Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pracovní volno poskytované na práci s dětmi a jeho novinky v roce 2021

Léto se neúprosně blíží a s ním i nejrůznější dětské tábory, sportovní a další aktivity, které naplní prázdninový čas dětí a mládeže. Jako už tradičně budou přicházet zaměstnanci za svými zaměstnavateli a žádat o poskytnutí pracovního volna na uvedenou práci s dětmi. Musí zaměstnavatel takové volno poskytnout a co náhrada mzdy? Jaké jsou podmínky pro takové uvolnění ze zaměstnání a jaké novinky vnesl do těchto záležitostí rok 2021?

Pracovní volno poskytované na práci s dětmi a jeh 2.jpg
Datum článku: 13. 05. 2021

Pracovní volno na práci s dětmi a mládeží včetně sportovních akcí zaměstnavatel poskytnout musí,  pokud jsou k tomu splněny příslušné podmínky

Práce s dětmi a mládeží především smysluplné vyplnění jejich volného času zejména v době školního volna je velmi záslužnou a potřebnou činností, které je třeba vycházet vstříc uvolňováním zaměstnanců pro danou činnost ze zaměstnání.

Zákoník práce v § 203 vnímá tuto činnost, tedy činnost vedoucích táborů, oddílových vedoucích instruktorů, zdravotníků i hospodářských pracovníků těchto táborů oddílů a sportovních kroužků, jako jiné úkony obecného zájmu, které jsou ze zákona překážkami v práci na straně zaměstnance, na které náleží zaměstnanci pracovní volno v rozsahu až tří týdnů v kalendářním roce. Na uvedené aktivity a poskytování pracovního volna k nim myslí i vyhláška 590/2006 a i další právní předpisy všechny tyto předpisy stanoví, že zaměstnavatel je povinen na tuto činnost poskytnout zaměstnanci, který o to požádá pracovní volno v přiměřeném rozsahu. V určitých v zákoníku specifikovaných případech se toto volno poskytuje po omezenou dobu i s náhradou mzdy. Poskytnutí uvedeného uvolnění z práce se od 1. 1. 2021 týká nově i dětských a mládežnických sportovních aktivit, což znamená uvolňování na sportovní soustředění, zápasy a turnaje.

Samozřejmě je zde i druhá stránka věci. Popsané pracovní volno zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout musí, pokud jsou splněny dvě základní podmínky. Zaměstnavateli nesmí v poskytnutí daného volna bránit vážné provozní důvody. Těmito vážnými důvody zákon chápe znemožnění či zásadní omezení řádného provozu podniku a činnosti zaměstnavatele.

Druhou podmínkou pro poskytnutí volna pro popsanou činnost je to, že zaměstnanec, který toto uvolnění žádá, musí doložit, že se už po dobu nejméně jednoho roku před uvedenou žádostí věnuje soustavně a bezplatně práci s dětmi či mládeží. Tato podmínka soustavné a bezplatné práce nemusí být dokládána v případech, kdy jde o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež.

O pracovní volno na popsané aktivity musí zaměstnanec požádat a může se ho domáhat dokonce i soudně

Zaměstnanec, který chce pracovní volno k uvedeným účelům získat, si o ně musí samozřejmě u zaměstnavatele požádat. Jak má taková žádost vypadat zákon nijak jednoznačně nestanoví a dokonce žádost ani nemusí být písemná. Zaměstnavatelé si tedy mohou vnitřním předpisem stanovit, jakým způsobem mají zaměstnanci o poskytnutí tohoto volna žádat. Pokud zaměstnavatel tento předpis či pravidla stanovena má, je povinností zaměstnance podle nich při žádosti postupovat.

Pokud zaměstnavatel udělení tohoto volna odmítá s poukazem na vážné provozní důvody a zaměstnanec se domnívá, že tyto vážné provozní důvody nejsou, ale zaměstnavatel pouze není ochoten vyhovět, pak je zde pro zaměstnance možnost, zabojovat o udělení tohoto volna soudně.

Proplácení pracovního volna poskytovaného na práci s dětmi a mládeží se týká pouze jednoho týdne ze tří

Jak už je řečeno v řádcích výše. I v případě, že se jedná o pracovní volno poskytované na tak potřebnou činnost, kterou je práce s dětmi a mládeží má poskytnutí takového volna jasně daný limit maximálně tří týdnů v jednom kalendářním roce. Více než tři týdny za rok tedy zaměstnanec na dané aktivity nedostane. Platí však, že uvedené pracovní volno může být poskytováno, jak v celku, tak i po částech během roku. Jednotlivé části se sčítají a maximálně to mohou být uvedené tři týdny.

Jak je již také výše zmíněno část tohoto poskytnutého pracovního volna může být pro zaměstnance nově dokonce volnem placeným. Zákoník práce totiž nově od 1. 1. 2021 přiznává zaměstnancům, kteří se věnují dané činnosti s dětmi či mládeží právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Toto proplácení se však může týkat pouze jednoho týdne z oněch tří možných poskytovaných

To znamená, že pokud bude zaměstnanec žádat na uvedené aktivity s dětmi poskytnutí tří týdnů pracovního volna a budou splněny uvedené podmínky, zaměstnavatel mu uvedené volno poskytne, ale proplacený může být pouze jeden týden. Zbylé dva týdny budou volnem neplaceným. Proplácení tohoto jednoho týdne je ukotveno nově v § 203a zákoníku práce.

Zaměstnavatelé mohou nově žádat stát o úhradu poskytnuté náhrady mzdy či platu svým zaměstnancům

Rok 2021 přináší v uvedené záležitosti změnu i pro zaměstnavatele, kteří budou svým zaměstnancům volno na uvedenou činnost s dětmi poskytovat. Proplácení výše uvedeného jednoho týdne z poskytovaného volna nemusí jít z jejich peněz, ale je možné si o dané peníze na náhradu mzdy či platu zaměstnance požádat ze státního rozpočtu. Zaměstnavatelé, kteří budou chtít novou možnost využít a peníze pro zaměstnance získat si o ně musí požádat na ČSSZ.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Práce v zahraničí se může pořádně i prodražit, když se zaměstnanec zapomene doma odhlásit ze zdravotního pojištění

Práce v zahraničí se může pořádně i prodražit, když se zaměstnanec zapomene doma odhlásit ze zdravotního pojištění

Datum článku: 10. 06. 2021

To, že každý zaměstnanec musí být při svém zaměstnání povinně zdravotně pojištěn a ať pracuje doma či…

Více informací
Zaměstnavatel nemůže zaměstnancům povinnost očkování proti Covidu hromadně nařídit

Zaměstnavatel nemůže zaměstnancům povinnost očkování proti Covidu hromadně nařídit

Datum článku: 10. 06. 2021

I když mnoho zaměstnavatelů by bylo rádo, aby se pokud možno všichni jejich zaměstnanci nechali očkovat proti…

Více informací
Průměrná mzda v letošním prvním čtvrtletí vzrostla, avšak důvod k optimismu to příliš neznamená

Průměrná mzda v letošním prvním čtvrtletí vzrostla, avšak důvod k optimismu to příliš neznamená

Datum článku: 04. 06. 2021

Podle nedávných informací Českého statistického úřadu navzdory řádění pandemie vzrostla v naší zemi…

Více informací
Faktický pracovní poměr je poměr uzavřený bez pracovní smlouvy případně dohody, ale i tento vztah podléhá zákoníku práce

Faktický pracovní poměr je poměr uzavřený bez pracovní smlouvy případně dohody, ale i tento vztah podléhá zákoníku práce

Datum článku: 04. 06. 2021

Pracovní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci mohou vznikat nejrůznějšími způsoby. Většina těchto vztahů…

Více informací