Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Na jaké daňové slevy máme nárok za rok 2014

 

Na jaké daňové slevy máme nárok za rok 2014.jpg
Datum článku: 04. 02. 2015

Podáváme přiznání k dani z příjmů nebo žádáme zaměstnavatele o roční zúčtování k dani a žádný z nás nechce na dani vydávat více než musí. Většina z nás má, ale nárok uplatnit si alespoň některé slevy či zvýhodnění, mnozí mohou uplatnit slev hned několik. Pojďme se podívat, které slevy to jsou...

Každý poplatník se zdanitelnými příjmy má slevu na dani na poplatníka

Všichni poplatníci, kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy, mají nárok na zakladní slevu na dani. Sleva se uplatňuje v plné výši, i když práce trvala třeba jen několik měsíců v roce. Výše slevy činní 24 840 Kč a za rok 2014 se týká i všech pracujících důchodců, kterým tento nárok Ústavní soud opět vrátil.

Sleva na manžela či manželku

Sezdaní partneři mohou v daňovém přiznání uplatnit také slevu na manžela či manželku s nízkými příjmy. Sleva je stejně vysoká jako základní sleva na poplatníka 24 840 Kč ročně. Jestliže je manžel či manželka invalidní a má průkaz ZTP/P, pak se sleva na ně požadovaná vyhoupne na dvojnásobek. Při uplatnění této slevy musí být splněna podmínka, že příjmy partnera na něhož je sleva požadována nesmí překročit 68 000 Kč.
Jako příjmy se v tomto případě hodnotí hrubá mzda, hrubé příjmy z podnikání-tržby, příjmy z pronájmů, starobní i invalidní důchody, dávky podpory v nezaměstnanosti a peněžitá podpora v mateřství.
Do příjmů se nezapočítávají dávky v hmotné nouzi, zvýšení důchodu pro bezmocnost, rodičovský příspěvek, penzijní připojištění se státním příspěvkem, stavební spoření se státním příspěvkem.
V případě, že k uzavření sňatku dojde v průběhu roku pak výše slevy dosahuje 1/12 z celkové uplatnitelné částky a lze ji uplatnit za každý měsíc, kdy se dotyčná osoba stala manželem či manželkou.
Uvedenou slevu nemohou uplatnit podnikatelé kteří uplatňují výdaje paušálem a mají příjmy pouze z podnikání a jiné výdělečné činnosti. Nárok na slevu má, ale osoba samostatně výdělečně činná, která je zaměstnána a podniká na vedlejší činnost, ovšem součet základů daně s využitím paušálu nesmí přesáhnout 50% celkového základu daně.

Slevy pro rodiče
Sleva na umístění dítěte ve školce

Novou slevou, kterou mohou rodiče v tomto přiznání uplatnit vůbec poprvé, je sleva na umístění dítěte v předškolním zařízení. Dítě může být umístěno v běžné, podnikové, soukromé i lesní školce nebo jeslích. Sleva činní 8 500 Kč pro rok 2014. Uvedenou slevu mohou uplatnit rodiče i prarodiče s nimiž dítě žije ve společně hospodařící domácnosti a uplatňovat ji může vždy pouze jeden z rodičů. V případě prarodičů se musí jednat o péči, která dítěti nahrazuje péči rodičů.
Uplatňované výdaje je třeba doložit potvrzením od provozovatele zařízení, kde je dítě umístěno.
Potvrzení musí obsahovat:

  • Jméno a rodné číslo vyživovaného dítěte a poplatníka.
  • výdaje, které poplatník za dítě onomu zařízení ve zdaňovacím období uhradil.

Na uvedenou slevu má nárok i rodič, který je OSVČ a vykazuje výdaje paušálem.

Daňové zvýhodnění na dítě

Daňové zvýhodnění uplatňuje na jedno konkrétní dítě vždy jen jeden z rodičů. Podmínkou opět je aby dítě na které je zvýhodnění uplatňováno žilo s vyživujícím rodičem ve společně hospodařící domácnosti. Roční sleva na jedno dítě je 13 404 Kč.
Zvýhodnění na dítě se uplatňuje slevou na dani nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu. Vše záleží na výši příjmů poplatníka. Maximální výše daňového bonusu je 60 300 Kč v roce 2014. Minimální hranice pro daňový bonus jsou příjmy ve výši 51 000 Kč, což je šestinásobek minimální mzdy.
Na uvedené zvýhodnění nemají nárok OSVČ s paušály, situace je v uvedeném případě obdobná jako u slevy na manžela či manželku.
Sleva se vztahuje na nezletilé vyživované děti do 18 let věku, včetně měsíce, kdy dítě dosáhlo 18 let věku. Sleva náleží i na nezaopatřené, vyživované dítě starší 18 let až do věku 26 let, které se soustavným studiem připravuje na budoucí povolání a nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Při uplatnění nároku musí poplatník zároveň doložit potvrzení, že druhý rodič zvýhodnění na dítě neuplatňuje. U zletilého dítěte je potřeba doložit také potvrzení o studiu.

Sleva studenta

Poplatník student, který se připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným odborným výcvikem může studium daňově uplatnit a získat slevu na studium ve výši 4 020 Kč. Na slevu má student nárok až do dovršení 26 nebo 28 let, když se jedná o prezenční formu doktorského studia na vysoké škole. Nárok se vztahuje na každý měsíc na jehož počátku studium trvalo a dokládá se potvrzením příslušné vysoké školy.

Sleva na invaliditu

Invalidní poplatník má možnost uplatnit slevu na invaliditu podle důchodu který pobírá. Jestliže pobírá důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, vztahuje se na něho základní sleva na invaliditu, která je ve výši 2 520 Kč.V případě pobírání důchodu pro invaliditu třetího stupně se jedná o rozšířenou slevu na dani a tato činní 5 040 Kč. Nárok je třeba doložit příslušným potvrzením z České správy sociálního zabezpečení.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Také držitelé průkazu mimořádných výhod ZTP/P mohou na základě tohoto průkazu uplatnit slevu na dani v částce 16 140 Kč za každý měsíc ve kterém, byl poplatník držitelem uvedeného průkazu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Odčitatelné položky daně z příjmu v roce 2020 za rok předchozí

Odčitatelné položky daně z příjmu v roce 2020 za rok předchozí

Datum článku: 19. 02. 2020

Základní termín podání daňového přiznání se blíží. Prvního dubna musí mít povinnost splněnu všichni…

Více informací

Odčitatelné položky daně z příjmu v roce 2020 za rok předchozí

Základní termín podání daňového přiznání se blíží. Prvního dubna musí mít povinnost splněnu všichni poplatníci, kteří nebudou mít z nějakého důvodu delší lhůtu. Je tedy čas podívat se na to, co je možné si v roce 2020 z daňové povinnosti odečíst a snížit si tím základ daně, aby bylo možné úřadu legálně odeslat méně.

Základ daně si lze i v roce 2020 snížit o zaplacené spoření na důchod, životní pojištění, úroky z hypotéky nebo třeba darování krve

Zákon ukládá každému, kdo má za uplynulý kalendářní rok či jeho část příjmy podléhající zdanění, povinně zaplatit na dani z těchto příjmů 15 procent. Tato povinnost se musí splnit i v roce 2020 za rok 2019. Aktivní poplatník, který se stará, aby se kolo daňového koloběhu státu točilo, a plní své povinnosti, si může odečíst svoji aktivitu a zaplatit na daních méně. Každý poplatník si tedy může daňovou povinnost snížit o odečitatelné položky od základu daně a dále si s takto upraveným základem ještě uplatnit daňové slevy, které mu podle jeho situace náleží.

O daňových slevách mají poplatníci většinou větší přehled a naprostá většina lidí ví, že si každý může ze zdanitelných příjmů odečíst přinejmenším základní slevu na poplatníka, která v plné výši činí 24 840 Kč za celý rok. Rodiče nezaopatřených dětí i za rok 2019 jistě rády využijí daňové zvýhodnění na dítě či děti případně i slevu na umístění potomka ve školce a stejně tak je možné i v přiznání podávaném v roce 2020 uplatnit slevu na manželku případně manžela s nízkými příjmy, slevu na invaliditu a další slevy.

Pojďme se však nyní vrátit k oněm odčitatelným položkám, které sníží samotný daňový základ a povědomost o nich není tak široká jako v případě slev. Struktura ani podmínky odčitatelných položek se pro přiznání podávané v roce 2020 nijak nemění proti předchozímu období.

Poplatník si i letos může v daních uplatnit placené penzijní připojištění či spoření, životní pojištění či zaplacené úroky z hypotéky. V daňovém přiznání si lze zohlednit také případné poskytnuté dary věnované potřebným či na podporu školství, kultury, ekologie a k dalším podobným účelům. Základ daně však může snížit i bezplatné dárcovství krve, kostní dřeně či orgánů. A taktéž si lze odečíst příspěvky zaplacené odborům nebo úspěšně složené odborné zkoušky dalšího vzdělávání, které potvrzují zvyšující se profesní kvalifikaci.

U každého daňového odpočtu je i v roce 2020 nutné splnit jeho podmínky

Jak je zmíněno výše, každý daňový odpočet i sleva se vždy pojí s nutností splnit nějaké podmínky a pravidla, aby bylo možné si daň snížit. Uvedené podmínky jsou zde i letos a nic se na nich od předchozího přiznávání se k dani nezměnilo.

Za penzijní spoření či připojištění na důchod si lze od základu daně odečíst až 24 000 Kč. Odečítat si lze vklady pravidelně hrazené poplatníkem ve výši nad 1000 Kč měsíčně a nesmí se ze spoření předčasně vybírat. Podobná podmínka platí i u životního pojištění. Zase je nutné pravidelně přispívat, nevybírat předčasně, a odečíst je možné taktéž až 24 000 Kč ročně.

Úroky z hypotéky řádně zaplacené poplatníkem za celý rok mohou snížit daň z příjmu až o 45 000 Kč za celý rok při nejvyšším možném uplatněném odpočtu, který je 300 000 Kč. Odečítat si úroky z hypotéky smí jen ten, kdo smlouvu uzavřel a je jako takový veden ve smlouvě, nestačí, když úvěr jen splácí.

Dary poskytnuté na bohulibé účely si lze odečíst z daně v případě, že hodnota takového daru či darů přesáhla alespoň 1000 Kč nebo přesáhla dvě procenta původního základu daně. Cenu darů si lze odečíst maximálně do 15 procent z původního základu daně.

Bezplatné dárcovství krve může snížit daňový základ o 3000 Kč a dárcovství kostní dřeně může tento základ snížit až o 20 000 Kč.

Poplatník, který je členem odborové organizace a hradil v roce 2019 členské příspěvky, si může tento počin také zohlednit v daních. Odečíst si lze tímto způsobem až 3000 Kč za celý rok.

Prohlubování profesionality v oboru a zvyšování kvalifikace je stále důležitější a náklady na tuto aktivitu si lze také promítnout do daní. Pokud se podaří úspěšně složit zkoušky, které takové další vzdělávání stvrzují je možné si základ daně snížit v běžném případě až o 10 000 Kč. Zdravotně postižení si mohou daňově uplatnit ještě vyšší částku 13 000 až 15 000 Kč podle závažnosti svého postižení.

Ke každému odpočtu je vždy nutné potvrzení prokazující daný nárok

Bez příslušného prokázání nároku stvrzeného dokladem se ani jeden z uvedených odpočtů neobejde. Vše co se do daní promítá, musí být doloženo a potvrzeno institucí, jejíhož oboru se příslušný odpočet dotýká. Ke spoření, pojištění či úvěrům je nutné potvrzení příslušné banky. Odpočty za dárcovství krve, kostní dřeně či orgánů je nutné podložit potvrzením z příslušného odběrového či transplantačního centra zdravotnického zařízení. Odborová organizace vystaví potvrzení o zaplacených členských příspěvcích a vzdělávací instituce zase musí potvrdit zvládnuté zkoušky dalšího vzdělávání, pokud si chce poplatník tyto aktivity uplatnit v daních.

Pokud si poplatník není jist, co a jak pro snížení daní udělat je možné využít rady odborníků na daňové poradenství, kde poradí nebo rovnou převezmou daňové záležitosti poplatníka a vyřeší je.

Paušální daň pro živnostníky se posunula o krůček blíž realitě do meziresortního připomínkového řízení

Paušální daň pro živnostníky se posunula o krůček blíž realitě do meziresortního připomínkového řízení

Datum článku: 30. 01. 2020

Po úlevě od administrativních povinností netrpělivě volá většina podnikatelů a zvláště drobných živnostníků.…

Více informací
Zvýšení slevy na dani na poplatníka vláda opět nepodpořila

Zvýšení slevy na dani na poplatníka vláda opět nepodpořila

Datum článku: 21. 05. 2019

S daňovými úlevami to není jen tak, také něco stojí a mohou to být i miliardy korun a zvyšovat se nedají jen tak…

Více informací