Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Náhrada mzdy a nemocenská se zaměstnancům v roce 2023 zvýší, ale ne příliš

Pokud v roce 2023 zaměstnanec onemocní, bude stejně jako v letech předchozích dostávat v prvních čtrnácti dnech nemoci dostávat náhradu mzdy vyplácenou zaměstnavatelem a od patnáctého dne nemoci mu bude náležet nemocenská vyplácená státem z nemocenského pojištění. Náhrada mzdy bude v roce 2023 opět o něco vyšší než v roce předchozím, ale je nutné počítat s tím, že zvýšení kvůli inflaci nebude nijak převratné.

Náhrada mzdy a nemocenská se zaměstnancům v roce 2023 zvýší, ale  2.jpg
Datum článku: 18. 10. 2022

Náhrada mzdy v nemoci v roce 2023 díky zvýšení redukčních hranic stoupne, ale bude to jen o pár desítek korun

Náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem a následně pak Českou správou sociálního zabezpečení zaměstnancům v případě nemoci čili pracovní neschopnosti, má danému zaměstnanci poskytnout příjem k zajištění základních životních potřeb. Je tedy jasné, že jde o nutné prostředky, které mají nemocného chránit před strádáním, když si z důvodů nemoci nemůže opatřovat prostředky na živobytí vlastními silami.

Výše uvedené náhrady se každým rokem upravuje a stoupá podle toho, jak se mění veličiny, které do této záležitosti vstupují především všeobecný vyměřovací základ stanovený vládou vzešlý z taktéž vládou stanovené aktuální výše průměrné mzdy. A jak již bylo i na tomto portále uvedeno průměrná mzda i všeobecný vyměřovací základ se pro rok 2023 proti roku předchozímu zvýší, což vždy znamená, že se upraví, čili zvýší taktéž redukční hranice stanovené zákonem o nemocenském pojištění k výpočtu nemocenské.

Redukčními hranicemi se upravuje zjištěný průměrný výdělek zaměstnance pro účely výpočtu náhrady mzdy v nemoci od zaměstnavatele i výpočtu nemocenské vyplácené státem. Redukční hranice jsou zákonem stanoveny celkem tři. Podle zjištěného průměrného hodinového výdělku zaměstnance se výdělku přiřadí příslušná redukční hranice, která se následně vynásobí také státem určeným koeficientem 0,175 a částka se zaokrouhlí směrem nahoru.

Náhrada mzdy zaměstnanci poskytovaná zaměstnavatelem bude i pro rok 2023 činit 60 procent upraveného měsíčního výdělku.

Redukční hranice pro náhradu mzdy se v roce 2023 změní takto:

První redukční hranice se z částky 227,15 Kč zvýší na 235,38 Kč.

Druhá redukční hranice se z částky 340,55 Kč zvýší na 352,98 Kč.

Třetí redukční hranice se z částky 681,10 posune na částku 705,78 Kč.

Redukční hranice u státem vyplácené nemocenské se změní takto:

První redukční hranice se z částky 1298 Kč se v roce 2023 zvýší na 1345 Kč. Druhá redukční hranice se z částky 1946 Kč zvýší na 2017 Kč. Třetí redukční hranice se z částky 3892 Kč zvýší na 4033.

Jak je z uvedených čísel patrné, posun vzhůru zde sice je, ale není nijak velký a samozřejmě se mu nevyhne ani všude přítomné působení inflace. Ve výsledku to tudíž znamená, že zaměstnanci, kteří v roce 2023 budou pobírat náhradu mzdy a dále případně i nemocenskou kvůli pracovní neschopnosti vyplácenou státem dostanou sice o trochu více peněz, než za stejnou situaci v roce předešlém, ale zvýšení zejména u průměrné mzdy bude průměrně jen o desítky korun. V případě pobírání nemocenské bude tedy opět potřeba se hodně uskromnit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací
Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Datum článku: 21. 03. 2023

Příležitostné drobné přivýdělky z roku 2022, jejichž výše za celý rok nepřekročila 30 000 Kč, není potřeba…

Více informací