Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Prevence a připravenost ohledně pracovních úrazů snižují riziko trestního řízení

Riziko vzniku pracovního úrazu je snad na každém pracovišti a dokonce se mu zaměstnavatel nemůže vyhnout ani v případech, když nechá zaměstnance pracovat z domova a pokud je úraz závažnější může věc vyústit až zaměstnavatelovým trestním stíháním. Odpovědný šéf však umí dané riziko minimalizovat prevencí a připraveností.

Prevence a připravenost ohledně pracovních úrazů snižují riziko tr 2 (1).jpg
Datum článku: 07. 02. 2022

Odpovědný přístup k problematice možného vzniku pracovních úrazů chrání do značné míry zaměstnavatele před soudním řízením

Jednou ze zásadních záležitostí, které si musí být každý zaměstnavatel vědom od okamžiku, kdy začne zaměstnávat další osobu či osoby je odpovědnost za ochranu života a zdraví svých zaměstnanců a s tím spojenou odpovědnost za případný pracovní úraz.

Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz zaměstnance ze zákona vzniká každému zaměstnavateli automaticky, když se zaměstnanci stane pracovní úraz a této odpovědnosti se nelze jen tak zprostit. Jinak řečeno odpovědnosti za úraz zaměstnance se zaměstnavatel může zprostit jedině, pokud jednoznačně v soudním řízení prokáže, že příčinou úrazu jednoznačně bylo porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci způsobené samotným zaměstnancem. Jenže uvedené prokazování už vždy musí probíhat před soudem po zahájeném trestním řízení.

Jak naznačuje již úvod tohoto článku, jednou z prioritních starostí každého zaměstnavatele má být, dělat vše pro to, aby se riziko pracovního úrazu zaměstnanců ve firmě minimalizovalo na nejnižší možnou míru. Toto snížení rizika pracovních úrazů ve firmě na minimum, nemusí být nijak složité, protože tkví hlavně v odpovědné přístupu zaměstnavatele v dodržování pravidel bezpečnosti ochrany zdraví při práci, v pravidelném proškolování zaměstnanců ohledně této bezpečnosti a pravidelné kontrole zda jsou tato pravidla dodržována.

Pokud dojde k porušení pravidel BOZP hrozí zaměstnavateli vždy pokuta, která může být až 2 miliony korun

Připomeňme v dané souvislosti také to, že povinnosti zaměstnavatele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví nejen zákoník práce § 101 a speciální zákon 309/2006 Sb., který určuje další podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale je zde i řada dalších souvisejících předpisů pro jednotlivá odvětví a typy pracovních činností. A každý zaměstnavatel má povinnost se v daných pravidlech orientovat, protože vždy i v případě že má vyčleněného pracovníka pro školení ohledně BOZP, hlavní odpovědnost za to, že zaměstnanci pravidla znají a dodržují je vždy na zaměstnavateli.

Pokud dojde k porušení pravidel BOZP dopouští se tím zaměstnavatel správního deliktu podle zákona č. 251/2005 Sb., čili zákona o inspekci práce konkrétně § 30 odstavec 1 daného zákona, hrozí zaměstnavateli vždy pokuta, protože jeho odpovědnost je zde automatická čili objektivní ze zákona tedy není třeba zde dokazovat zavinění zaměstnavatele. Zkrátka jak je řečeno výše ze zavinění se zaměstnavatel může dostat jen soudním prokázáním skutečnosti, že na vině je zaměstnanec. Pokuta, která tedy zaměstnavateli hrozí, může být až 2 miliony korun. Výše pokuty vždy záleží na závažnosti provinění čili správního deliktu, ale právě v případě pracovního úrazu jsou udělovány pokuty nejvyšší, protože je záležitost hodnocena jako delikt nejzávažnější, kterému měl zaměstnavatel včasnou a důslednou prevencí předejít.

Pokud se úraz stane, má zaměstnavatel další zákonné povinnosti, které musí splnit a hodí se mít po ruce i možnost právního poradenství

Pokud se přes veškerou prevenci úraz zaměstnanci přece jen stane, má zaměstnavatel opět ze zákona povinnost splnit další povinné úkoly a jejich splnění následně prokázat kontrole Státního úřadu inspekce práce a následně tedy i případnému soudu. Zásadním úkolem zaměstnavatele v dané chvíli je povinně vytvořit o úrazu záznam a v něm věcně, ale přitom podrobně popsat vznik úrazu, jeho příčinu i to co úrazu bezprostředně předcházelo a další skutečnosti. Uvedený záznam spolu s dokumentací o pravidelném proškolování zraněného zaměstnance ohledně BOZP bude následně zaměstnavatel předkládat kontrole právě ze Státního úřadu inspekce práce a to jak kontrola dopadne, rozhodne právě o výši pokuty pro zaměstnavatele a dalším postupu v celé kauze.

Povinnosti zaměstnavatele pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání jsou opět striktně stanoveny zákoníkem práce § 105

Výše uvedený § 105 zaměstnanci ukládá povinnost:

Vést evidenci o všech úrazech, k nimž na pracovišti došlo. V dané evidenci musí být zaznamenány nejen úrazy závažné, ale i úrazy u nichž nebyla potřeba pracovní neschopnost zaměstnance nebo neschopnost sice byla, ale nepřesáhla 3 kalendářní dny.

Zaměstnavatel je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu prostřednictvím zraněného zaměstnance a svědků, pokud je takové objasnění možné. Stejně tak je zaměstnavatel povinen bez vážných důvodů neměnit nic na místě úrazu až do doby vyšetření příčin a okolností pracovního úrazu vyšetřujícími orgány.

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit záznam a vést dokumentaci o úrazech, jejichž následkem vznikla pracovní neschopnost zaměstnance delší než tři kalendářní dny nebo dokonce došlo k úmrtí zaměstnance. V případě takto závažných úrazů je zaměstnavatel povinen, předat jedno vyhotovení záznamu o úrazu také samotnému zaměstnanci. V případě úmrtí zaměstnance, předává zaměstnavatel jeden záznam o úrazu rodinným příslušníkům zemřelého.

Zaměstnavatel samozřejmě musí pracovní úraz zaměstnance nahlásit všem příslušným orgánům a institucím čili inspektorátu práce, policii, zdravotní pojišťovně a případně i dalším úřadům.

Zaměstnavatel je samozřejmě povinen činit opatření proti opakování pracovních úrazů.

Ohledně nemocí z povolání je zaměstnavatel povinen vést evidenci zaměstnanců, u nichž na jeho pracovišti vznikla a byla uznána nemoc z povolání a v dané souvislosti je zaměstnavatel samozřejmě povinen učinit taková opatření, aby se odstranily, případně minimalizovaly faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání či nemoc jako takovou.

Jak dokumentují všechny výše uvedené řádky odpovědnost zaměstnavatele za zdraví a bezpečnost zaměstnanců je vždy vysoká složená z celého komplexu závažných a zcela zásadních pravidel. Pokud je to jen trochu pro zaměstnavatele možné, vyplatí se mít v dané věci po ruce odborníka z oblasti práva, který v případě pracovního úrazu ve firmě připomene i osvětlí problematiku souvisejících povinností a také pomůže situaci řešit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací
Jak požádat o podporu od státu při insolvenci zaměstnavatele?

Jak požádat o podporu od státu při insolvenci zaměstnavatele?

Datum článku: 12. 04. 2024

Pro zaměstnance, kteří čelí nepříjemné situaci, kdy jejich zaměstnavatel kvůli finančním potížím přestal…

Více informací
Stát i v roce 2024 poskytne o  něco více peněz za zaměstnavatele v insolvenci

Stát i v roce 2024 poskytne o něco více peněz za zaměstnavatele v insolvenci

Datum článku: 12. 04. 2024

Když se zaměstnavatel dostane do situace insolvence a není schopen svým zaměstnancům vyplácet mzdy nebo platy, mohou…

Více informací