Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Při prodeji či slučování firem je nutné informovat zaměstnance a myslet na dobré mravy

Prodej nebo slučování firem zvláště ve složitých ekonomických podmínkách není nijak ojedinělá věc a fungování firmy to může velmi prospět. Na straně druhé si prodávající i kupující musí uvědomovat, že budou mít v dané souvislosti mnoho povinností, mimo jiné i vůči zaměstnancům, které nutně bude třeba plnit.

Při prodeji či slučování firem je nutné informovat zaměstnance a myslet na d 2.jpg
Datum článku: 23. 11. 2022

Při prodeji nebo slučování firem musí vždy zůstat zachována práva zaměstnanců a přechod od bývalého zaměstnavatele k novému by měl být co nejplynulejší

Pokud se podnikatel, který je současně zaměstnavatelem rozhodne k tak zásadnímu kroku, jakým je prodej firmy nebo její části případně sloučení firmy či její části s firmou dalšího podnikatele. Bude vždy nutné myslet na povinnosti vůči zaměstnancům, které z daného kroku vyplynou. Jedná se o povinnosti a práva přirozeně plynoucí z pracovněprávního vztahu zaměstnavatelů a zaměstnanců, nad jejichž dodržováním bdí přímo zákon č. 262/2006 čili zákoník práce a také zákon č. 89/2012 občanský zákoník. Právům a povinnostem vůči zaměstnancům při uvedených změnách musí věnovat náležitou pozornost, jak podnikatel, který firmu prodává, tak podnikatel, který podnik kupuje. V případě sloučení podniků záležitost platí obdobně.

Obě smluvní strany prodeje či sloučení musí své jednání vést tak, aby byla respektována všechna práva zaměstnanců, která jako zaměstnanci mají a současně, aby práva a nároky, která zaměstnanci měli u stávajícího zaměstnavatele, měli i u zaměstnavatele k němuž přechází.

Zákonem je jednoznačně stanoveno, že k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech přesně vymezených zákoníkem práce nebo jiným zákonným předpisem.

Záležitosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů řeší zejména § 338 zákoníku práce, kde je jednoznačně stanoveno, že pokud dochází k převodu činnosti zaměstnavatele nebo jeho části na zaměstnavatele jiného, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele. Pro uvedené situace také vždy platí, že dosavadní zaměstnavatel nerozvazuje pracovní poměr se zaměstnanci, kteří přecházejí k přejímajícímu zaměstnavateli. Dosavadní pracovní poměr daných zaměstnanců zůstává zachován a mění se pouze osoba zaměstnavatele. Přejímající zaměstnavatel nesjednává s uvedeným zaměstnanci novou pracovní smlouvu a je povinen přidělovat zaměstnanci práci, vyplácet mzdu či plat i plnit další závazky ze smlouvy stávající, tedy té, s níž zaměstnance přejímá. Samozřejmě může dojít i k situaci, kdy se přejímající zaměstnavatel s přejímaným zaměstnancem dohodnou na změně pracovní smlouvy. V takovém případě pak musí být uzavřena nová pracovní smlouva.

Přejímající zaměstnavatel si musí být vědom i toho, že přejímá i nedořešené závazky a nároky všech zaměstnanců, tedy nejen zaměstnanců, kteří k němu fyzicky přešli, ale i závazky  vztahující se k zaměstnancům, kterým ještě běží výpovědní doba k výpovědi dané předchozím zaměstnavatelem. Může být potřeba dořešit závazky vůči zaměstnancům, kterým již pracovní poměr skončil, ale zůstala jim ještě neproplacená dovolená nebo může být nutné dořešit záležitosti ohledně pracovních úrazů, k nimž došlo za předchozího zaměstnavatele, ale k jejich dořešení došlo až po převzetí podniku či sloučení firem a poúrazové odškodnění je na zaměstnavateli přebírajícím.

Přebírající zaměstnavatel samozřejmě musí vždy jednat v souladu s dobrými mravy a neobcházet povinnosti, které mu koupí firmy či sloučením vůči zaměstnancům nastávají

Koupě či sloučení podniku se ze strany kupujícího provádí většinou za účelem rozvoje firmy, získání nových možností a samozřejmě i oněch nových zaměstnanců. Jak ale jasně ukazují řádky výše, přichází pro přejímajícího podnikatele nevyhnutelně i řada nutných povinností, které je nutné plnit vždy v souladu s právem i dobrými mravy. Pokud tedy podnikatel v rámci koupě či slučování firem přejímá  zaměstnance je samozřejmě povinen dodržovat vůči nim ustanovení zákoníku práce zejména si dávat pozor na rovné zacházení s nově přijatými i vlastními zaměstnanci zajistit jim podmínky co nejplynulejšího převzetí do kolektivu. Je proti dobrým mravům vyhýbat se přechodu práv a povinností například účelovým uzavíráním nových pracovních smluv s přejímanými zaměstnanci, aby následně bylo snazší je například propustit ve zkušební době.

Informace o prodeji či sloučení firmy musí zaměstnanci dostat předem a musí s nimi být projednány záležitosti, které je přímo ovlivní

Své konání vůči zaměstnancům musí při prodeji či sloučení podniku sladit současný a přejímající zaměstnavatel sladit v záležitosti informování o chystaných změnách.

Přímo zákoník práce v § 339 ukládá stávajícímu i přejímajícímu zaměstnavateli povinnost v dostatečném časovém předstihu nejméně 30 dnů před přechodem práv a povinností k jinému zaměstnavateli informovat odborovou organizaci jako zástupce zaměstnanců o chystaných změnách a projednat s nimi za účelem dosažení dohody nejzásadnější body dané změny.

Uvedenými záležitostmi jsou:

stanovené nebo navrhované datum převodu podniku,

důvody převodu,

právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance,

připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům.

Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, musí stávající i přejímající zaměstnavatel o chystaných změnách taktéž v předstihu informovat přímo samotné zaměstnance, kterých se změny budou týkat a projednat s nimi výše zmíněné body.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Datum článku: 17. 04. 2024

V brzké době se očekává, že v zákoníku práce dojde k řadě významných změn, které se dotknou nejen procesu…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací