Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Mimořádná okamžitá pomoc je různě vysoká i v roce 2023

Mimořádná okamžitá pomoc je i v roce 2023 finanční sociální pomocí dávkou hmotné nouze poskytovanou ve zvláště závažných krizových životních situacích, kdy jedinec nebo více společně posuzovaných osob ohroženo nenadálým životně důležitým finančním výdajem, který nedokáže zvládnout z vlastních finančních prostředků. I v roce 2023 však platí, že se dávka poskytuje v různé výši podle situace a poskytnutí má zákonem stanoveny podmínky, které musí být splněny.

Mimořádná okamžitá pomoc je různě vysoká i v ro 2.jpg
Datum článku: 27. 04. 2023

Poskytnutí mimořádné okamžité pomoci se řídí zákonem a poskytuje se jen v zákonem stanovených situacích po přezkoumání situace a jejím doložení

O mimořádnou okamžitou pomoc si mohou i v roce 2023 požádat osoby v případě krizové životní situace, kdy je náhlý zásadně nutný výdaj ohrožuje nemožností uspokojit své další nutné životní potřeby. O dávku si mohou na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR požádat jednotlivci, ale například i rodiny, rodiče samoživitelé i další společně posuzované osoby, které se náhle octnou v akutní krizové finanční situaci, kterou nelze řešit jinou dávkou ze systému dávek životní nouze například příspěvkem na živobytí nebo doplatkem na bydlení.

Před podáním žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci je však důležité vědět, že jde o specifickou ve většině případů jednorázovou dávku, jejíž poskytování se řídí poměrně přísnými pravidly stanovenými zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Uvedený zákon přesně vymezuje 7 životních situací, ve kterých se dávka poskytuje a při, kterých ji lze po doložení a přešetření získat.

Uvedenými situacemi jsou:

  • mimořádná životní situace, kdy hrozí vážná újma na zdraví,
  • mimořádná živelní událost povodeň, vichřice, požár, zemětřesení,
  • mimořádná okamžitá pomoc na jednorázový výdaj,
  • mimořádná pomoc pro pořízení nebo opravu nezbytných základních předmětů dlouhodobé spotřeby,
  • mimořádná pomoc na náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně právní-ochranou dětí,
  • mimořádná okamžitá pomoc při hrozbě sociálního vyloučení,
  • mimořádná okamžitá pomoc na událost, kterou nebylo možné předvídat.

V jiných situacích než jsou výše uvedené, mimořádná okamžitá pomoc nenáleží a situace se musí řešit jiným způsobem, To znamená, že dávku se nemusí podařit žadateli získat.

Aby byl na dávku nárok, musí být nejdříve u žadatele provedeno úřední šetření ohledně celkové příjmové, majetkové a sociální situace žadatele a případně i situace společně posuzovaných osob. Toto šetření musí potvrdit, že jde o osobu v hmotné nouzi a má na dávku oprávněný nárok. V rámci uvedeného šetření musí žadatel počítat s tím, že bude vyzván k doložení příjmové situace, zdravotních potřeb, studia dětí případně dalších záležitostí dokládajících potřebnost dané pomoci.

Výše mimořádné okamžité pomoci vychází ze situace, k níž je poskytována. Může být poskytnuto až 97 200 Kč, ale třeba také jen 1000 Kč

Jak je uvedeno výše je mimořádná okamžitá pomoc dávkou ve většině případů jednorázovou, ale ve výjimečných případech opět stanovených zákonem může být poskytnuta i opakovaně.

Určujícími faktory pro výši dávky je samozřejmě ona životní situace žadatele, kvůli níž je dávka poskytována, celkové majetkové a sociální poměry žadatele a zásadní veličinou je zde i aktuální zákonná výše životního minima jednotlivce i případně společně posuzovaných osob.

Například v případě, kdy je osoba poškozena v důsledku živelní pohromy nebo ekologické katastrofy a podobných událostí jsou okamžitě ohroženy její základní životní potřeby je úkolem mimořádné okamžité pomoci zabezpečit danou osobu na přechodnou dobu, aby si mohla zajistit právě nezbytné životní potřeby, než bude poskytnuta pomoc z jiných zdrojů od pojišťoven obce atd. Jde o situace přírodních pohrom jako je zemětřesení, vichřice, povodně nebo havárie způsobené lidskou činností. V uvedených případech může být poskytnuta jednotlivci mimořádná okamžitá pomoc až ve výši 15násobku životního minima, to znamená až 72 900 Kč.

V případě že je osoba ohrožena sociálním vyloučením a jeho bezprostředními následky například po propuštění z výkonu trestu, po propuštění z léčebného zařízení pro léčbu závislostí, je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, může být také poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc jednorázová i opakovaná. Jednorázová okamžitá pomoc může být v daném případě do 1000 Kč nebo vyšší podle konkrétní situace, ale součet dávek poskytovaných v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek životního minima jednotlivce tj. 19 440 Kč.

Další informace ohledně možnosti a žádání o dávku okamžité mimořádné pomoci lze zjistit na webu Úřadu práce ČR nebo na stránkách MPSV.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Příspěvek na péči se od července 2024 zvýší, ale ne všem

Příspěvek na péči se od července 2024 zvýší, ale ne všem

Datum článku: 19. 02. 2024

Od července 2024 dojde k navýšení příspěvku na péči určeného osobám se zdravotním postižením a seniorům,…

Více informací
Velké změny v sociálních dávkách s podporou pracovní snahy od roku 2025

Velké změny v sociálních dávkách s podporou pracovní snahy od roku 2025

Datum článku: 05. 02. 2024

V současné době se Ministerstvo práce a sociálních věcí intenzivně věnuje přípravě zásadní reformy v oblasti…

Více informací
Porodné v roce 2024 náleží jen při nejnižších čistých příjmech a maximálně na dvě děti

Porodné v roce 2024 náleží jen při nejnižších čistých příjmech a maximálně na dvě děti

Datum článku: 18. 01. 2024

Porodné je v roce 2024 stále určeno pro ty nejvíce sociálně znevýhodněné rodiny a samoživitele. Jedná se…

Více informací
Změny v tiskopisech ohledně zdanění příjmů fyzických osob si v roce 2024 vyžadují průběžnou pozornost

Změny v tiskopisech ohledně zdanění příjmů fyzických osob si v roce 2024 vyžadují průběžnou pozornost

Datum článku: 18. 01. 2024

Finanční správa upozorňuje všechny daňové subjekty a autory mzdových systémů na nejnovější verze formulářů…

Více informací