Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nepřebíráním pošty si zaměstnanec od výpovědi nepomůže

Jestliže se zaměstnanec pokusí zbavit výpovědi ze zaměstnání tím, že není k zastižení při doručení zásilky ani si nevyzvedne poštu v úložní době, je to velmi krátkozraké jednání, které zaměstnanci způsobí jen další nepříjemnosti. Pravidla pro doručování pracovněprávních písemností od zaměstnavatele se sice od července 2020 zpřísnila pro zaměstnavatele, ale od zaměstnance se očekává nejméně základní povědomost ohledně vzniku i zániku pracovního vztahu a věcí s tím souvisejících.

Nepřebíráním pošty si zaměstnanec od 2.jpg
Datum článku: 20. 09. 2021

Pravidla pro doručování písemností zaměstnancům se celkově zpřísnila, ale podmínky jsou stejné, ať se doručuje řadovému nebo vedoucímu zaměstnanci

Výpověď v zaměstnání je pro každého zaměstnance vždy velmi nepříjemná záležitost, které se většinou každý takto postižený jedinec snaží bránit nejčastěji argumenty prokazujícími soudu neplatnost daného kroku. Právo bránit se proti výpovědi samozřejmě každý zaměstnanec má, ale je velmi dobré přemýšlet nad tím, jakým způsobem se takového práva domáhat. Zoufalý zaměstnanec se může zvolit i cestu  nepřevzetí a nevyzvednutí výpovědi doručované poštou, ale pozor, takové jednání zpravidla zaměstnance zavádí jen do ještě větších problémů.

Pravidla pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích se po novelizaci zákoníku práce zákonem 285/2020  pro zaměstnavatele zpřísnila a zaměstnavatelé se musí od 30. 7. 2020 více snažit doručit výpověď zaměstnanci přímo na pracovišti. Pokud doručení osobně na pracovišti možné není, tak podle slov zákona zaměstnavatel může přistoupit k doručení písemnosti prostřednictvím poštovních služeb.

Při doručování písemností prostřednictvím poštovních služeb musí zaměstnavatel dbát na to, aby při tomto doručování byly splněny podmínky § 334 obecné doručování písemností zaměstnavatelem a návazně i podmínky určené § 336 přímo určující doručování písemností prostřednictvím poštovních služeb. Tyto podmínky pro doručení výpovědi jsou jednotné, ať je výpověď doručována řadovému nebo vedoucímu zaměstnanci. Pokud zaměstnavatel podmínky uvedených paragrafů splnil, splnil tím své povinnosti a nyní musí své povinnosti plnit i zaměstnanec.

Pokud zaměstnanec dostane výzvu k vyzvednutí zásilky do vlastních rukou, musí ji ve vlastním zájmu vyzvednout včas

Jak je uvedeno výše nepřebírání pošty a nevyzvednutí zásilky zaměstnanci od výpovědi nepomůže a při případném soudním řízení rozhodně neuspěje s argumentem, že výpověď je neplatná, protože mu nebyla řádně doručena.

Z právního hlediska platí, že každý jedinec, který je svéprávný odpovídá také za své jednání a chování a má alespoň základní povědomost o tom, že pokud nejedná podle pravidel platných zákonů, přivodí si tím pouze nepříjemnosti. V daném případě jde o povinnost pravidelně si na adrese trvalého pobytu, případně jiné adrese uvedené jako adresa pro doručování kontrolovat došlou poštu a vyzvednout si písemnost určenou k převzetí do vlastních rukou adresáta v zákonem stanovené lhůtě.

Při doručování úředních písemností prostřednictvím poštovních služeb je v případě nezastižení adresáta zanechána ve schránce výzva k vyzvednutí zásilky, která obsahuje též informace o tom, kde, kdy a do jakého data si má adresát zásilku vyzvednout.

K uvedené výzvě je vždy připojeno i oznámení, které říká, o jakou písemnost se jedná a poučení o následcích nepřevzetí písemnosti.

Pokud se takovéto písemnosti ve schránce adresáta objeví, je potřebné, aby jim věnoval svoji pozornost a včas si je vyzvedl. Doba uložení zásilky je poměrně krátká, i když od 30. 7. 2021 se lhůta pro uložení pracovněprávních písemností prodloužila z 10 pracovních dnů na 15 běžných kalendářních dnů.

Písemnost je považována za doručenou. i když ji zaměstnanec odmítne převzít či neposkytne součinnost potřebnou k doručení

Pozor pokud zaměstnavatel dodržel povinnosti určené výše uvedenými paragrafy pro doručování, pak tyto povinnosti skončí nejen ve chvíli, kdy si zaměstnanec zásilku převezme, ale stejně tak zcela v souladu s právem skončí, také když si zaměstnanec zásilku odmítne převzít či vůbec neposkytne součinnost k doručení. Paragraf 336 ve svém čtvrtém odstavci totiž jednoznačně říká, že písemnost se považuje za doručenou i v případě, když zaměstnanec znemožní doručení zásilky prostřednictvím české pošty tím, že zásilku odmítne převzít nebo neposkytne součinnost k převzetí. Takže v daném případě se výpověď považuje za doručenou v den, kdy došlo ke znemožnění převzetí odmítnutím písemnosti či nesoučinnosti.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací
Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Datum článku: 21. 03. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v pondělí 20. března 2023 již druhou dotační výzvu…

Více informací