

Snížení záloh na energie za listopad a prosinec u dodavatelů poslední instance se vyjednává

Snížení záloh na energie za listopad a prosinec u dodavatelů poslední instance se vyjednává

Datum článku: 03. 11. 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR spolu s Energetickým regulačním úřadem v těchto dnech vyjednávají s dodavateli…

Více informací
Ošetřovné v době prázdnin, ředitelského volna či v souvislosti s karanténou

Ošetřovné v době prázdnin, ředitelského volna či v souvislosti s karanténou

Datum článku: 01. 11. 2021

Mnoha rodičům menších dětí školkou či školou povinných není v současnosti jasná situace ohledně ošetřovného…

Více informací