Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Odvolání výpovědi v zaměstnání si vždy žádá souhlas druhé strany

Odvolání výpovědi, která byla v pracovněprávním vztahu, ať už zaměstnavatelem či zaměstnancem jednou dána nemusí být vůbec lehké a za určitých podmínek už to může být i nemožné. Jednoznačně a vždy tedy platí, že ten, kdo výpověď dává, si své jednání musí opravdu pečlivě předem promyslet.

Odvolání výpovědi v zaměstnání si vždy žádá souhlas  2.jpg
Datum článku: 28. 04. 2022

Výpověď není lehké vzít zpět a platí to pro zaměstnance i zaměstnavatele

Legendární výrok ze známé pohádky o tom, že odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil, může vyjít opravdu jen v pohádkovém světě. V reálném světě, kde je nutné se řídit zákony a pravidly, může být odvolání čehokoli, co má právní následky velmi problematické a mnohdy se to ani nemusí podařit. Uvedená situace se samozřejmě týká i odvolávání výpovědi dávané v pracovněprávním vztahu a týká se to, jak výpovědi dávané zaměstnavatelem, tak výpovědi ze strany zaměstnance. V případě výpovědi zkrátka dvojnásob platí, že ukvapené a nepromyšlené jednání se může té straně, která dává výpověď hodně nevyplatit.

Odvolání výpovědi z pracovního poměru je sice možné, právo prostřednictvím zákoníku práce konkrétně jeho § 50 odstavce 5) dává tuto možnost zaměstnavateli, který dal výpověď zaměstnanci i zaměstnanci, který se rozhodl skončit u svého zaměstnavatele. Jenže, jak naznačují řádky výše, věc není tak jednoduchá, jak se může zdát. Vždy jde totiž o to zvrátit právní následky již jednostranně učiněného platného právního aktu výpovědi z pracovního poměru a to má samozřejmě opět právem daná pravidla, která musí být dodržena, aby odvolání výpovědi bylo platné a možné.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne jak mylná a nešťastná je domněnka některých zaměstnavatelů, že již danou výpověď zaměstnanci či zaměstnancům, mohou vzít zase snadno zpět, pokud si situaci rozmyslí a změní se podmínky. Stejné je to i v případě, že výpověď dává zaměstnanec. Právo totiž stanoví, že podání výpovědi je jednostranný právní úkon a není k němu potřeba součinnost a souhlas protistrany, ale pro odvolání výpovědi platí pravý opak.

K odvolání výpovědi je vždy potřebný písemný souhlas druhé strany

Ano, k odvolání výpovědi z pracovního poměru, potřebuje ze zákona vždy ta ze stran, která se rozhodla výpověď odvolat souhlas protistrany s odvoláním. Jednostranné odvolání výpovědi není možné, pokud druhá strana písemný souhlas s odvoláním nedá, tak se situace nedá zvrátit a podaná výpověď se svými důsledky platí.

Souhlas druhé smluvní strany s odvoláním výpovědi je zákonem vyžadován proto, protože ta ze stran, která výpověď dostala, samozřejmě nemusí sedět se založenýma rukama, ale mohla si již během výpovědní doby najít novou práci, což znamená vynaložené úsilí i náklady, zaměstnavatel si již mohl najít jiné zaměstnance, a není tedy možné bez souhlasu druhé strany odvolání uskutečnit.

Druhou zákonnou podmínkou při odvolání výpovědi je, že dané odvolání musí mít  písemnou formu, v níž obě strany svým podpisem potvrdí, že s odvoláním souhlasí.

Odvolání výpovědi ústně neplatí. Pozor nepříjemná může být později situace, kdy se nedodrží písemná forma odvolání výpovědi a strany si odvolání dohodnou jen ústně. V daném případě dochází k neplatnému jednání, ale neplatnost může být i relativní, protože ale zde není  rozpor s dobrými mravy ani nedochází k narušení veřejného pořádku, a tak tedy neplatné jednání, které je neplatné tím, že nebyla dodržena forma, kterou má být jednání uzavřeno zdánlivě nemusí vadit pokračujícímu pracovněprávnímu vztahu. Pokud obě strany svoji ústní dohodu dodrží a budou pokračovat v pracovněprávním vztahu, který je ve výpovědní lhůtě, která ještě neskončila, než si strany ústně odvolání dohodly, může pracovní poměr pokračovat. Problémy mohou nastat ve chvíli, když v budoucnu mezi stranami znovu dojde k neshodám a strany se začnou o neplatnost jednání přít, protože například výpověď byla odvolána se slibem změny podmínek, ale ke změně nakonec nedošlo.

Z důvodů právní jistoty pro obě strany a předcházení dalším pozdějším nedorozuměním je jednoznačně právníky doporučováno vždy při odvolání výpovědi dodržet zákonem požadovanou písemnou formu dokumentu, i když nedodržení písemné formy znamená v uvozovkách jen relativně neplatné jednání, čili pokuta ani vězení za něj nehrozí.

Pokud již uplynula výpovědní doba, pracovní poměr definitivně skončil a výpověď nelze vzít zpět

Při odvolání výpovědi je nutné myslet také na to, že pokud se o odvolání uvažuje, je nutné jednat, tak aby nebylo pozdě. Protože pokud již pracovní poměr skončil, tak již nelze odvolávat výpověď, protože nelze odvolávat výpověď z pracovního poměru, který již neexistuje. V daném případě, i kdyby odvolání výpovědi mělo ukázkovou písemnou formu a souhlas obou stran, není již nic platné.

Při odvolání výpovědi je tedy nutné pamatovat na to, že zákoník práce v § 51 stanoví, že byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba činí nejméně dva měsíce od doručení výpovědi protistraně s výjimkou stanovenou v § 51a, kdy je výpovědní doba kratší. Výpovědní doba může být i delší než dva měsíce, ale k takovému prodloužení může dojít jen na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací