Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Příplatek mimo základní kapitál má i svá úskalí při prodeji podílu

Příplatek společníka mimo základní kapitál společnosti bývá velkým pomocníkem v případech, když je potřeba ve společnosti vyřešit nějakou náhlou finanční potřebu bez zadlužení. Příplatek pomůže vyřešit situaci vlastními zdroji. I tato záležitost však má svá úskalí zejména při prodeji podílu. Je třeba být připraven na nevrácení příplatku a na druhé straně je nutné počítat s i potřebou zdanění srážkovou daní.

Příplatek mimo základní kapitál má i svá úskalí při p 2.jpg
Datum článku: 06. 02. 2023

Dobrovolný příplatek společníka může rychle pomoci se zlepšením finanční situace společnosti, ale uvedený krok má i rizika, o nichž je třeba předem vědět

Informace o tom, že příplatek společníka mimo základní kapitál může být rychlým a efektivním prostředkem jak poměrně snadno řešit potřeby firmy z vlastních zdrojů bez zadlužení, přinesl už jeden z dřívějších článků tohoto portálu. Stejným postupem si může firma také vylepšit svůj finanční profil vůči věřitelům a investorům, protože vylepší a posílí příjmovou stránku proti té výdajové.

Na straně druhé je však potřeba si uvědomit, že žádná záležitost týkající se financí není nikdy zcela bez rizika a je tedy nutné předem jednoznačně vědět, do jakého rizika společník, který příplatek poskytne, tímto poskytnutím vstupuje.

Připomeňme si v dané souvislosti pár základních informací o tom, jak to s tímto příplatkem společníka vlastně je. Možnost poskytnutí příplatku společníka mimo základní kapitál společnosti řeší z právní stránky Zákon o obchodních korporacích v paragrafech 162 a 163. Z uvedených ustanovení také plyne, že uvedený příplatek může mít formu povinnou nebo dobrovolnou. Povinný příplatek je ukotven přímo ve společenské smlouvě společnosti, kde je velnou hromadou ustanoveno, že společník má povinnost takový příspěvek poskytnout, za jakých podmínek, jakou výši nesmí příplatky ve svém souhrnu překročit a další náležitosti.

Výše zmíněný § 163 stanoví, že příplatek společníka nad rámec základního kapitálu může být společníkem poskytnut i zcela bez nařizování z dobrovolného vlastního společníkova rozhodnutí. K poskytnutí dobrovolného příplatku stačí pouze písemné vyjádření vůle společníka, že chce dobrovolně takový příspěvek poskytnout a k tomu taktéž písemný souhlas jednatele u společností s ručením omezeným či předsedy představenstva v případě akciových společností. Uvedený příplatek může být poskytnut nejen ve formě peněžní, ale i jako nepeněžitý.

Zásadní je, aby společník před dobrovolným vložením příplatku jasně věděl, že poskytnuté peníze už se mu nemusí vrátit. Vrácení je dobrovolné a není dáno zákonem

Jak prozrazují řádky výše, tak i když i v případě, že se společník rozhodne k vložení prostředků do společnosti nad rámec základního kapitálu zcela dobrovolně, tak by se měl předem ve vlastním zájmu informovat, co pro něho daný krok přesně znamená, že vložené prostředky již nikdy nemusí získat zpět, protože ze zákona nárok na vrácení není. Pokud se společnosti daří, příplatek se společníkovi vrátit může, ale vrácení je vždy v kompetenci valné hromady. To znamená, že jen valná hromada rozhoduje, zda se společníkovi poskytnutý příspěvek alespoň částečně vrátí či nevrátí a v jaké výši. Dle § 166 zákona o obchodních korporacích lze totiž vrátit společníkovi jen tu část příspěvku, která převyšuje ztrátu společnosti. A před vrácením příplatku musí společnost dle § 40 výše zmíněného zákona nejdříve projít proti insolvenčním testem a až ve chvíli, kdy jsou výsledky daného testu příznivé a společnosti úpadek nehrozí, může se přistoupit k vrácení části peněz.

V případě prodeje podílu a vrácení příplatku přechází příplatek novému nabyvateli podílu a nabyvatel možná bude muset řešit daně

Další problematické a možná překvapivé situace ohledně příplatku mimo základní kapitál společníka mohou nastat ve chvíli prodeje obchodního podílu. Pokud se společník, který společnosti dobrovolně poskytl příplatek k základnímu kapitálu, rozhodne prodat nebo jinak převést svůj podíl na jiného nabyvatele musí počítat s tím, že příspěvek ze zákona přechází na nového nabyvatele. To znamená, že pokud by se z prodaného podílu s příspěvkem vyplácely vrácené peníze, tak je nedostane společník, který je do firmy vložil, ale naopak připadnou novému nabyvateli. Nový nabyvatel však může mít z uvedeného nabytí také novou starost z hlediska daňového.

Pokud totiž společník koupil obchodní podíl s příplatkem k základnímu kapitálu a bude mu případně příplatek vracen, pak může být potřeba řešit srážkovou daň. Pokud pořizovací cena zakoupeného podílu bude nižší, než aktuálně vracená část příplatku k základnímu kapitálu, pak rozdíl mezi kupní cenou a vracenou částí příplatku bude podléhat srážkové dani dle § 36 odst. 2 zákona o dani z příjmu a od této povinnosti se nelze osvobodit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový online kanál pro komunikaci s Finanční správou dostal název MOJE DANĚ a umožňuje elektronická podání daňových přiznání, zasílání upozornění na blížící se termíny a přehledný přístup k informacím o stavu daňových povinností. Tento nový kanál  je spojen i s legislativní novelou zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, konkrétně přepracovanými § 69 až § 69b, které upravují základní povinnosti správce daně ve vztahu k zajištění dálkového přístupu a rozsahu dostupných informací.

Portál MOJE DANĚ s jehož pomocí si vyřídíte daňové povinnosti, odkud budete chtít. Velký důraz klade na bezpečné a moderní přihlášení a umožňuje kontrolovat informace na daňovém účtu, vyřizovat daňové povinnosti nebo sledovat stav podaných žádostí. Jeho  služeb využívá již více než půl milionu uživatelů.  V letošním roce se chystají další úpravy, které souvisejí se zapracováním legislativních změn, převod dalších EPO formulářů do modernější technologie EPO3 zavedení technologie „Průvodce“ v aktualizovaném formuláři k dani z příjmů právnických osob včetně zvýšení ochrany osobních údajů.

Nový portál lze využívat také tak, jak jsme byli zvyklí, to znamená bez přihlášení vybrat dostupné volby. Elektronická podání pro Finanční správu zahrnující daňová tvrzení a některá další podání, dále Elektronická evidence tržeb, Registr DPH, Vracení DPH v rámci EU a Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS). Responsivní design umožňující spuštění i na mobilních zařízeních a zajištěnou funkčnost na všech obvyklých platformách a v nejrozšířenějších prohlížečích. Dále jsou vyjmenovány možnosti přihlášení, resp. přístupu do daňové informační schránky a specifikovány osoby, které mají přístup ze zákona anebo na základě uděleného pověření.

Zrušení přístupu do starší verze daňového portálu na adrese: https://adisspr.mfcr.cz je nezbytné pro zvýšení přehlednosti poskytovaných služeb a jejich sjednocení. Uživatelé naleznou všechny jeho funkce v modernizované podobě na portálu MOJE daně na adrese www.mojedane.cz. Cílem tohoto portálu je usnadnit vyřizování daňových povinností a umožnit občanům mít všechny důležité informace na jednom místě. Portál MOJE DANĚ spustila Finanční správa pro zjednodušení, zrychlení a poskytnutí vyššího komfortu elektronické komunikace s Finanční správou. Pro samotné daňové poplatníky tato novela přinesla například prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání o jeden měsíc, pokud je toto podáváno elektronicky (viz § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).

Daňový kalendář - kdy platit jaké daně a na co si dát pozor

Přehledný daňový kalendář, který vás upozorní na všechny důležité lhůty a termíny. Kompletní seznam všech daňových povinností včetně dnů, do kdy je nutné je splnit. Používejte náš daňový kalendář a už vám nikdy nic neunikne. Daňový kalendář pro každý aktuální rok stanovuje termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň silniční, daň z nemovitostí i daně energetické. Upozorńuje na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů. 

 

Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Do poloviny března 2023 je možné si žádat o údaje k platbě daně z nemovitosti na e-mail

Datum článku: 09. 03. 2023

Také v roce 2023 je zde pro všechny majitele nemovitostí povinnost zaplatit příslušnou daň z nemovitosti, případně…

Více informací
Daňových slev a výhod bude nejspíš od roku 2024 méně

Daňových slev a výhod bude nejspíš od roku 2024 méně

Datum článku: 27. 02. 2023

Daňový poplatník se možná bude muset již v příštím roce 2024 proti současnosti hodně uskromnit také…

Více informací