Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Požádat o zrušení registrace k DPH se samozřejmě dá i v roce 2023

Nejeden plátce DPH, který zvažuje v roce 2023 možnost zrušení registrace k DPH, tápe jaká pravidla v daném ohledu po změnách v zákoně o DPH a změnách v limitu obratu vlastně platí. Možnost zrušení registrace zde samozřejmě i v roce 2023 při splnění určitých podmínek je a potvrzuje to také Finanční správa ČR. Uvedený krok je však vždy potřeba pečlivě zvážit, aby nebylo třeba následně napravovat chyby.

Požádat o zrušení registrace k DPH se samozřejmě dá i v roce 2 2.jpg
Datum článku: 10. 01. 2023

Zrušení registrace k DPH v roce 2023 je možné při ročním obratu do dvou milionů a současně musí být splněna podmínka alespoň ročního plátcovství

Možnost zrušit registraci k DPH zde pro menší podnikatele zůstala i po novelizaci zákona pro rok 2023. Princip pravidel uvedeného zrušení zůstal i po uvedené novelizaci stejný jako v období předchozím a potvrzuje to také informace na webu Finanční správy.

I v roce 2023 ohledně zrušení registrace k DPH platí, že se pro daný krok mohou rozhodnout jen podnikatelé, pro které registrace není ze zákona povinná a kteří za předchozí zdaňovací období nepřekročili také zákonem stanovený určitý limit ročních příjmů. Uvedený limit je pro rok 2023 na částce 2 miliony korun a v roce předchozím byl tento limit do jednoho milionu korun. Zde je tedy záležitost, kde nastala změna. Další podmínkou, která musí být pro zrušení registrace k DPH pro rok 2023 splněna je že plátcovství před zrušením musí trvat alespoň rok.

Mírně odlišné od popsaných pravidel výše jsou podmínky zrušení registrace v případě dědiců pokračujících v ekonomické činnosti po zemřelém plátci

Připomeňme si, že podmínky zrušení registrace k DPH mají mírně odlišná pravidla pro dědice, kteří se k podnikání dostali po zemřelém plátci a pokračují v uskutečňování ekonomické činnosti po onom zemřelém. Ze zákona o DPH zde na dědice přejde i ono plátcovství a záležitosti s ním spojené § 6e zákona o DPH. I uvedený dědic však může požádat o zrušení registrace k DPH a bude mu vyhověno, pokud již uplynuly alespoň tři měsíce od okamžiku, kdy se stal plátcem a současně mu obrat za poslední čtvrtletí roku 2022, tedy říjen až prosinec nepřesáhl 500 000 Kč. Pokud chce plátce zrušit registraci k DPH pro rok 2023 a splňuje obě dané podmínky, bude mu ze strany finančního úřadu vyhověno.

O zrušení registrace je třeba požádat na k tomu určeném formuláři a je třeba také vypořádat záležitosti ohledně uplatněného odpočtu a vrátit peníze

O zrušení registrace k DPH je třeba požádat na příslušném elektronickém formuláři, který je k dispozici na webu Finanční správy  přes záložku Online finanční úřad-Elektronická podání pro finanční správu=registrace=žádost o zrušení registrace. Následně se samozřejmě provede také elektronické odeslání dokumentu. Obrat se dokládat nemusí. Správce daně si jej zkontroluje z dokladů, které ohledně plátce již má. Na vyřízení žádosti má správce daně třicet dní.

Připomínáme, že pokud se plátce rozhodne pro zrušení registrace k DPH, nesmí zapomenout náležitě vypořádat uplatněné odpočty daně a vrátit tu část již uplatněného odpočtu, která právě vzhledem ke zrušení registrace již přestala náležet. Uvedené vypořádání se provede prostřednictvím podávaného posledního přiznání k DPH.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Datum článku: 24. 03. 2023

Změnu pneumatik ze zimních na letní je vždy potřeba důkladně promyslet nejen z hlediska ročního období…

Více informací
Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Příležitostný příjem do 30 tisíc ročně se nedaní ani v roce 2023

Datum článku: 21. 03. 2023

Příležitostné drobné přivýdělky z roku 2022, jejichž výše za celý rok nepřekročila 30 000 Kč, není potřeba…

Více informací