Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Postup předání a zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně

Zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin mohou účetní jednotky poprvé za rok 2021 v roce 2022 provést úplně novým způsobem, a to prostřednictvím správce daně. Aby však uvedená povinnost byla splněna správně, je zásadní, aby závěrka byla předána ve správném rozsahu, a tento údaj o rozsahu účetní závěrky musí být i samostatnou přílohou daňového přiznání. Další nutností je správné podání žádosti o předání závěrky přes správce daně.

Postup předání a zveřejnění účetní závěrky prostřednictví 2.jpg
Datum článku: 11. 03. 2022

 

Účetní závěrka musí být zveřejněna do 30 dnů od schválení a nejpozději 12 měsíců od rozvahového dne

Pravidelné zveřejňování účetní závěrky ve sbírce listin je zákonná povinnost, kterou musí řádně plnit všechny účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi zapsanými ve veřejném rejstříku. Povinnost musí být samozřejmě splněna vždy předepsaným způsobem a v náležité lhůtě. Uvedená lhůta je vždy 30 dnů od schválení závěrky příslušným orgánem. Zákon však pamatuje i na to, že uvedená lhůta je velmi krátká a proto současně stanoví i další možnost, že nejpozději musí být zveřejnění provedeno do 12 měsíců od rozvahového dne. Za neplnění této povinnosti nebo neplnění správným způsobem samozřejmě účetní jednotce vždy hrozí sankce.

Účetní závěrka musí být vždy předána ve správném rozsahu struktuře a zákonem předepsaným způsobem

Jak ukazují řádky výše účetní závěrka je zásadní listinou prokazující hospodaření příslušné obchodní korporace. Z uvedeného důvodu je zákonem určeno, co vše má být danou listinou zveřejněno, v jaké struktuře a jakými způsoby je třeba úkon učinit.

Každá účetní jednotka musí vždy zveřejnit účetní závěrku odpovídající velikosti jednotky. To znamená, že malé a mikro účetní jednotky odevzdávají účetní závěrku v jiném rozsahu než střední a velké účetní jednotky. Malé a mikro účetní jednotky mohou účetní závěrku zveřejňovat ve zkráceném rozsahu, což znamená, že přílohu a výroční zprávu k účetní závěrce dokládají pouze v případě, že mají nařízen audit. Střední a velké účetní jednotky musí doložit závěrku v plném rozsahu, což znamená, rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cash flow čili informace o peněžním toku i přehled vlastního kapitálu.

Účetní závěrka, jak je řečeno výše musí být rejstříkovému soudu vždy předána v zákonem nastavené lhůtě bez zbytečného odkladu a samotné předání pak musí proběhnout vždy elektronicky, jedním ze zákonem povolených způsobů.

Předání může proběhnout:

e-mailem s elektronickým podpisem zaslaným na podatelnu rejstříkového soudu,

on-line po přihlášení přes internetový portál justice.cz nebo

v roce 2022 za rok 2021 také poprvé prostřednictvím správce daně.

Předání účetní závěrky prostřednictvím správce daně má však také své zákonitosti a uložený postup

Jak již bylo v několika předchozích článcích zmíněno i na tomto portále, tak v roce 2022 přichází novinka a poprvé je možné předat účetní závěrku rejstříkovému soudu prostřednictvím správce daně. Také tento postup má však zákonem nastavená pravidla, která musí být dodržena, aby předání do rejstříku bylo správné a povinnost splněna.

Uvedenou novou možnost předání přes správce daně nemohou využít úplně všechny obchodní korporace, ale pouze ty, které nepodléhají zvláštnímu zákonnému předpisu předávat výroční zprávu ČNB.

Jinými slovy ty obchodní korporace, které výroční zprávu ČNB podávat musí, přes správce daně závěrku předat nemohou.

Další podmínkou aby mohla být účetní závěrka přes správce daně předána je, že musí být doplněna o zvláštní přílohu, v níž je uveden rozsah, ve kterém musí být tato závěrka rejstříkovému soudu předána.

Všechny uvedené dokumenty, tedy účetní závěrka s danou přílohou a daňovým přiznáním za uvedené účetní období se následně elektronicky podají správci daně a správce daně následně předá účetní závěrku rejstříkovému soudu.

Ale pozor s předáním dokumentů správci daně musí ještě odejít oficiální „Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku.“ Uvedená žádost musí být na speciálním k tomu určeném tiskopise č. 25 5404/1. V daném tiskopise si účetní jednotka musí vybrat a ručně zaškrtnout údaje, které si jednotka přeje zveřejnit.

Následně je ještě potřeba v daném tiskopise vyplnit e-mail, na který má správce daně zaslat zprávu o předání účetní závěrky rejstříkovému soudu.

Aby povinnost předání účetní závěrky byla náležitě splněna, musí obchodní korporace splnit vše popsané, žádný z uvedených kroků nelze přeskočit a nevykonat.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Datum článku: 24. 03. 2023

Změnu pneumatik ze zimních na letní je vždy potřeba důkladně promyslet nejen z hlediska ročního období…

Více informací
Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Smlouva o dílo se dá ukončit dohodou nebo také odstoupením

Smlouva o dílo se dá ukončit dohodou nebo také odstoupením

Datum článku: 06. 03. 2023

Smluvní vztah plynoucí ze smlouvy o dílo má ideálně skončit, tak, že dílo je dokončeno a předáno objednateli, tak…

Více informací