Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Na pracovištích je třeba také aktivně bojovat proti riziku nákazy koronavirem a to nejen testováním a dodržováním aktuálních nařízení

Pracoviště bezesporu patří k místům, kde se nákaza nejen nemocí Covid-19 může šířit mnohem rychleji než jinde a je proto velmi důležité na všech pracovištích více než jindy, řešit ochranu zdraví zaměstnanců a vytváření bezpečných prostor pracovišť. Poslední týdny a měsíce sice ukázaly, že mnoho záležitostí dříve nemyslitelných se dá řešit třeba na home office, ale ne vše. Jak udělat pracoviště co možná nejbezpečnější pro ty co v práci být musí?

Na pracovištích je třeba taktéž aktivně bojovat proti riziku nákazy koronavirem a to nejen testováním a dodržováním aktuální 2.jpg
Datum článku: 10. 03. 2021

Testování a dodržování aktuálních hygienických nařízení jsou jen dva střípky z mozaiky opatření, kterými lze chránit zaměstnance na pracovišti

Proti řádění pandemie nemoci Covid-19 je nutné i na pracovištích aktivně a důmyslně bojovat od jednotlivých krůčků až k celému systému promyšlených a na sebe navazujících opatření. Jsou pracoviště, která se bez zaměstnanců ani v současnosti neobejdou a netýká se to jen segmentů zajišťujících klíčové záležitosti pro přežití, ale i nejrůznějších administrativně ekonomických celků, které taktéž zajišťují nezbytné věci k úplně běžnému životu. Právě těmto zaměstnancům je nutné zajistit co největší možnou ochranu.

Jak je naznačeno výše dodržování hygienických záležitostí spolu s dodržováním aktuálních nařízení, jako je nutná povinná ochrana dýchacích cest prostředky s vysokou účinností respirátory či nanorouškami je tím nejzákladnějším nutným minimem, které musí zajištěno všude, kde  musí společně pracovat více lidí. Dalším důležitým prvkem v uvedeném nesnadném boji se v současných dnech stává povinné pravidelné testování zaměstnanců, které může v zárodku podchytit nebezpečí. Jde sice o věc ne příliš příjemnou, ale většina zaměstnanců ji jako nezbytnou nutnost přijímá.

Vše popsané je k vytváření pracovišť jako prostor chráněných před pandemií nezbytné, ale pokud se na pracovišti musí vyskytovat více pracovníků současně, a musí mezi nimi probíhat efektivní spolupráce, je třeba posilovat i záležitosti ohledně ochrany zdraví.

Rozlehlé pracovní prostory třeba pro desítky zaměstnanců se mění na větší množství separovaných celků, kde se mimo jiné lidé vzájemně neruší

Už před vypuknutím pandemie začalo mnoho podniků své prostory pro výkon činností více členit a rozdělovat. Už se vědělo, že výkon činností v menších skupinách je efektivnější a sladěnější i soustředěnější a na druhé straně pokud je třeba jednotlivé skupinky cestu k ostatním znají. Rozčlenění velkých prostor na menší oddělené celky, není zase tak složité. Lze to udělat třeba i důmyslnějším rozestavením nábytku, nejrůznějšími paravány, mobilními stěnami či samozřejmě dělícími skly, přepážkami nebo jinými důmyslnými zařízeními.

Když jsou pracovní prostory malé, chce to ještě systematičtěji promyslet, aby se zaměstnanci, kteří se nemusí setkávat, nesetkali

Jak naznačují předchozí řádky udělat z velkého pracovního prostoru několik menších, ale současně společně fungujících celků zas nemusí být při troše kreativity, tak těžké. Avšak problematice bezpečného pracoviště je nutné se v současném stavu věnovat i v malých prostorách. A je nasnadě, že řešení dané problematiky v malých prostorách si žádá ještě pečlivější pozornost a pečlivější promýšlení. I zde však řešení existuje. I zde je třeba kolektiv například rozdělit na několik menších skupin, které se nebudou vzájemně na pracovišti potkávat, protože budou pracovat v rozdělených časových úsecích nebo se nejrůznějším navazujícím způsobem prostřídají.

Způsoby řešení je zkrátka nutné hledat nejen pro použití v současném covidovém stavu, ale i pro budoucnost, protože potřeba pracoviště bezpečného z hlediska ochrany zdraví veškerého personálu je vždy aktuální a nelze se jí nevěnovat. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací
Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Datum článku: 21. 03. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v pondělí 20. března 2023 již druhou dotační výzvu…

Více informací