Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Nesprávně odvedená DPH u elektronicky poskytovaných služeb a co s tím

Jak jsme zmiňovali již v několika dřívějších článcích určit správně místo plnění u elektronicky poskytovaných služeb, může být značně obtížné. V takovém případě se pak podnikatel může velmi snadno zmýlit a odvést DPH jinam, než kde je místo koncového usazení příjemce. Pokud k uvedené chybě dojde, jak se bude postupovat dále? Jaké to bude mít pro podnikatele následky si můžete přečíst v následujících řádcích.

Nesprávně odvedená DPH u elektronicky poskytovaných služeb a co s tím.jpg
Datum článku: 20. 01. 2015

Platí, že elektronicky poskytované služby se zdaňují vždy v místě usazení koncového spotřebitele služby. Do tohoto místa usazení musí být odvedena i DPH za onu poskytnutou službu a podnikatel má povinnost vést o takovémto kroku příslušnou evidenci a pravidelně podávat daňové přiznání. Co, ale musí obsahovat evidence a co dělat v případě odvedení DPH na špatné místo?

Co musí být v evidenci

Poskytovatelé elektronických služeb, komunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání, kteří uvedené služby poskytují osobám nepovinným k dani, musí kromě odvodů DPH do správného státu a podávání daňového přiznání ještě vést podrobnou dokumentaci, která slouží jako doklad finančním úřadům, že daň byla správně odvedena. V souladu s Nařízením Rady (EU) č.967/2012 musí dokumentace obsahovat následující údaje:

 • členský stát spotřeby do něhož byla služba poskytnuta,
 • druh poskytnuté služby,
 • datum poskytnutí služby,
 • základ daně a použitou měnu,
 • všechna následná zvýšení nebo snížení základu daně,
 • uplatněnou sazbu daně,
 • výši splatné daně s uvedením použité měny,
 • datum a výši obdržených plateb,
 • veškeré platby na účet obdržené před poskytnutím služby,
 • je-li vystavena faktura, tak informace na ní uvedené,
 • jméno příjemce, když je osobě povinné k dani známo,
 • informace použité k určení místa usazení příjemce nebo určení trvalého pobytu či místa, kde se příjemce obvykle zdržuje.

Tato evidence musí mít elektronickou podobu a musí být archivována po dobu deseti let od roku kdy došlo k plnění. Z důvodu nesnadného získávání a dokládání místa usazení či trvalého pobytu nebo místa, kde se příjemce obvykle zdržuje. Je firmám odborníky doporučováno, vytvoření interního dokumentu, ve kterém bude v souladu s platnou legislativou popsáno, jakým způsobem firma uvedené informace o místě usazení určuje.

S vědomím, že právě určení místa usazení uživatele služby může být velmi složité, je zde Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1042/2013, které má být určitým návodem, jak postupovat v uvedené situaci. Konkrétně je zde stanoven systém domněnek, které mají být klíčem k řešení, při určování místa plnění v případech, kdy téměř není možné určit místo pobytu příjemce.
Jde o následující domněnky:

 • Služby poskytované v telefonní budce, přes wi-fi hot spot, v internetové kavárně, hotelové hale či restauraci (tedy v místech, kde je vyžadována přítomnost zákazníka) v takových případech se má za to, že příjemce je usazen v daném místě a že služba je v onom místě skutečně využity.
 • U služby poskytnuté prostřednictvím pevné telefonní linky se má za to, že příjemce je usazen v místě instalace této pevné linky.
 • U služeb poskytovaných prostřednictvím mobilních sítí se má za to že příjemce je usazen v zemi určené mezinárodním směrovým kódem země SIM karty použité pro příjem těchto služeb.
 • U služeb využívajících dekodér nebo podobná zařízení se má za to že příjemce je usazen v zemi, kde je umístěn dekodér nebo podobné zařízení.

Pokud nejde při stanovení místa pobytu využít uvedených domněnek. Může podnikatel ke stanovení použít dva důkazy, které si neprotiřečí. Takovými důkazy jsou:

 • fakturační adresa příjemce,
 • IP adresa,
 • bankovní údaje,
 • místo pevné linky příjemce,
 • mezinárodní směrový kód země,mezinárodní identifikace mobilního účastníka uložený na SIM kartě,
 • místo pevné linky příjemce,
 • jiné informace důležité z obchodního hlediska.

Co bude následovat v případě odvedení daně do nesprávného státu

Jak je z uvedeného patrné, největším problémem podnikatelů je správně určit ono místo koncového usazení uživatele. Podnikatel však nemusí žít v neustálém napětí, že jej finanční úřad v uvedené situaci neustále sleduje a hodnotí jeho postupy. Důkazy k určení uživatelů služeb se neodevzdávají každý den a neodevzdávají se ani s daňovým přiznáním. Jsou však důležité v případě daňové kontroly, kdy si kontroloři mohou uvedené spisy vyžádat. Může dojít k situaci, kdy finanční úřad jiného členského státu bude požadovat zdanění prodeje věci ve své zemi protože má důkazy, že věc byla spotřebována na jeho území.

V uvedeném případě se podle odborníků bude postupovat velmi jednoduše. DPH musí být odvedena v sazbě, která platí v zemi spotřeby. Musí být tedy podáno dodatečné daňové přiznání. Plátce musí odpovídajícím způsobem provést opravu základu daně a výše daně. Jinak řečeno, tam kde se daň octla nesprávně ji snížit a ve správném státě příjemce služby ji zvýšit, což se uskuteční podáním dodatečného daňového přiznání s případným doměřením daně. DPH se nebude hradit dvakrát, ale pouze se uhradí případný rozdíl tam, kde se povinnost zvýšila. Pokud za dobu, kdy k nesprávné úhradě došlo vzniklo penále. Musí je podnikatel také uhradit,

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

EET prošla druhým čtením drobným řemeslníkům či lékařům a dalším povoláním se tedy nejspíš nevyhne

EET prošla druhým čtením drobným řemeslníkům či lékařům a dalším povoláním se tedy nejspíš nevyhne

Datum článku: 18. 04. 2019

Proces elektronické evidence tržeb postupuje, ve středu prošla fáze třetí a čtvrté vlny druhým čtením…

Více informací
Dodatek č. 1 k informaci ohledně problematiky registrace k dani z přidané hodnoty

Dodatek č. 1 k informaci ohledně problematiky registrace k dani z přidané hodnoty

Datum článku: 17. 04. 2019

Daň z přidané hodnoty a povinnosti s ní svázané patří k nejzásadnějším  záležitostem v oblasti daní. Aby…

Více informací
Paušální daň pro živnostníky se projednává pomalu, do roku 2020 se účinnost novely možná nestihne

Paušální daň pro živnostníky se projednává pomalu, do roku 2020 se účinnost novely možná nestihne

Datum článku: 09. 04. 2019

Drobní živnostníci, kteří se již těší, že jim od roku 2020 ubyde administrativy, díky chystanému zavedení jedné…

Více informací
Účinnost novely zákona 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty pro rok 2019 si žádá změny ohledně daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení

Účinnost novely zákona 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty pro rok 2019 si žádá změny ohledně daňového přiznání k DPH a kontrolního hlášení

Datum článku: 04. 04. 2019

Každá změna a úprava v daňových zákonech si většinou žádá změny i v daňové administrativě a nejinak tomu…

Více informací